Informatie over DAC7 voor platformexploitanten

Bent u platformexploitant? Dan kunt u te maken krijgen met de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7). U bent dan vanaf 1 januari 2024 verplicht om gegevens te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren aan ons over verkopers op uw platform. Lees of u moet rapporteren, over welke verkopers u moet rapporteren, welke gegevens u moet rapporteren en hoe u moet rapporteren.

 • Handige links

 • Wat is een digitaal platform, en wat niet?

  Een digitaal platform is elke software, bijvoorbeeld een website of een app, die verkopers in staat stelt verbonden te zijn met gebruikers van die software om een relevante activiteit te verrichten. Hieronder valt ook alles wat nodig is rond betalingen (innen en betalen) van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit.

  Er is geen sprake van een digitaal platform als de software alleen gebruikt wordt om

  • betalingen te verwerken
  • te adverteren
  • gebruikers door te verwijzen naar een platform, zoals bij zoekmachines
 • Wanneer bent u een platformexploitant?

  U bent een platformexploitant als u als entiteit een overeenkomst sluit met verkopers waarin is vastgelegd dat u het platform geheel of gedeeltelijk aan de verkopers beschikbaar stelt.

 • In welke gevallen moet u rapporteren?

  Bent u fiscaal ingezetene van een EU-lidstaat? Dan bent u verplicht om gegevens te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren over verkopers die gebruikmaken van uw digitale platform.

  Bent u geen fiscaal ingezetene van een EU-lidstaat? Dan moet u gegevens van verkopers verzamelen, verifiëren en rapporteren als:

  • het platform is opgericht volgens de wetgeving van een EU-lidstaat
  • de (werkelijke) leiding van het platform is gevestigd in een EU-lidstaat
  • het platform een vaste inrichting heeft in een EU-lidstaat

  Bent u geen ingezetene van een EU-lidstaat en hebben de verkopers die actief zijn op uw platform EU-nexus? Dan geldt de rapportageverplichting wel. EU-nexus betekent dat deze verkopers ingezetene zijn van een EU-lidstaat of onroerend goed verhuren dat zich bevindt in een EU-lidstaat.

  De rapportageverplichting geldt voor grensoverschrijdende en binnenlandse activiteiten.

  Platformcheck

  Wilt u weten of u verplicht bent om te rapporteren? Doe dan de platformcheck.

 • In welke gevallen hoeft u niet te rapporteren?

  Kunt u aantonen dat u op grond van het bedrijfsmodel van het platform, niet beschikt over te rapporteren verkopers? Dan kunt u de status 'uitgesloten platformexploitant' aanvragen. De status 'uitgesloten platformexploitant' moet uiterlijk vastgesteld zijn op 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover u moet rapporteren. U kunt de status 'uitgesloten platformexploitant' ook eerder aanvragen. Dan hoeft u geen verzamel- en verificatiewerkzaamheden uit te voeren.

  Status uitgesloten platformexploitant aanvragen

 • Wat is een relevante activiteit?


  U moet rapporteren over verkopers die de volgende activiteiten uitvoeren op uw platform:
  • verhuur van onroerend goed
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen

   Activiteiten van verkopers die werknemer zijn van de platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant, gelden niet als relevante activiteit waarover gerapporteerd moet worden.
 • Wat is een tegenprestatie?

  Een tegenprestatie is een compensatie in welke vorm dan ook, die voor een relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper. Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u inhoudt of heft, zijn daarvan afgetrokken.

  Een compensatie is pas 'betaald' of 'gecrediteerd' als het bedrag dat aan de verkoper is betaald of gecrediteerd op een rekening staat die de verkoper zelf heeft opgegeven. Ook als deze rekening niet op naam van de verkoper staat.

  Belangrijk is de voorwaarde dat het bedrag van de tegenprestatie bij u bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn. Om dit te beoordelen maken wij gebruik van kennis van betrokken dienstverleners en andere platformexploitanten.

  Bent u niet op de hoogte of kunt u redelijkerwijs niet op de hoogte zijn van het bedrag van de tegenprestatie dat voor de relevante activiteit wordt betaald of gecrediteerd aan een verkoper op uw platform? Dan wordt niet voldaan aan voorwaarden voor een tegenprestatie. Als er geen tegenprestatie is, is er ook geen sprake van een relevante activiteit.

 • Wat betekent het ‘switch off mechanisme’ voor registreren en rapporteren?

  Belastingautoriteiten wereldwijd worden geconfronteerd met uitdagingen in verband met de steeds groeiende digitale platformeconomie. Daarom is internationale samenwerking ook met landen buiten de EU essentieel. In OESO-verband (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gelden vergelijkbare regels voor u als platformexploitant. Om dubbele inlichtingen te voorkomen en de administratielasten voor u te beperken is er een 'switch off mechanisme'.

