EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7)

De EU voert de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7) per 2023 in om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. Wat betekent dit voor de komende jaren?

Algemene informatie over DAC7

 • Wat is DAC7?

  DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Richtlijn 2011/16/EU die gaat over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. De nieuwe Europese Richtlijn DAC7 wordt in Nederland geïmplementeerd met de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie. 

  Dit wetsvoorstel introduceerde de verplichting voor rapporterende platformexploitanten om gegevens en inlichtingen te verzamelen, verifiëren en rapporteren over te rapporteren verkopers die relevante activiteiten verrichten via hun digitale platform.

  Door de digitalisering van de economie en de opkomst van digitale grensoverschrijdende platformen is er bij de belastingautoriteiten minder zicht op activiteiten die via digitale platformen worden uitgevoerd. Hierdoor bestaat het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet (volledig) aangeven in hun belastingaangifte. Dit verstoort ook de concurrentie met traditionele bedrijven.

  Om dat risico weg te nemen is er een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten ontwikkeld (DAC7). Belastingautoriteiten van EU-lidstaten wisselen de inlichtingen uit de rapportages automatisch uit. Hierdoor hebben zij zicht op de inkomsten van verkopers en kunnen zij verschuldigde belastingen vaststellen.

  Op basis van DAC7 zijn bepaalde platformexploitanten vanaf 1 januari 2023 verplicht om bepaalde inlichtingen over bepaalde verkopers op hun digitale platform bij te houden en jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteit van een EU-lidstaat.

  Vervolgens is de EU-lidstaat waarin is gerapporteerd, verplicht die inlichtingen automatisch te verstrekken aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waarvan de verkoper een ingezetene is en, als de verkoper een onroerende zaak verhuurt, aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen.

  Daarnaast moeten platformexploitanten aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij doorgeven aan de belastingdienst.

  Naast de bepalingen uit Richtlijn (EU) 2021/514 die gaan over de uitbreiding van de automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten behaald via de platformeconomie, introduceert deze richtlijn een aantal andere wijzigingen van Richtlijn 2011/16/EU, bijvoorbeeld als het gaat om de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken, gezamenlijke audits en gegevensbescherming.

  Meer informatie over platformexploitanten, verkopers en gegevens staat in de infographic DAC7 in het kort.

Informatie voor platformexploitanten

 • Wat is een digitaal platform, en wat niet?

  Een digitaal platform is elke software, bijvoorbeeld een website of een app, die verkopers in staat stelt verbonden te zijn met gebruikers van die software voor het verrichten van een relevante activiteit. Ook alles wat er nodig is rond betalingen (innen en betalen) van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit valt hieronder.

  Er is geen sprake van een digitaal platform als de software alleen gebruikt wordt om

  • betalingen te verwerken voor een relevante activiteit
  • te adverteren voor een relevante activiteit
  • gebruikers door te verwijzen naar een platform, zoals bij zoekmachines
 • Wat is een platformexploitant?

  Een platformexploitant is een entiteit die een overeenkomst sluit met verkopers waarin is vastgelegd dat de exploitant het platform geheel of gedeeltelijk beschikbaar stelt aan de verkopers.

 • Welke platformexploitanten moeten rapporteren?

  Platformexploitanten zijn verplicht om gegevens over verkopers die gebruikmaken van hun digitale platform te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren, als de platformexploitant fiscaal ingezetene is van een EU-lidstaat. Platformexploitanten die geen fiscaal ingezetene zijn van een EU-lidstaat moeten gegevens van verkopers verzamelen, verifiëren en rapporteren als:

  • het platform is opgericht volgens de wetgeving van een EU-lidstaat
  • de (werkelijke) leiding van het platform is gevestigd in een EU-lidstaat
  • het platform een vaste inrichting heeft in een EU-lidstaat

  De rapportageverplichting geldt ook voor platformexploitanten die geen ingezetene zijn van een EU-lidstaat als de verkopers die relevante activiteiten verrichten op hun platform EU-nexus hebben. EU-nexus wil zeggen dat deze verkopers ingezetene zijn van een EU-lidstaat, of onroerend goed verhuren dat zich bevindt in een EU-lidstaat.

  De rapportageverplichting geldt voor grensoverschrijdende en voor binnenlandse activiteiten.

  Wilt u als platformexploitant weten of u verplicht bent om te rapporteren? Doe dan de platformcheck.

 • Wanneer hoeft een platformexploitant niet te rapporteren?
 • Wat is een relevante activiteit?

