Btw aftrekken over privégebruik auto van de zaak

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Het is belangrijk dat u kunt aantonen in hoeverre u de auto voor privédoeleinden gebruikt. De makkelijkste manier om dit te doen is een kilometeradministratie bijhouden.

Bijhouden van privégebruik in uw administratie

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen, kunt u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

U kunt het privégebruik ook op een andere manier bijhouden in uw administratie om gegevens aan ons te kunnen verstrekken. Daarbij is het belangrijk dat u de omvang van het privégebruik aannemelijk kunt maken. De Belastingdienst kijkt naar de aard van uw onderneming, de doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt en kan worden gebruikt (zakelijk en privé) en de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto.

Valt uit uw administratie af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt? En betaalt u of uw personeel geen eigen bijdrage voor het privégebruik? Dan kunt u met de Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto uitrekenen hoeveel btw u moet betalen. 

Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt

Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

U betaalt de btw voor privégebruik auto via de laatste btw-aangifte van het boekjaar. In de rechterkolom 'Omzetbelasting' van de rubriek privégebruik geeft u de btw aan die u moet betalen. In de linkerkolom 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' vult u het getal '0' in. Hebt u nog ander privégebruik aan te geven? Dan vult u de opgetelde bedragen in bij deze rubriek. 

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u houdt onvoldoende gegevens bij om de omvang van het privégebruik vast te stellen. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan verlaagt u het verschuldigde bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet. Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60 % van € 1.215 verschuldigd, dus € 729. U hebt in dit geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor 60 % afgetrokken.

Let op!

  • Is uw boekjaar langer dan 1 jaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.
  • Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Auto gekocht zonder aftrek van btw

Hebt u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Berekenen van de correctie voor privégebruik

Valt uw afgetrokken btw voor de auto gedurende de 4 jaren na het jaar van aankoop van de auto lager uit dan het bedrag dat u zou moeten betalen voor privégebruik? Dan mag de correctie voor privégebruik niet hoger zijn dan de in dat jaar afgetrokken btw voor onderhoud en gebruik plus 1/5 van de afgetrokken btw bij aankoop.

Voorbeeld

U hebt vorig jaar een gebruikte auto gekocht voor € 18.150. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief btw en bpm. U hebt vorig jaar de btw op de aanschaf (€ 3.150) volledig afgetrokken. In het huidige jaar hebt u daarbij ook de btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 525) volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Voor het privégebruik zou u normaalgesproken dan 2,7% x € 75.000 = € 2.025 btw moeten betalen. Voor dit privégebruik geldt echter een maximum van € 210 + € 525 + 1/5 x € 3.150 = € 1.365, waardoor u dat bedrag moet betalen.

Het blijft dus wel mogelijk dat u in de 4 jaren na het jaar van aankoop van de auto méér moet corrigeren dan u in totaal in dat jaar als voorbelasting in aftrek hebt gebracht. In het forfait over deze jaren zijn immers ook de aanschafkosten van de auto verwerkt en die hebt u in werkelijkheid in 1 keer afgetrokken bij aanschaf.

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto bent gaan gebruiken? Of hebt u bij aankoop van de auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan is het verschuldigde bedrag voor privégebruik niet hoger dan de in dat jaar afgetrokken btw voor onderhoud en gebruik.

Voorbeeld

U hebt vorig jaar een gebruikte auto gekocht voor € 17.000. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief btw en bpm. U hebt destijds geen btw op de aanschaf afgetrokken. In het huidige jaar hebt u de btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 630) wel volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Voor het privégebruik zou u dan normaalgesproken 1,5% x € 75.000 = € 1.125 btw moeten betalen. Voor dit privégebruik geldt echter een maximum van € 210 + € 630 = € 840, waardoor u alleen dat laatste bedrag hoeft te betalen.

Maatschappen en vof’s

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof? En hebt u privé een auto gekocht? Dan mag de maatschap of vof de 2,7 of 1,5%-regeling toepassen. Daarvoor gelden wel voorwaarden.

Eigen bijdrage werknemers

Brengt u uw personeel voor het privégebruik een bedrag in rekening dat niet-kostendekkend is? Dan moet u btw betalen over de uitgaven die u hebt gemaakt voor het privégebruik van de auto.

U mag er echter ook voor kiezen om voor het privégebruik 2,7 of 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) op te nemen in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het jaar. In dat geval betaalt u geen btw over de aan het personeel in rekening gebrachte bedragen.

Is de btw die u moet betalen over het bedrag dat u aan uw personeel in rekening brengt meer dan de btw die u moet betalen volgens de 2,7 of 1,5%-regeling? Dan moet u btw betalen over de in rekening gebrachte bedragen. U kunt dan de 2,7 of 1,5%-regeling niet toepassen.

Zakelijk gebruik privéauto van de werknemer

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.

Bijzondere regelingen

  • Woon-werkverkeer
    Bestaat het privégebruik alleen uit woon-werkverkeer? Dan kunt u de btw ook op een andere manier berekenen. Lees hierover meer bij Woon-werkverkeer. U vindt daar ook uitleg over wat wij met 'woon-werkverkeer' bedoelen.
  • Auto(verhuur)bedrijven
    Bent u een auto(verhuur)bedrijf? Dan kunt u gebruikmaken van een bijzondere regeling.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met :

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.