  Volledige switch off

  De volledige switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisseling van inlichtingen:

  • die gelijkwaardig zijn aan de inlichtingen die op grond van DAC7 worden uitgewisseld, en
  • met de bevoegde autoriteiten van alle EU-lidstaten

  Met de volledige switch off hoeven deze buitenlandse platformexploitanten zich niet te registreren in een EU-lidstaat en hoeven zij niet te rapporteren aan een EU-lidstaat.

  Een buitenlandse platformexploitant hoeft alleen inlichtingen over verkopers door te geven aan de belastingautoriteit van het niet-Unierechtsgebied waar de platformexploitant is gevestigd. Die autoriteiten delen deze informatie automatisch met de belastingautoriteiten van EU-lidstaten waarvan de verkopers ingezetene zijn.

  Gedeeltelijke switch off

  De gedeeltelijke switch off geldt voor buitenlandse platformexploitanten die fiscaal ingezetene zijn van een niet-Unierechtsgebied dat een OESO-lidstaat is, als dat rechtsgebied een overeenkomst heeft gesloten over automatische uitwisselingen van inlichtingen:

  • met een aantal EU-lidstaten, maar niet alle lidstaten
  • over een aantal relevante, maar niet alle activiteiten die vallen onder Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7)

  Dit betekent dat deze buitenlandse platformexploitanten zich wel in een EU-lidstaat moeten registreren, maar bepaalde overlappende informatie niet dubbel hoeven te rapporteren (dus zowel aan de bevoegde autoriteit van het niet-Unierechtsgebied als aan de EU-lidstaat waar zij geregistreerd zijn).
  De gedeeltelijke switch off moet voorkomen dat platformexploitanten dezelfde soort informatie meer dan 1 keer doorgeven.
 • Welke gegevens moet u rapporteren?

  U moet uw eigen gegevens en die van de verkoper rapporteren.

  Eigen gegevens zijn onder meer:

  • naam
  • adres
  • fiscaal identificatienummer
  • handelsnaam of -namen van het platform
  • webadres van het platform

  Gegevens over de verkoper zijn onder meer
  • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
  • Het hoofdadres van de verkoper
  • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het btw-identificatienummer van de verkoper
  • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
  • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
  • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie
  • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als u een onroerende zaak in de EU verhuurt
  • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
  • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
  • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u als rapporterende platformexploitant hebt ingehouden of geheven

   U moet de verzamelde gegevens sturen aan de verkopers. Zo kunnen zij controleren of de gegevens die u rapporteert correct zijn.
 • Wat is een verkoper waarover u moet rapporteren?

  Een verkoper op een platform is een natuurlijke persoon of entiteit, die ingezetene is van een EU-lidstaat, of onroerend goed verhuurt dat zich in een EU-lidstaat bevindt. En die is geregistreerd op uw platform en tijdens de rapportageperiode een relevante activiteit verricht met een tegenprestatie.

  Let op!

  Het maakt voor de rapportageplicht niet uit of een verkoper als ondernemer of als particulier gebruikt maakt van uw platform. En ook niet of de verkoper winst of verlies maakt.

 • Over welke verkopers is geen rapportage nodig?

  Over bepaalde categorieën verkopers hoeft u niet te rapporteren.

  Het gaat om:

  • Overheidsinstanties.
  • Beursgenoteerde ondernemingen of een gelieerde (50% belang) entiteit daarvan.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode meer dan 2.000 relevante activiteiten per platform hebben verricht in de vorm van de verhuur van onroerende zaken op hetzelfde straatadres.
  • Verkopers die tijdens de rapportageperiode minder dan 30 relevante activiteiten hebben verricht met een tegenwaarde van minder dan € 2.000. Deze voorwaarde geldt alleen als het gaat om de verkoop van goederen, dus niet om het verlenen van persoonlijke diensten of de verhuur van transportmiddelen.
  U hoeft ook niet te rapporteren over
  • Verkopers die geen vergoeding krijgen (er is geen tegenprestatie).
  • Verkopers die met de koper een afspraak hebben gemaakt over een vergoeding waar het platform niet van op de hoogte is (of redelijkerwijs niet van op de hoogte kan zijn).
  • Verkopers die een relevante activiteit verrichten als werknemer van een platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant.
 • Op welke momenten moet u rapporteren aan de Belastingdienst?

  U moet de gegevens over uw verkopers per kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het platform is gevestigd. Deze gegevens moet u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarover u rapporteert verzameld en geverifieerd hebben. Vervolgens moet u deze gegevens uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar rapporteren aan de belastingautoriteit.

  U moet dus uiterlijk op 31 januari 2024 de gegevens over uw verkopers aan een belastingautoriteit doorgeven over het kalenderjaar 2023.

