EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7)

De EU voert de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7) per 2023 in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. Wat betekent dit voor de komende jaren?

Algemene informatie over DAC7

 • Wat is DAC7?

  DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Richtlijn 2011/16/EU die gaat over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. De nieuwe Europese Richtlijn DAC7 wordt in Nederland geïmplementeerd met de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie. 

  Dit wetsvoorstel introduceerde de verplichting voor rapporterende platformexploitanten om gegevens en inlichtingen te verzamelen, verifiëren en rapporteren over te rapporteren verkopers die relevante activiteiten verrichten via hun digitale platform.

  Door de digitalisering van de economie en de opkomst van digitale grensoverschrijdende platformen is er bij de belastingautoriteiten minder zicht op activiteiten die via digitale platformen worden uitgevoerd. Hierdoor bestaat het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet (volledig) aangeven in hun belastingaangifte. Dit verstoort ook de concurrentie met traditionele bedrijven.

  Om dat risico weg te nemen is er een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten ontwikkeld (DAC7). Belastingautoriteiten van EU-lidstaten wisselen de inlichtingen uit de rapportages automatisch uit. Hierdoor hebben zij zicht op de inkomsten van verkopers en kunnen zij verschuldigde belastingen vaststellen.

  Op basis van DAC7 zijn bepaalde platformexploitanten vanaf 1 januari 2023 verplicht om bepaalde inlichtingen over bepaalde verkopers op hun digitale platform bij te houden en jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteit van een EU-lidstaat.

  Vervolgens is de EU-lidstaat waarin is gerapporteerd verplicht die inlichtingen automatisch te verstrekken aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waarvan de verkoper een ingezetene is en, als de verkoper een onroerende zaak verhuurt, aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen.

  Daarnaast moeten platformexploitanten aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij doorgeven aan de belastingdienst.

  Naast de bepalingen uit Richtlijn (EU) 2021/514 die gaan over de uitbreiding van de automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten behaald via de platformeconomie, introduceert deze richtlijn een aantal andere wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU, bijvoorbeeld als het gaat om de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken, gezamenlijke audits en gegevensbescherming.

  Meer informatie over platformexploitanten, verkopers en gegevens staat in de infographic DAC7 in het kort.

Informatie voor platformexploitanten

 • Handige links
 • Formulieren voor platformexploitanten
 • Wat is een digitaal platform, en wat niet?

  Een digitaal platform is elke software, bijvoorbeeld een website of een app, die verkopers in staat stelt verbonden te zijn met gebruikers van die software om een relevante activiteit te verrichten. Hieronder valt ook alles wat nodig is rond betalingen (innen en betalen) van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit.

  Er is geen sprake van een digitaal platform als de software alleen gebruikt wordt om

  • betalingen te verwerken
  • te adverteren
  • gebruikers door te verwijzen naar een platform, zoals bij zoekmachines
 • Wanneer bent u een platformexploitant?

  U bent een platformexploitant als u als entiteit een overeenkomst sluit met verkopers waarin is vastgelegd dat u het platform geheel of gedeeltelijk aan de verkopers beschikbaar stelt.

 • In welke gevallen moet u rapporteren?

  Bent u fiscaal ingezetene van een EU-lidstaat? Dan bent u verplicht om gegevens te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren over verkopers die gebruikmaken van uw digitale platform.

  Bent u geen fiscaal ingezetene van een EU-lidstaat? Dan moet u gegevens van verkopers verzamelen, verifiëren en rapporteren als:

  • het platform is opgericht volgens de wetgeving van een EU-lidstaat
  • de (werkelijke) leiding van het platform is gevestigd in een EU-lidstaat
  • het platform een vaste inrichting heeft in een EU-lidstaat

  Bent u geen ingezetene van een EU-lidstaat en hebben de verkopers die actief zijn op uw platform EU-nexus? Dan geldt de rapportageverplichting wel. EU-nexus betekent dat deze verkopers ingezetene zijn van een EU-lidstaat of onroerend goed verhuren dat zich bevindt in een EU-lidstaat.

  De rapportageverplichting geldt voor grensoverschrijdende en binnenlandse activiteiten.

  Platformcheck

  Wilt u weten of u verplicht bent om te rapporteren? Doe dan de platformcheck.

 • In welke gevallen hoeft u niet te rapporteren?
 • Wat is een relevante activiteit?