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  • verhuur van onroerend goed dat zich in een EU-lidstaat bevindt
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen

  Activiteiten van verkopers die werknemer zijn van de platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant, gelden niet als relevante activiteit.

 • Wat is een tegenprestatie?
  Een tegenprestatie is een compensatie in welke vorm dan ook, die voor een relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper, en waarvan alle honoraria, commissielonen of belastingen die de platformexploitant inhoudt of heft, zijn afgetrokken.

  Een compensatie wordt pas als ‘betaald’ of ‘gecrediteerd’ beschouwd, als het bedrag dat aan de verkoper is betaald of gecrediteerd op een rekening staat die de verkoper zelf heeft opgegeven, zelfs als deze rekening niet op naam van de verkoper staat.

  Van belang is de voorwaarde dat het bedrag van de tegenprestatie bij de platformexploitant bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn. Om dit te beoordelen maakt de Belastingdienst gebruik van kennis van betrokken dienstverleners en andere platformexploitanten.

  Als een platformexploitant niet op de hoogte is, of redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn, van het bedrag van de tegenprestatie dat voor de relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper, wordt niet voldaan aan voorwaarden die gelden voor een tegenprestatie. Als er geen tegenprestatie is, is er ook geen sprake van een relevante activiteit.
 • Wat betekent het ‘switch off mechanisme’ voor registeren en rapporteren?
  Aangezien belastingautoriteiten wereldwijd worden geconfronteerd met uitdagingen in verband met de almaar groeiende digitale platformeconomie, is internationale samenwerking ook met landen buiten de EU essentieel. In OESO-verband (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gelden vergelijkbare regels voor platformexploitanten. Om dubbele inlichtingen te voorkomen en de administratielasten voor platformexploitanten te beperken, is er een ‘switch off mechanisme’.

  Volledige switch off

  De volledige switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisseling van inlichtingen:

  • die gelijkwaardig zijn aan de inlichtingen die op grond van DAC7 worden uitgewisseld, en
  • met de bevoegde autoriteiten van alle EU-lidstaten
  De volledige switch off betekent dat deze buitenlandse platformexploitanten zich niet hoeven te registreren in een EU-lidstaat en niet hoeven te rapporteren aan een EU-lidstaat.

  Een buitenlandse platformexploitant hoeft alleen inlichtingen over verkopers door te geven aan de belastingautoriteit van het niet-Unierechtsgebied waar de platformexploitant gevestigd is. Die autoriteiten delen deze informatie automatisch met de belastingautoriteiten van EU-lidstaten waarvan de verkopers ingezetene zijn.

  Gedeeltelijke switch off

  De gedeeltelijke switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisseling van inlichtingen:

  • over een aantal relevante, maar niet alle activiteiten die vallen onder Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7), of
  • met een aantal EU-lidstaten, maar niet alle lidstaten

  Dit betekent dat deze buitenlandse platformexploitanten zich wel in een EU-lidstaat moeten registreren, maar bepaalde overlappende informatie niet dubbel hoeven te rapporteren (dus zowel aan de bevoegde autoriteit van het niet-Unierechtsgebied als aan de EU-lidstaat waar zij geregistreerd zijn).
  De gedeeltelijke switch off is bedoeld om te voorkomen dat platformexploitanten dezelfde soort inlichtingen meer dan 1 keer doorgeven.

 • Welke gegevens moeten platformexploitanten rapporteren?

  Een platformexploitant moet zowel de eigen gegevens als die van de verkoper rapporteren.

  Eigen gegevens zijn onder meer:

  • Naam
  • Adres
  • Fiscale identificatienummer
  • Handelsnaam of -namen van het platform
  • Webadres van het platform

  Gegevens over de verkoper zijn onder meer

  • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
  • Het hoofdadres van de verkoper
  • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het btw-identificatienummer van de verkoper
  • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
  • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
  • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het bestaan van elke vaste inrichting via welke relevante activiteiten worden verricht in de Unie door de verkoper
  • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als de verkoper een onroerende zaak in de EU verhuurt
  • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
  • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
  • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die de rapporterende platformexploitant heeft ingehouden of geheven

  Op welke momenten rapporteren?

  Alle informatie over wanneer u de gegevens moet doorgeven vindt u onder 'Op welke momenten moet een platformexploitant rapporteren?'

 • Wat is een verkoper waarover platformexploitanten moeten rapporteren?

