Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven (maar ook individuen en kleine ondernemers) de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

Vooroverleg

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Belastingplichtige kan via vooroverleg zekerheid vooraf krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen.

Waar moet een verzoek tot vooroverleg aan voldoen?

Wilt u vooroverleg? Doe dan schriftelijk een verzoek tot vooroverleg bij uw belastingkantoor. Gaat het om een overleg voor de erf- of schenkbelasting? Stuur uw verzoek dan naar het speciale postadres voor de erf- of schenkbelasting.   

Zet in uw verzoek:

  • de namen van de betrokken (rechts)personen
  • de burgerservicenummers (BSN) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummers (RSIN) van de betrokken (rechts)personen
  • de kwestie waarover u een standpunt vraagt
  • alle relevante feiten en omstandigheden
  • de fiscale gevolgen van uw toekomstige handelingen

Heeft uw verzoek om vooroverleg internationale aspecten? 
Vul dan een concept Template exchange rulings in.

Gaat uw verzoek over de manier waarop het recht moet worden toegepast? Dan moet uw verzoek een duidelijke analyse bevatten van het toepasselijke recht waarmee het standpunt, de zienswijze of de conclusie wordt onderbouwd. Een standpuntbepaling is pas mogelijk als uit het verzoek de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken.

Gaat uw verzoek om vooroverleg over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling bij de erf- of schenkbelasting? Bekijk dan de checklist met een overzicht van de informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg.

Wanneer gaan wij niet in op een verzoek tot vooroverleg?

Is sprake van fiscale grensverkenning of 'strijd met de goede trouw'? Dan stopt de inspecteur het vooroverleg. Voorbeeld van 'strijd met de goede trouw' is als de inspecteur betrokkenheid vermoedt bij witwassen, steekpenningen, ernstige vermogensdelicten of terrorisme-financiering.

Is een belastingbesparende constructie het doorslaggevende doel van de voorgenomen rechtshandeling? Dan wijst de inspecteur uw standpunt af. Voorbeeld: het miskennen van doel en strekking van fiscale regels en verdragen.

Het vooroverleg is niet bedoeld om belastingadviezen te geven. Een voorbeeld hiervan is dat u verschillende situaties uitwerkt en vraagt wat de gevolgen zijn per situatie.

Ruling

Bij internationaal opererende bedrijven wordt, wanneer we zekerheid vooraf geven, veelal gesproken van rulings. Vaak bedoelt men dan zekerheid vooraf over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van:

  • Advance Pricing Agreements (APA), en
  • Advance Tax Rulings (ATR)

Advance Pricing Agreements (APA)

Een APA geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde organisaties en bedrijven, of tussen onderdelen van eenzelfde organisatie of bedrijf. Dit gebeurt op basis van de OESO-transfer pricing richtlijnen.

Advance Tax Rulings (ATR)

Een ATR geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties in een internationale context. Het gaat om de toepassing van de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie bij een specifieke organisatie of bedrijf. Voorbeeld: het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling. Daarbij kunnen er inhoudelijke discussies plaatsvinden met de Belastingdienst over de uitwerking van de wet- en regelgeving op de voorgelegde feiten en omstandigheden.

Ruling zorgt voor zekerheid vooraf, en wijkt niet af van wet

De uitleg van fiscale wet- en regelgeving voor belastingplichtigen is altijd gelijk. Het maakt daarbij niet uit of u nu wel of niet met een APA of ATR vooraf afspraken maakt. De waarde van een ruling is zekerheid vooraf. Of wij ons oordeel over een zaak nu vooraf of achteraf geven, de Belastingdienst volgt altijd de wet. Buitenwettelijke afspraken over bijvoorbeeld tarieven of vrijstellingen worden nooit gemaakt.

Meer (achtergrond)informatie

Meer informatie over rulings leest u bij Factsheet Rulings

APA of ATR aanvragen

Wilt u vooraf zekerheid over de heffing van vennootschapsbelasting aanvragen in de vorm van APA of een ATR? Stuur uw verzoek voor een APA of een ATR dan naar uw belastinginspecteur (zie Adressen belasting- en douanekantoren). 

Vul ook een concept Template exchange rulings in. 

Stuur daarnaast een kopie van uw aanvraag voor een APA of een ATR naar:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen/APA-ATR team
Postbus 50 961
3007 BC Rotterdam
Nederland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.