  U moet rapporteren over verkopers die de volgende activiteiten uitvoeren op uw platform:

  • verhuur van onroerend goed
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen

  Activiteiten van verkopers die werknemer zijn van de platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant, gelden niet als relevante activiteit waarover gerapporteerd moet worden.

 • Wat is een tegenprestatie?
  Een tegenprestatie is een compensatie in welke vorm dan ook, die voor een relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper. Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u inhoudt of heft, zijn daarvan afgetrokken.

  Een compensatie is pas 'betaald' of 'gecrediteerd' als het bedrag dat aan de verkoper is betaald of gecrediteerd op een rekening staat die de verkoper zelf heeft opgegeven. Ook als deze rekening niet op naam van de verkoper staat.

  Belangrijk is de voorwaarde dat het bedrag van de tegenprestatie bij u bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn. Om dit te beoordelen maken wij gebruik van kennis van betrokken dienstverleners en andere platformexploitanten.

  Bent u niet op de hoogte of kunt u redelijkerwijs niet op de hoogte zijn van het bedrag van de tegenprestatie dat voor de relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper op uw platform? Dan wordt niet voldaan aan voorwaarden voor een tegenprestatie. Als er geen tegenprestatie is, is er ook geen sprake van een relevante activiteit.
 • Wat betekent het ‘switch off mechanisme’ voor registeren en rapporteren?
  Belastingautoriteiten wereldwijd worden geconfronteerd met uitdagingen in verband met de steeds groeiende digitale platformeconomie. Daarom is internationale samenwerking ook met landen buiten de EU essentieel. In OESO-verband (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gelden vergelijkbare regels voor u als platformexploitant. Om dubbele inlichtingen te voorkomen en de administratielasten voor u te beperken is er een 'switch off mechanisme'.

  Volledige switch off

  De volledige switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisseling van inlichtingen:

  • die gelijkwaardig zijn aan de inlichtingen die op grond van DAC7 worden uitgewisseld, en
  • met de bevoegde autoriteiten van alle EU-lidstaten

  Met de volledige switch off hoeven deze buitenlandse platformexploitanten zich niet te registreren in een EU-lidstaat en hoeven zij niet te rapporteren aan een EU-lidstaat.

  Een buitenlandse platformexploitant hoeft alleen inlichtingen over verkopers door te geven aan de belastingautoriteit van het niet-Unierechtsgebied waar de platformexploitant is gevestigd. Die autoriteiten delen deze informatie automatisch met de belastingautoriteiten van EU-lidstaten waarvan de verkopers ingezetene zijn.

  Gedeeltelijke switch off

  De gedeeltelijke switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisselingen van inlichtingen:

  • met een aantal EU-lidstaten, maar niet alle lidstaten
  • over een aantal relevante, maar niet alle activiteiten die vallen onder Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7)

  Dit betekent dat deze buitenlandse platformexploitanten zich wel in een EU-lidstaat moeten registreren, maar bepaalde overlappende informatie niet dubbel hoeven te rapporteren (dus zowel aan de bevoegde autoriteit van het niet-Unierechtsgebied als aan de EU-lidstaat waar zij geregistreerd zijn).
  De gedeeltelijke switch off moet voorkomen dat platformexploitanten dezelfde soort informatie meer dan 1 keer doorgeven.

 • Welke gegevens moet u rapporteren?

  U moet uw eigen gegevens en die van de verkoper rapporteren.

  Eigen gegevens zijn onder meer:

  • naam
  • adres
  • fiscaal identificatienummer
  • handelsnaam of -namen van het platform
  • webadres van het platform

  Gegevens over de verkoper zijn onder meer

  • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
  • Het hoofdadres van de verkoper
  • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het btw-identificatienummer van de verkoper
  • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
  • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
  • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie
  • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als u een onroerende zaak in de EU verhuurt
  • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
  • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
  • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u als rapporterende platformexploitant hebt ingehouden of geheven

  U moet de verzamelde gegevens sturen aan de verkopers. Zo kunnen zij controleren of de gegevens die u rapporteert correct zijn.

 • Wat is een verkoper waarover u moet rapporteren?

  Een verkoper op een platform is een natuurlijke persoon of entiteit, die ingezetene is van een EU-lidstaat, of onroerend goed verhuurt dat zich in een EU-lidstaat bevindt. En die is geregistreerd op uw platform en tijdens de rapportageperiode een relevante activiteit verricht met een tegenprestatie.

