Verplichtingen voor de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft een aantal verplichtingen. Deze kunnen per beroepsgroep verschillen.

 • risicomanagement
  Om uw verplichtingen voor de Wwft risicogebaseerd na te leven, moet u voor uw organisatie vaststellen wat de relevante risico's zijn op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook moet u maatregelen treffen om deze risico's te beheersen.
 • cliëntenonderzoek
  U onderzoekt wie uw cliënt is en wie de uiteindelijk belanghebbende ('Ultimate Beneficial Owner' of UBO) is. Hoe intensief u cliëntenonderzoek moet doen, hangt af van de omstandigheden en kan per geval verschillen.
 • meldingsplicht
  U moet altijd melding doen van een ongebruikelijke transactie als u aanleiding hebt om aan te nemen dat de (voorgenomen) transactie te maken kan hebben met witwassen of terrorismefinanciering.
 • geheimhoudingsplicht
  U informeert niemand over de melding en het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, ook uw cliënt niet.
 • opleidingsplicht
  Uw personeel moet op de hoogte zijn van de Wwft-verplichtingen bij ongebruikelijke transacties en moet voldoende kennis hebben om deze transacties te herkennen.
 • bewaarplicht
  U moet de gegevens van het cliëntenonderzoek bewaren tot 5 jaar na het uitvoeren van de transactie of na het moment waarop de zakelijke relatie met de instelling is beëindigd. Ook moet u de gegevens van de melding van een ongebruikelijke transactie 5 jaar bewaren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.