EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7)

De EU voert de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7) per 2023 in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. Wat betekent dit voor de komende jaren?

Wat is DAC7?

DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Richtlijn 2011/16/EU die gaat over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. De nieuwe Europese Richtlijn DAC7 wordt in Nederland geïmplementeerd met de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie.

Dit wetsvoorstel introduceerde de verplichting voor rapporterende platformexploitanten om gegevens en inlichtingen te verzamelen, verifiëren en rapporteren over te rapporteren verkopers die relevante activiteiten verrichten via hun digitale platform.

Uitwisseling inlichtingen

Door de digitalisering van de economie en de opkomst van digitale grensoverschrijdende platformen is er bij de belastingautoriteiten minder zicht op activiteiten die via digitale platformen worden uitgevoerd. Hierdoor bestaat het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet (volledig) aangeven in hun belastingaangifte. Dit verstoort ook de concurrentie met traditionele bedrijven.

Om dat risico weg te nemen is er een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten ontwikkeld (DAC7). Belastingautoriteiten van EU-lidstaten wisselen de inlichtingen uit de rapportages automatisch uit. Hierdoor hebben zij zicht op de inkomsten van verkopers en kunnen zij verschuldigde belastingen vaststellen.

Jaarlijks rapporteren

Op basis van DAC7 zijn bepaalde platformexploitanten vanaf 1 januari 2023 verplicht om bepaalde inlichtingen over bepaalde verkopers op hun digitale platform bij te houden en jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteit van een EU-lidstaat.

Vervolgens is de EU-lidstaat waarin is gerapporteerd verplicht die inlichtingen automatisch te verstrekken aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waarvan de verkoper een ingezetene is en, als de verkoper een onroerende zaak verhuurt, aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen.

Daarnaast moeten platformexploitanten aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij doorgeven aan de belastingdienst.

Andere wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU

Naast de bepalingen uit Richtlijn (EU) 2021/514 die gaan over de uitbreiding van de automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten behaald via de platformeconomie, introduceert deze richtlijn een aantal andere wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU, bijvoorbeeld als het gaat om de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken, gezamenlijke audits en gegevensbescherming.

Aanpassing Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Per 1 februari 2024 is opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst dat we terughoudend omgaan met het opleggen van een vergrijpboete aan platformexploitanten in het kader van DAC7.

Meer informatie

In de infographic DAC7 in het kort staat meer informatie over platformexploitanten, verkopers en gegevens.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.