  Let op
  Het maakt voor de rapportageplicht niet uit of een verkoper als ondernemer of als particulier gebruikt maakt van uw platform. En ook niet of de verkoper winst of verlies maakt.
 • Over welke verkopers is geen rapportage nodig?

  Over bepaalde categorieën verkopers hoeft u niet te rapporteren.

  Het gaat om:

  • Overheidsinstanties.
  • Beursgenoteerde ondernemingen of een gelieerde (>50% belang) entiteit daarvan.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode meer dan 2.000 relevante activiteiten per platform hebben verricht in de vorm van de verhuur van onroerende zaken op hetzelfde straatadres.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode minder dan 30 relevante activiteiten hebben verricht met een tegenwaarde van minder dan € 2.000. Deze voorwaarde geldt alleen als het gaat om de verkoop van goederen, dus niet om het verlenen van persoonlijke diensten of de verhuur van transportmiddelen.

  U hoeft ook niet te rapporteren over

  • Verkopers die geen vergoeding krijgen (er is geen tegenprestatie).
  • Verkopers die met de koper een afspraak hebben gemaakt over een vergoeding waar het platform niet van op de hoogte is (of redelijkerwijs niet van op de hoogte kan zijn).
  • Verkopers die een relevante activiteit verrichten als werknemer van een platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant.
 • Op welke momenten moet u rapporteren aan de Belastingdienst?

  U moet de gegevens over uw verkopers per kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het platform is gevestigd. Deze gegevens moet u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarover u rapporteert verzameld en geverifieerd hebben. Vervolgens moet u deze gegevens uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit.

  U moet dus uiterlijk op 31 januari 2024 de gegevens over uw verkopers aan een belastingautoriteit doorgeven over het kalenderjaar 2023.

  Eenmalig andere rapportageperiode voor bestaande verkopers

  Er geldt eenmalig een andere rapportageperiode voor bestaande verkopers. Dit zijn verkopers die op 1 januari 2023 al op een digitaal platform zijn geregistreerd. Of verkopers die al op een digitaal platform zijn geregistreerd op het moment waarop een entiteit een rapporterende platformexploitant wordt.

  De verzamel- en verificatievereisten over verkopers die al op 1 januari 2023 op het platform zijn geregistreerd (zogenoemde 'bestaande verkopers') moeten uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. U moet de gegevens en inlichtingen over deze verkopers uiterlijk op 31 januari 2025 rapporteren.

  De informatie die gerapporteerd moet worden, gaat alleen over het jaar waarin de verkoper als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt. Als dat in 2024 het geval is, zal de rapportageplicht alleen gaan over 2024. Als de verzamel- en verificatievereisten al in 2023 zijn voltooid en de bestaande verkoper dus al in dat jaar als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt, dan gaat de rapportageverplichting ook over dat jaar.

  Wanneer moet u uw verkopers informeren?

  U moet aan de verkopers op uw digitale platform doorgeven welke gegevens u over hen doorgeeft aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar u rapporteert. U moeten dit uiterlijk doen op 31 januari van het jaar ná het kalenderjaar waarin de verkoper relevante activiteiten met een tegenprestatie heeft verricht op uw platform. Dit is ook de datum waarop u de inlichtingen uiterlijk moet verstrekken aan de belastingautoriteit.

  Op deze manier zijn verkopers ervan op de hoogte welke inlichtingen over hen aan de belastingautoriteit zijn doorgegeven. Onderdeel van deze inlichtingen is een overzicht van de totale tegenprestatie die aan de verkoper is betaald of gecrediteerd, weergegeven per kwartaal van de rapportageperiode. Dit overzicht kan de verkoper gebruiken als hulpmiddel voor de belastingaangifte.

  Gegevens corrigeren

  Hebt u onjuiste gegevens aangeleverd? Dan kunt u een correctiebericht indienen. Om een correctie te kunnen indienen, moet eerst de oorspronkelijke rapportage door ons geaccepteerd zijn (dit betreft de technische validatie, niet de inhoudelijke beoordeling van de rapportage). Een correctie betekent dat u de gehele melding (dus inclusief de ongewijzigde velden) opnieuw moet indienen.

 • Hoe moet u rapporteren?

  Vanaf januari 2024 kunt u de gegevens en inlichtingen over verkopers doorgeven via Digipoort. Meer informatie over Digipoort vindt u op de website van Logius.