  Eenmalig andere rapportageperiode voor bestaande verkopers

  Er geldt eenmalig een andere rapportageperiode voor bestaande verkopers. Dit zijn verkopers die op 1 januari 2023 al op een digitaal platform zijn geregistreerd. Of verkopers die al op een digitaal platform zijn geregistreerd op het moment waarop een entiteit een rapporterende platformexploitant wordt.

  De verzamel- en verificatievereisten over verkopers die al op 1 januari 2023 op het platform zijn geregistreerd (zogenoemde 'bestaande verkopers') moeten uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid. U moet de gegevens en inlichtingen over deze verkopers uiterlijk op 31 januari 2025 rapporteren.

  De informatie die gerapporteerd moet worden, gaat alleen over het jaar waarin de verkoper als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt. Als dat in 2024 het geval is, zal de rapportageplicht alleen gaan over 2024. Als de verzamel- en verificatievereisten al in 2023 zijn voltooid en de bestaande verkoper dus al in dat jaar als te rapporteren verkoper wordt aangemerkt, dan gaat de rapportageverplichting ook over dat jaar.

  Wanneer moet u uw verkopers informeren?

  U moet aan de verkopers op uw digitale platform doorgeven welke gegevens u over hen doorgeeft aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar u rapporteert. U moeten dit uiterlijk doen op 31 januari van het jaar ná het kalenderjaar waarin de verkoper relevante activiteiten met een tegenprestatie heeft verricht op uw platform. Dit is ook de datum waarop u de inlichtingen uiterlijk moet verstrekken aan de belastingautoriteit.

  Op deze manier zijn verkopers ervan op de hoogte welke inlichtingen over hen aan de belastingautoriteit zijn doorgegeven. Onderdeel van deze inlichtingen is een overzicht van de totale tegenprestatie die aan de verkoper is betaald of gecrediteerd, weergegeven per kwartaal van de rapportageperiode. Dit overzicht kan de verkoper gebruiken als hulpmiddel voor de belastingaangifte.

  Gegevens corrigeren

  Hebt u onjuiste gegevens aangeleverd? Dan kunt u een correctiebericht indienen. Om een correctie te kunnen indienen, moet eerst de oorspronkelijke rapportage door ons geaccepteerd zijn (dit betreft de technische validatie, niet de inhoudelijke beoordeling van de rapportage). Een correctie betekent dat u de gehele melding (dus inclusief de ongewijzigde velden) opnieuw moet indienen.

 • Hoe moet u rapporteren?

  Vanaf januari 2024 kunt u de gegevens en inlichtingen over verkopers doorgeven via Digipoort. Meer informatie over Digipoort vindt u op de website van Logius.

  Registreren als buitenlands platformexploitant

  Om het systeem van gegevensuitwisseling goed te laten functioneren, een gelijk speelveld te creëren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, kan de rapportageverplichting ook gelden voor digitale platformen die geen fiscaal ingezetene zijn van een EU-lidstaat, maar wel binnen de EU opereren. Dat is zo als zij vanuit een niet-Unierechtsgebied verkopers faciliteren om relevante activiteiten te verrichten.

  Daarbij gaat het kort gezegd om verkopers die ingezetene zijn van een EU-lidstaat of die een onroerende zaak verhuren die zich in een EU-lidstaat bevindt. De buitenlandse platformexploitanten die over de activiteiten van deze verkopers moeten rapporteren, moeten zich in 1 EU-lidstaat registreren. Vervolgens voldoen zij daar aan hun rapportageverplichtingen.

  Notificeren

  Moet u als platformexploitant gegevens en inlichtingen over verkopers rapporteren en bent u fiscaal ingezetene van meer dan 1 EU-lidstaat? Kies dan 1 EU-lidstaat waar u uw rapportages gaat indienen. U stelt de belastingautoriteiten van alle betrokken EU-lidstaten in kennis van deze keuze (notificeren).

 • Wat gebeurt er als u niet rapporteert?

  Dient u geen rapportage in, terwijl u dit wel verplicht bent? Dan riskeert u een (hoge) boete. Ook kan het zijn dat u strafrechtelijk wordt vervolgd.

 • Wat gebeurt er met de rapportages?

  Nadat u een melding hebt gedaan, krijgt u een bericht van ons.

  Als uw rapportage binnen is, wisselen wij de gegevens die u doorgaf zo nodig uit met belastingautoriteiten van EU-lidstaten waar verkopers gevestigd zijn. Of met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het onroerend goed zich bevindt dat verkopers verhuren.

  Ook kunnen wij de informatie uit uw rapportage gebruiken voor ons toezicht. Wij krijgen extra informatie over verkopers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij toetsen of verkopers deze gegevens in hun belastingaangiften verwerken.

 • Wet-en regelgeving

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.