  Een verkoper op een platform is een natuurlijke persoon of entiteit, die ingezetene is van een EU-lidstaat of die onroerend goed verhuurt dat zich in een EU-lidstaat bevindt. En die geregistreerd is op het platform en tijdens de rapportageperiode een relevante activiteit met een tegenprestatie verricht.
  Let op
  Het maakt voor de rapportageplicht niet uit of een verkoper als ondernemer of als particulier gebruikt maakt van het platform. En ook niet of de verkoper winst of verlies maakt.

  Welke gegevens moeten platformexploitanten over verkopers doorgeven?

  Een overzicht van de gegevens die u als platformexploitant moet doorgeven, vindt u onder 'Welke gegevens moeten platformexploitanten rapporteren?'
 • Over welke verkopers is geen rapportage nodig?

  Uitgesloten verkopers

  Over bepaalde categorieën verkopers hoeven digitale platformexploitanten niet te rapporteren.

  Het gaat om:

  • Overheidsinstanties
  • Beursgenoteerde ondernemingen of een gelieerde (>50% belang) entiteit daarvan.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode meer dan 2.000 relevante activiteiten hebben verricht voor de verhuur van onroerend goed dat op hetzelfde straatadres staat ingeschreven.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode minder dan 30 relevante activiteiten hebben verricht met een tegenwaarde van minder dan € 2.000. Deze voorwaarde geldt alleen als het gaat om de verkoop van goederen, dus niet om het verlenen van persoonlijke diensten of de verhuur van transportmiddelen.

   Platformexploitanten hoeven ook niet te rapporteren over

   • Verkopers die geen vergoeding krijgen (er is geen tegenprestatie).
   • Verkopers die met de koper een afspraak hebben gemaakt over een vergoeding waar het platform niet van op de hoogte is (of redelijkerwijs niet van op de hoogte kan zijn).
   • Verkopers die een relevante activiteit verrichten als werknemer van een platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant.
 • Op welke momenten moet een platformexploitant rapporteren?

  Wanneer moeten platformexploitanten rapporteren aan de Belastingdienst?

  Platformexploitanten moeten de gegevens over hun verkopers per kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het platform is gevestigd. Platformexploitanten moeten deze gegevens uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarover zij rapporteren verzameld en geverifieerd hebben. Vervolgens moeten zij deze gegevens uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit.

  Platformexploitanten moeten dus uiterlijk op 31 januari 2024 de gegevens over hun verkopers aan een belastingautoriteit doorgeven over het kalenderjaar 2023.

  Eenmalig andere rapportageperiode voor bestaande verkopers

  Er geldt eenmalig een andere rapportageperiode voor bestaande verkopers. Dit zijn verkopers die op 1 januari 2023 al op een digitaal platform waren geregistreerd. Of verkopers die al op een digitaal platform zijn geregistreerd op het moment waarop een entiteit een rapporterende platformexploitant wordt.

  De verzamel- en verificatievereisten over verkopers die al op 1 januari 2023 op het platform zijn geregistreerd (zogenoemde ‘bestaande verkopers’) moeten uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. Platformexploitanten moeten de gegevens en inlichtingen over deze verkopers uiterlijk op 31 januari 2025 rapporteren.

  De informatie die gerapporteerd moet worden, gaat alleen over het jaar waarin de verkoper als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt. Als dat in 2024 het geval is, zal de rapportageplicht alleen gaan over 2024. Als de verzamel- en verificatievereisten al in 2023 zijn voltooid en de bestaande verkoper dus al in dat jaar als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt, dan gaat de rapportageverplichting ook over dat jaar.

  Wanneer moeten platformexploitanten hun verkopers informeren?

  Platformexploitanten moeten aan de verkopers op hun digitale platform doorgeven welke gegevens zij over hen doorgeven aan de belastingautoriteiten van de EU-lidstaat waar zij rapporteren. Zij moeten dit uiterlijk doen op 31 januari van het jaar ná het kalenderjaar waarin de verkoper relevante activiteiten met een tegenprestatie verrichtte op het platform. Dit is hetzelfde moment als wanneer de platformexploitant de inlichtingen uiterlijk moet verstrekken aan de belastingautoriteiten.

  Op deze manier zijn verkopers ervan op de hoogte welke inlichtingen over hen aan de belastingautoriteit zijn doorgegeven. Onder deze inlichtingen bevindt zich onder andere een overzicht van de totale tegenprestatie die aan de verkoper is betaald of gecrediteerd, weergegeven per kwartaal van de rapportageperiode.
  Dit overzicht kan de verkoper gebruiken als hulpmiddel voor de belastingaangifte.