  Registreren als buitenlands platformexploitant

  Om het systeem van gegevensuitwisseling goed te laten functioneren, een gelijk speelveld te creëren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, kan de rapportageverplichting ook gelden voor digitale platformen die geen fiscaal ingezetene zijn van een EU-lidstaat, maar wel binnen de EU opereren. Dat is zo als zij vanuit een niet-Unierechtsgebied verkopers faciliteren om relevante activiteiten te verrichten.

  Daarbij gaat het kort gezegd om verkopers die ingezetene zijn van een EU-lidstaat of die een onroerende zaak verhuren die zich in een EU-lidstaat bevindt. De buitenlandse platformexploitanten die over de activiteiten van deze verkopers moeten rapporteren, moeten zich in 1 EU-lidstaat registreren. Vervolgens voldoen zij daar aan hun rapportageverplichtingen.

  Notificeren

  Moet u als platformexploitant gegevens en inlichtingen over verkopers rapporteren en bent u fiscaal ingezetene van meer dan 1 EU-lidstaat? Kies dan 1 EU-lidstaat waar u uw rapportages gaat indienen. U stelt de belastingautoriteiten van alle betrokken EU-lidstaten in kennis van deze keuze (notificeren).

 • Wat gebeurt als u niet rapporteert?

  Dient u geen rapportage in, terwijl u dit wel verplicht bent? Dan riskeert u een (hoge) boete. Ook kan het zijn dat u strafrechtelijk wordt vervolgd.

 • Wat gebeurt er met de rapportages?

  Nadat u een melding hebt gedaan, krijgt u een bericht van ons.

  Als uw rapportage binnen is, wisselen wij de gegevens die u doorgaf zo nodig uit met belastingautoriteiten van EU-lidstaten waar verkopers gevestigd zijn. Of met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het onroerend goed zich bevindt dat verkopers verhuren.

  Ook kunnen wij de informatie uit uw rapportage gebruiken voor ons toezicht. Wij krijgen extra informatie over verkopers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij toetsen of verkopers deze gegevens in hun belastingaangiften verwerken.

 • Informatie voor verkopers

  • Wat betekent DAC7 voor verkopers die gebruikmaken van digitale platformen?

   Ook als verkoper kunt u te maken krijgen met DAC7. De digitale platformen waarop u actief bent, moeten namelijk gegevens over u verzamelen, verifiëren en rapporteren aan ons. Bijvoorbeeld uw adres of uw fiscaal identificatienummer. Soms hebben platformexploitanten dan aanvullende informatie van u nodig. U kunt ook zelf controleren of de gegevens die een digitaal platform aan ons rapporteert correct zijn.

  • Handige links
  • Welke activiteiten vallen onder DAC7?

   Platformexploitanten moeten over u rapporteren als u de volgende activiteiten uitvoert:

   • verhuur van onroerend goed
   • verlenen van persoonlijke diensten
   • verkoop van goederen
   • verhuur van transportmiddelen.

   Activiteiten van verkopers die werknemer zijn van de platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant, gelden niet als relevante activiteit.

   Wat merkt u hiervan?

   De DAC7-wetgeving is op 1 januari 2023 ingegaan. De rapportageplicht voor platformexploitanten geldt vanaf 1 januari 2024. Vanaf dat moment moeten exploitanten van digitale platformen gegevens over verkopers op hun platformen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld hun identificatie- en omzetgegevens.

   Deze rapportageverplichting heeft gevolgen voor u als u als verkoper actief bent op online platformen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:

   • U moet (identificatie)gegevens doorgeven aan het platform. U bent verplicht om u te identificeren aan het platform.
   • Als u weigert mee te werken is het platform verplicht om u, na een aantal waarschuwingen, van het platform te verwijderen.
   • In januari krijgt u van de platformexploitant een gegevensoverzicht over het vorige kalenderjaar. Controleer of de gegevens kloppen en vraag het platform ze te wijzigen als ze niet juist of onvolledig zijn.
  • Welke gegevens delen platformexploitanten met ons?

   Gegevens over de verkoper zijn onder meer:

   • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
   • Het hoofdadres van de verkoper
   • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing)
   • Het btw-identificatienummer van de verkoper
   • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
   • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
   • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing)
   • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie
   • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als u een onroerende zaak in de EU verhuurt
   • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
   • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
   • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u als rapporterende platformexploitant hebt ingehouden of geheven

   De eigen administratie en belastingaangifte

   U kunt het overzicht dat u van de platformexploitant hebt gekregen, gebruiken voor uw eigen administratie en belastingaangifte.

  • In welke gevallen delen platformexploitanten gegevens met ons?

