Het inkomen dat telt voor toeslagen is het 'toetsingsinkomen'

Als u toeslag aanvraagt, dan moet u uw toetsingsinkomen voor dat jaar opgeven. Ook als u maar voor een deel van het jaar toeslag aanvraagt, geeft u voor het hele jaar uw inkomen op. Uw inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag.

Toetsingsinkomen

Wat uw toetsingsinkomen is, hangt af van uw situatie:

 • Doet u belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw verzamelinkomen uit uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 • Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon. Uw belastbare loon staat op uw jaaropgaaf. Het wordt ook wel 'bedrag voor de loonheffingen (LH of LB)' of 'fiscaal loon' genoemd.

Uw toetsingsinkomen als het jaar nog niet voorbij is

Is het jaar nog niet voorbij? Dan hebt u nog geen definitieve belastingaanslag of jaaropgaaf gekregen. U moet uw inkomen dan zo goed mogelijk schatten.

Inkomens die meetellen

 • inkomsten uit werk
 • uitkering, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW), bijstandsuitkering of een uitkering bij ziekte
 • pensioen, bijvoorbeeld een ouderdomspensioen (AOW) of bedrijfspensioen
 • ontslagvergoeding
 • andere inkomsten, zoals alimentatie voor uzelf, bijverdiensten als freelancer of gastouder
 • inkomsten uit verhuur eigen woning

Inkomen van uw toeslagpartner of medebewoner telt ook mee

Hebt u een toeslagpartner? Dan tellen we het toetsingsinkomen van uw partner op bij uw inkomen.

Voor de huurtoeslag telt ook het inkomen van eventuele medebewoners mee. Hebt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan tellen we een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij de hoogte van uw huurtoeslag.

Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Lees dan hoe het gaat bij Ik heb een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner.

Buitenlands inkomen telt ook mee

U hebt buitenlands inkomen als u bijvoorbeeld in het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever. Of als u in het buitenland hebt gewerkt en nu pensioen krijgt van uw buitenlandse werkgever.

Elk jaar vragen we u om uw buitenlands inkomen aan ons door te geven. Deze gegevens hebben we nodig om uw inkomen te bepalen. We sturen u hiervoor het formulier Opgaaf wereldinkomen.

Internationaal vrijgesteld inkomen telt ook mee

U hebt internationaal vrijgesteld inkomen als u inkomen hebt dat volgens internationale regelingen is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld als u werkt bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, de Europese Unie of het Internationaal Gerechtshof.

Inkomens die niet meetellen

 • zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
 • studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering (WSF)
 • toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (eerst: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg))
 • een studielening
 • een studie-uitkering die u 1 keer krijgt
 • kinderbijslag
 • een pleegzorgvergoeding
 • vrijwilligersvergoeding tot aan een bepaalde grens
 • alimentatie die u krijgt voor uw kinderen
 • teruggaaf inkomstenbelasting
 • persoonsgebonden budget (pgb) dat u als budgethouder krijgt voor het kopen van zorg. Biedt u zorg en wordt u hiervoor betaald uit pgb? Dan telt dit wél als inkomen.

Duitse getto-uitkeringen tellen niet mee

Dit zijn uitkeringen voor onbetaald werk door mensen die onder dwang in getto’s woonden. Het gaat om uitkeringen volgens:

 • de 'Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto' (getto-uitkeringen)
 • het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens (HNG-Fondsuitkeringen)
 • het 'Bundesentschädigungsgesetz' (BEG-uitkeringen)

Bijzonder inkomen voor de huurtoeslag

Sommige inkomsten hoeft u voor de huurtoeslag niet mee te tellen. Bij Bijzonder inkomen leest u welke inkomsten dit zijn.

Kwijtscheldingswinst voor ondernemers

Bent u ondernemer en had u een schuld die u niet meer hoeft terug te betalen? Dan levert dat u 'kwijtscheldingswinst' op. Hierdoor kan uw toetsingsinkomen hoger worden.

Moet u hierdoor toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om de kwijtscheldingswinst niet mee te laten tellen bij uw toetsingsinkomen. Lees meer bij Telt mijn kwijtscheldingswinst mee bij mijn toetsingsinkomen?

Uw inkomen verandert

Blijkt tijdens het jaar dat er iets verandert in uw inkomen of aftrekposten voor de inkomstenbelasting? Dan moet u uw toetsingsinkomen opnieuw schatten en aan ons doorgeven met Mijn toeslagen of met de app Toeslagen. Lees meer bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.