  Gegevens corrigeren

  Als u onjuiste gegevens hebt aangeleverd, kunt u een correctiebericht indienen.
  Om een correctie te kunnen indienen, moet eerst de oorspronkelijke rapportage door de Belastingdienst geaccepteerd zijn (dit betreft de technische validatie, niet de inhoudelijke beoordeling van de rapportage). Een correctie betekent dat de gehele melding (dus inclusief de ongewijzigde velden) opnieuw ingediend moet worden.

  Tijdlijn

  Voor platformexploitanten is er een tijdlijn waarin staat wanneer en wat zij moeten doen om zich voor te bereiden op de DAC7-rapportage.
 • Hoe moeten platformexploitanten rapporteren?

  Vanaf januari 2024 kunnen platformexploitanten de gegevens en inlichtingen over verkopers doorgeven via Digipoort. Meer informatie over Digipoort vindt u op de website van Logius.

  Registreren als buitenlands platformexploitant

  Om het systeem van gegevensuitwisseling goed te laten functioneren, een gelijk speelveld te creëren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, kan de rapportageverplichting ook van toepassing zijn op digitale platformen die geen fiscaal ingezetene zijn van een EU-lidstaat maar wel binnen de EU opereren. Dit is het geval als zij vanuit een niet-Unierechtsgebied verkopers faciliteren om relevante activiteiten te verrichten. Daarbij gaat het kort gezegd om verkopers die wél ingezetene zijn van een EU-lidstaat of die een onroerende zaak verhuren die zich in een EU-lidstaat bevindt. In dat geval moeten buitenlandse platformexploitanten zich met betrekking tot de activiteiten van die verkopers in één EU-lidstaat registreren. Vervolgens voldoen zij daar aan hun rapportageverplichtingen.

  Notificeren

  Als platformexploitanten gegevens en inlichtingen aan de belastingautoriteiten van meer dan één EU-lidstaat moeten rapporteren, kiezen deze platformexploitanten in welke van die EU-lidstaten zij aan hun rapportageverplichtingen voldoen. De platformexploitant stelt de belastingautoriteiten van alle betrokken EU-lidstaten in kennis van deze keuze (notificeren).
 • Wat gebeurt als een platformexploitant niet rapporteert?
  Als u geen rapportage indient terwijl u dit wel verplicht bent, riskeert u een (hoge) boete. Ook kan het zijn dat u strafrechtelijk wordt vervolgd.
 • Wat gebeurt er met de rapportages?

  Nadat u een melding hebt gedaan, krijgt u een bericht van ons.

  Als uw rapportage binnen is, wisselen wij de gegevens die u doorgaf zo nodig uit met belastingautoriteiten van EU-lidstaten waar uw verkopers gevestigd zijn, of met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het onroerend goed dat uw verkopers verhuren zich bevindt.

  Ook kunnen wij de informatie uit uw rapportage onder meer gebruiken voor ons toezicht. De Belastingdienst krijgt extra informatie over verkopers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij toetsen of verkopers deze gegevens in hun belastingaangiften verwerken.

  De gegevens over verkopers die wij ontvangen, leiden niet automatisch tot een (hogere) belastingaanslag. Eerst moeten wij beoordelen of de opbrengsten al in een aangifte zijn vermeld. Ook kan het zijn dat er nog commissies of anderen kosten zijn die verrekend moeten worden met de opbrengsten. Dit is allemaal van belang voor de fiscale beoordeling.

Informatie voor verkopers

 • Wat betekent DAC7 voor verkopers die gebruikmaken van digitale platformen?

  Ook verkopers kunnen te maken krijgen met DAC7. De digitale platformen waarop zij commerciële activiteiten ondernemen, kunnen vragen om aanvullende informatie en documentatie. Bijvoorbeeld de geboortedatum, het adres of het fiscale identificatienummer van de verkoper. Ook moeten zij zelf controleren of de gegevens die een digitaal platform over hen rapporteert correct zijn.

  Wilt u weten of en welke gegevens platformexploitanten delen met de Belastingdienst? Doe dan de check voor verkopers, verhuurders en dienstverleners.

Informatie voor softwareontwikkelaars

 • Waar kunnen softwareontwikkelaars terecht voor informatie over specificaties? 

  Bent u softwareontwikkelaar en gaat u de software voor de rapportage ontwikkelen in XML? Of gaat u de software als onderneming zelf ontwikkelen? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Meer informatie vindt u op odb.belastingdienst.nl (opent nieuw venster). U kunt ook contact opnemen met de servicedesk via servicedesk.odb@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.