   Wilt u weten of platformexploitanten gegevens over u delen met ons? Doe dan de check voor verkopers, verhuurders en dienstverleners.

  • Wat gebeurt er met de rapportages?

   Het is niet zo dat u, op basis van de gegevens die wij over u ontvangen, automatisch een (hogere) belastingaanslag krijgt. Wel nemen we deze gegevens mee in de beoordeling van uw aangifte.

  • Uitwisseling met belastingdiensten van andere EU-lidstaten

   Zo nodig wisselen wij de gegevens uit de rapportages uit met belastingautoriteiten van EU-lidstaten waar verkopers woonachtig of gevestigd zijn. Of met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het onroerend goed dat een verkoper verhuurt zich bevindt

  • Gegevens uitwisselen en privacy

   Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij ontvangen van platformexploitanten en met de gegevens die wij uitwisselen met andere belastingautoriteiten. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

  • Stappenplan
   1. Aan het begin van elk kalenderjaar stuurt uw platformexploitant een overzicht met gegevens van de transacties per kwartaal over het vorige kalenderjaar. Voor de verkoop van goederen is er een drempel. Hebt u meer dan 30 transacties verricht of een hogere tegenprestatie ontvangen dan € 2.000 per jaar? Dan moet het platform over u rapporteren.
   2. Beoordeel het overzicht dat u ontvangt. Ziet u dingen die niet kloppen? Geef dat dan door aan de platformexploitant.
  • Bron van inkomen

   Wilt u weten onder welke voorwaarden wij de inkomsten uit uw activiteiten op een digitaal platform zien als bron van inkomen? Lees daarover meer op Bron van inkomen.

   Zien we uw inkomsten niet als bron van inkomen? Dan kunt u eventuele verliezen niet verrekenen met andere inkomensbronnen. Meer hierover vindt u via Bron van inkomen op Goede Start Belastingdienst.

  • Wanneer bent u ondernemer?

   Als u inkomsten verdient via een digitaal platform bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om dit uit te zoeken omdat het invloed heeft op hoe u de aangifte inkomstenbelasting invult. Doe daarom de ondernemerscheck om erachter te komen of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

   U kunt als verkoper op een digitaal platform ook ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Meer informatie vindt u op Wanneer bent u ondernemer? En wanneer bent u ondernemer voor de btw?

  • Hulp

   Hebt u hulp nodig? Dan kunt u een fiscaal dienstverlener inschakelen.

  Informatie voor fiscaal dienstverleners

  • Welke klanten krijgen te maken met DAC7?

   Hebt u platformexploitanten in uw klantportfolio? Of verkopers die goederen of diensten aanbieden via een digitaal platform? Dan kunnen uw klanten te maken krijgen met de DAC7-regelgeving. Lees wat u kunt doen om uw klanten te ondersteunen bij verplichtingen die hieruit voortkomen, zoals de rapportageplicht. En hoe u verkopers op platformen kunt adviseren over de eventuele gevolgen voor hun aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

   De rapportageverplichting geldt niet alleen voor de bekende grote boekings- of verkoopwebsites die kopers en verkopers bij elkaar brengen. Ook voor kleinere digitale platformen geldt de verplichting om vanaf 1 januari 2024 gegevens over hun verkopers aan te leveren bij ons.

   Enkele voorbeelden van kleine platformen

   • Een restaurant met kunst van derden aan de muur. Het restaurant verkoopt deze kunst via de eigen website.
   • Een vakantiepark dat op de eigen website niet alleen eigen vakantiehuizen aanbiedt, maar ook vakantiehuizen van particulieren.
   • Een website van een bank of verzekeraar die met een spaarpuntensysteem huishoudelijke goederen van derde partijen met korting te koop aanbiedt.
   • Een website waar bouwvakkers hun diensten aanbieden, waarbij het traject van offerte tot betaling via het platform loopt.
   • Een website waar meerdere autodealers hun auto’s aanbieden, waarbij kopers de betaling voldoen via deze website.
   • Een website van een lokale vereniging waarop producten van derden worden verkocht.
   • Een website waarop sportscholen freelance instructeurs kunnen inhuren om bij ziekte of verlof van vast personeel de lessen over te nemen.

   Met de Checklist DAC7 voor platformexploitanten kunt u beoordelen voor welke digitale platformen de rapportageplicht geldt.

