Voorwaarden voor een steunstichting SBBI

Om aangewezen te worden als steunstichting SBBI moet een stichting aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De door de steunstichting SBBI ondersteunde SBBI moet actief zijn op het gebied van sport of muziek.
 • De steunstichting SBBI moet opgericht zijn voor een eenmalige uitgave of investering bij een jubileum van de ondersteunde SBBI.
 • Per jubileum van een SBBI kan maximaal 1 steunstichting SBBI worden aangemeld.
 • Een steunstichting SBBI moet bij de geldinzameling duidelijk aangeven wat het doel van die inzameling is.
 • De steunstichting SBBI geeft het kalenderjaar aan waarin zij als steunstichting geld inzamelt. Bij de geldinzameling moet duidelijk zijn aangeven welk jaar dat is.
 • De steunstichting SBBI moet het ingezamelde geld in het kalenderjaar van het jubileum besteden, of in het kalenderjaar ervoor of erna.
 • De steunstichting voldoet aan de gestelde administratieve verplichtingen.
 • De steunstichting SBBI mag aan haar leden geen andere beloning geven dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld voor door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting.
 • De werkzaamheden van de steunstichting SBBI zijn niet in strijd met de statuten. In de statuten staan minimaal de volgende gegevens:
  • Het kalenderjaar waarin de stichting aangemerkt wil worden als steunstichting SBBI.
   Een stichting kan maximaal 1 kalenderjaar steunstichting SBBI zijn. De geldinzameling moet in dát jaar plaatsvinden.
  • De naam, adresgegevens en het RSIN/fiscaal nummer van de ondersteunde SBBI voor sport of muziek.
  • Het doel van de oprichting, namelijk uitsluitend het inzamelen van geld ter ondersteuning van een SBBI op het gebied van sport of muziek.
  • De besteding van het ingezamelde geld, namelijk een incidentele investering of een unieke uitgave ter gelegenheid van een jubileum van de SBBI.
  • Een omschrijving van de investering of uitgave.
  • De toezegging dat, na opheffing van de steunstichting SBBI, het geld dat overblijft uitgekeerd wordt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.