Kwijtschelding van belasting voor particulieren en ondernemers

Bent u als particulier of ondernemer niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen.

Kwijtschelding voor particulieren

Hebt u deze meest gestelde vragen al gelezen?

Hierna leest u uitgebreidere informatie over kwijtschelding voor particulieren:

Naar boven

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

U krijgt nooit kwijtschelding voor de volgende belastingaanslagen:

 • motorrijtuigenbelasting
 • belasting van personenauto's en motorrijwielen
 • belasting zware motorrijtuigen
 • in- en uitvoerrechten

In de volgende veel voorkomende situaties krijgt u geen kwijtschelding van belasting:

 • U vermeldt de gevraagde gegevens niet of onjuist op het verzoekformulier kwijtschelding.
 • U hebt de vereiste belastingaangifte niet gedaan.
 • U hebt bezwaar gemaakt of bent in beroep gegaan tegen de hoogte van de belastingaanslag. En hierover is nog niet beslist.
 • Het is aan uw opzet of grove schuld te wijten dat er te weinig belasting is geheven. En om deze reden is de belastingaanslag opgelegd.
 • De belastingaanslag is opgelegd omdat u geen of een onjuiste loonbelastingverklaring hebt ingevuld.
 • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). Geef in deze situatie het aanslagbiljet aan uw WSNP-bewindvoerder.
 • U hebt alleen een voorlopige belastingaanslag, nog geen definitieve. We beoordelen dan of u op dat moment voor kwijtschelding in aanmerking komt. Is dat zo, dan verlenen wij eerst uitstel van betaling tót de definitieve aanslag is opgelegd.
  Na ontvangst van de definitieve aanslag, moet u voor de voorlopige aanslag opnieuw kwijtschelding aanvragen. En, als dit een te betalen bedrag is, voor de definitieve. Dat mag in 1 verzoek, dat wij opnieuw beoordelen.
 • Moet u maandelijks betalen voor een voorlopige aanslag van dit jaar? Dan is kwijtschelding niet mogelijk. Wel kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. Doe dit alléén als uw persoonlijke situatie is veranderd.

Naar boven

Wanneer krijgt u wel kwijtschelding?

We gaan uit van een berekening van inkomsten en uitgaven.
U kunt ook zelf een berekening maken.

Zie:

Naar boven

Hoe vraagt u om kwijtschelding?

U vraagt kwijtschelding aan met een daarvoor bestemd formulier.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? En is een van de volgende situaties voor u van toepassing?

 • U bent een particulier die in Nederland woont.
 • U bent een ex-ondernemer. U woont in Nederland. En u wilt kwijtschelding vragen voor een belastingaanslag. Deze belastingaanslag houdt verband met uw inmiddels gestaakte bedrijf of zelfstandige beroep. Hierbij is geen bedrijfsvermogen meer aanwezig.

Gebruik in deze gevallen: Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren

Vraagt u kwijtschelding voor een particulier die niet in Nederland woont?
Gebruik: Verzoek Kwijtschelding van belasting en premie volksverzekeringen voor particulieren die niet in Nederland wonen

Naar boven

Hoe beoordelen wij uw verzoek?

Aan de hand van uw gegevens beoordelen wij of u over voldoende financiële middelen beschikt om de belastingaanslag(en) te betalen.

Wij gaan eerst na of u vermogen hebt waaruit u de aanslag kunt betalen. Met vermogen bedoelen wij de waarde van alle bezittingen. Hebt u een partner? Dan worden zijn of haar bezittingen bij uw vermogen opgeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de overwaarde van de eigen woning, spaartegoeden en de waarde van de auto.

Hebt u geen of onvoldoende vermogen? Dan beoordelen wij hoe groot de betalingscapaciteit is om de belastingaanslag te betalen. Uw betalingscapaciteit is uw netto-inkomen (en dat van uw eventuele partner). Daar trekken we van af: uw maandelijkse woonlasten, de premie(s) voor de zorgverzekering en het normbedrag voor de zogeheten bestaanskosten.

Bij het vaststellen van betalingscapaciteit houden wij geen rekening met betalingen aan eventuele andere schuldeisers.

Naar boven

Welke beslissingen kunnen wij nemen op uw verzoek?

In reactie op uw verzoek ontvangt u een brief met onze beslissing. Hierin staan ook eventuele voorwaarden vermeld.

De volgende beslissingen kunnen wij nemen:

 • U krijgt kwijtschelding voor het hele bedrag van de belastingaanslag en wij stellen daarbij geen voorwaarden.
 • U krijgt kwijtschelding voor het hele bedrag van de belastingaanslag nádat u aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan.
 • U krijgt kwijtschelding voor een deel van de belastingaanslag, maar u moet het restant wél betalen.
 • U krijgt geen kwijtschelding.
 • U krijgt geen kwijtschelding, maar er zijn omstandigheden waardoor wij besluiten om niet verder in te vorderen. Hieraan verbinden wij voorwaarden.

Naar boven

U krijgt geen kwijtschelding. Wat zijn de gevolgen?

Wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af? Dan moet u de belastingschuld binnen 14 dagen na onze beslissing betalen. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan gaan wij door met het invorderen van uw belastingschuld.

U kunt nog wel een betalingsregeling aanvragen. Doe dat wel binnen 14 dagen na de beslissing dat u geen kwijtschelding krijgt. Zie: Uitstel van betaling aanvragen.

Naar boven

U bent het niet eens met onze beslissing. Wat kunt u doen?