  • Uw klant is platformexploitant

   Voldoet uw klant aan alle voorwaarden die binnen de DAC7-regelgeving gelden voor platformexploitanten? Dan is uw klant verplicht om vanaf 1 januari 2024 gegevens over verkopers op het platform aan ons te rapporteren. Uw klanten kunnen zich hier op voorbereiden. Bijvoorbeeld door hun administratie zo in te richten dat zij deze gegevens jaarlijks per verkoper kunnen rapporteren.

   Als fiscaal dienstverlener kunt u controleren of de administratie van uw klant hierop is ingericht. Controleer ook of er software is waarmee uw klant kan voldoen aan de rapportageverplichting. En bespreek welke rol u als fiscaal dienstverlener in dit proces gaat vervullen. Wie dient de rapportage in: u of uw klant?

   Meer informatie over de DAC7 regelgeving voor platformexploitanten en over de gegevens die zij moeten verstrekken vindt u op deze pagina onder Informatie voor platformexploitanten.

  • Uw klant is verkoper op een digitaal platform

   Is uw klant verkoper op een digitaal platform? Dan moet de platformexploitant elk jaar gegevens over uw klant aan ons rapporteren. De platformexploitant geeft de verkoper een overzicht van de gerapporteerde gegevens. Uw klant kan dan controleren of de gegevens die de platformexploitant rapporteert, kloppen met de eigen administratie. Kloppen de gegevens niet? Dan kan uw klant de gegevens laten aanpassen door de platformexploitant.

   Wanneer is uw klant een verkoper op een digitaal platform?

   Een verkoper op een digitaal platform is iemand die actief is met:

   • verhuur van onroerend goed
   • verlenen van persoonlijke diensten
   • verkoop van goederen
   • verhuur van transportmiddelen.

   Als fiscaal dienstverlener kunt u controleren of de administratie van uw klant zo is ingericht dat er per platformexploitant een overzicht van onder meer de omzet is. Zo kan uw klant makkelijk de jaarrapportages van de platformexploitant vergelijken met de eigen administratie. Bespreek wele rol u in dit proces gaat vervullen.

   Het kan zijn dat uw klant met vragen bij u komt. Bijvoorbeeld over de fiscale gevolgen van het overzicht dat zij van een platformexploitant hebben gekregen. U kunt deze klanten adviseren wat het overzicht betekent voor de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

   Let op!
   Het kan zijn dat iets wat als een hobby begon, uitgroeit tot een veel grotere activiteit die belast moet worden via de omzetbelasting of inkomstenbelasting.

   Met de Checklist DAC7 voor verkopers, verhuurders en dienstverleners op digitale platformen, kunt u beoordelen of platformexploitanten gegevens over uw klanten moeten rapporteren.

   Meer informatie voor verkopers vindt u op deze pagina onder Informatie voor verkopers.

  • Vragen over software

   Het is belangrijk dat een platformexploitant software heeft om de rapportages aan te leveren bij ons. Gaat u de rapportages indienen namens uw klant? Zorg dan dat uw boekhoudpakket daarvoor geschikt is. Is dat niet het geval? Schaf dan de geschikte software aan of ontwikkel deze zelf.

   Meer informatie over (het ontwikkelen van) rapportagesoftware, vindt u op deze pagina onder Informatie voor softwareontwikkelaars.

  • Meer informatie

   Op het Forum Fiscaal Dienstverleners staan regelmatig artikelen over DAC7 en de gevolgen ervan voor u als fiscaal dienstverlener.

   Tijdens de Intermediairdagen eind 2022 is aandacht besteed aan DAC7. De presentatie staat op de website van de Intermediairdagen.

  Informatie voor softwareontwikkelaars

  • Waar kunt u de softwarespecificaties opvragen?

   Bent u softwareontwikkelaar en gaat u de software om gegevens in XML te kunnen aanleveren ontwikkelen? Of gaat u de software als onderneming zelf ontwikkelen? Log dan in op odb.belastingdienst.nl en vraag de softwarespecificaties op waarmee u uw rapportagesoftware kunt inrichten voor rapportage aan ons.

   Nog geen ODB-account?

   Hebt u nog geen account voor ODB? Vraag dan een account aan op de ODB-site. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u van ons uw accountgegevens en is uw account direct actief. U kunt de specificaties dan meteen downloaden.

   Meer informatie

   Op odb.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over de technische softwarespecificaties.
   Hebt u technische vragen? Neem dan contact op met de servicedesk via servicedesk.odb@belastingdienst.nl.

   Voor vragen over het proces en fiscaal-inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met DAC7@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.