Krijgt u geen hele of gedeeltelijke kwijtschelding? Dan kunt u in beroep gaan. Doe dat binnen 10 dagen na onze beslissing dat u geen kwijtschelding krijgt. Op de brief met onze beslissing staat bij wie u in beroep kunt gaan, en naar welk adres u uw beroepschrift moet sturen. Geef in uw beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Naar boven

Proefberekening betalingscapaciteit particulieren bij kwijtschelding

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Bereken dan uw betalingscapaciteit. Schematisch ziet deze berekening er als volgt uit:

Inkomen
per maand

Inkomen
van uzelf

Partner

..........................

..

........

..

........

..

.........

Loon/uitkering/normbedrag studiefinanciering*

[…....]

[..…..]

Vakantiegeld over 
loon of uitkering

[…….]

[…....]

Ander inkomen**

[…….]

[.…...]

Diversen

[…….]

[..…..]

Voorlopige teruggaaf 
Belastingdienst

[…….]

[.......]

------- (+)

------- (+)

Totaal inkomen

[.. ..]

[....]

[.....]

Uitgaven per maand

Hypotheekrente of huur 
(max € 737,14)

[..…..]

[..…..]

Min de huurtoeslag

-/-€

[..…..]

-/-€

[..…..]

Min het normbedrag huur*

-/-€

[..…..]

-/-€

[..…..]

------- (+)

------- (+)

Aftrekbare woonkosten

[..…..]

[..…..]

Premie zorgverzekering min 
de ontvangen zorgtoeslag 
min de normpremie*

[.…...]

[.…...]

Overige uitgaven***

[…….]

[.…...]

------- (+)

------- (+)

Totaal uitgaven

[....]

[....]

[......]

-------- (-)

Netto besteedbaar inkomen

[......]

Norm bestaanskosten*

[......]

-------- (-)

Bedrag per maand

[......]

Het bedrag per jaar 
(is 12 x het bedrag per maand)

[......]

Van dit bedrag 
eisen wij 80% op 
voor de betaling van 
uw belastingschulden

Bedrag betalingscapaciteit****

[......]

* De normbedragen vindt u in de volgende tabellen:** Vermeld hier niet het andere inkomen dat hoort bij de studiefinanciering. Dat is al verwerkt in het bedrag van de studiefinanciering.*** Onder 'overige uitgaven' vallen de volgende uitgaven:

 • Betalingen op belastingschulden of toeslagschulden, waarvoor geen kwijtschelding is aangevraagd. Er wordt geen rekening gehouden met betalingen op belastingschulden waarvoor geen uitstel van betaling of kwijtschelding kan worden verleend, zoals de motorrijtuigenbelasting.
 • Aflossingen op leningen die zijn afgesloten om belastingschulden of toeslagschulden te betalen. Er wordt geen rekening gehouden met leningen voor betalingen op belastingschulden waarvoor geen uitstel van betaling of kwijtschelding kan worden verleend, zoals de motorrijtuigenbelasting.
 • Uitgaven voor het levensonderhoud van een ex-echtgenoot, ex-echtgenote of kinderen (alimentatieverplichtingen), mits deze uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan.
 • De kosten die samenhangen met het hebben van kostgangers, tot een maximum van € 10,35 per dag.
 • Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen. Hierbij gaat het om het verschil tussen enerzijds het maximale bedrag aan kindgebonden budget waarop iemand aanspraak kan maken en anderzijds het bedrag dat die persoon daadwerkelijk aan kindgebonden budget ontvangt op grond van zijn toetsingsinkomen.


**** Het 'bedrag betalingscapaciteit' is het bedrag dat u per jaar kunt missen.
Is uw belastingschuld per jaar hoger dan dit bedrag? Dan kunt u een verzoek om kwijtschelding doen.Naar boven

Normbedragen bij kwijtschelding

In de tabellen hieronder vindt u de normbedragen die u uitgeeft om te leven. Normbedragen zijn standaardbedragen die wij gebruiken voor de berekening van uw kwijtschelding. We gaan er bij deze berekening vanuit dat dit de kosten zijn die u hebt gemaakt om te leven. De hoogte van uw bestaanskosten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In deze normbedragen zitten al bedragen voor de huur en voor de premie zorgverzekering. Daarom moet u die bedragen aftrekken van uw huur, hypotheekrente en premie zorgverzekering.

Naar boven

Normbedragen voor bestaanskosten

Categorie

Normbedrag per 1-1-2023

Echtgenoten, beiden jonger dan AOW-leeftijd

€ 1.538

Echtgenoten, beiden AOW-leeftijd of ouder

€ 1.627

Echtgenoten, van wie 1 echtgenoot

jonger is dan de AOW-leeftijd

en de andere echtgenoot

van de AOW-leeftijd is of ouder

€ 1.627

Alleenstaande (ouder), jonger dan AOW-leeftijd

€ 1.077

Alleenstaande (ouder), AOW-leeftijd of ouder

€ 1.198

Naar boven

Normbedragen bestaanskosten bij verblijf in een inrichting

Categorie

Normbedrag per 1-1-2023

Alleenstaande (ouder)

€ 253 (inclusief € 3 vergoeding ZVW)

Echtgenoten

€ 393 (inclusief € 50 vergoeding ZVW)

Naar boven

Normbedragen huurtoeslag

Categorie

Normbedrag per 1-1-2023

Eenpersoonshuishouden

€ 223,72

Meerpersoonshuishouden

€ 221,91

Overige huishoudens

€ 225,54

Naar boven

Bedragen normpremie

Categorie

Normbedrag per 1-1-2023

Alleenstaande (ouder)

€ 3

Echtgenoten, samenwonenden

of geregistreerd partners

€ 50

Naar boven

Overzicht normen studiefinanciering bij kwijtschelding

In de tabellen hieronder vindt u de normbedragen van uw studiefinanciering. Normbedragen zijn standaardbedragen die wij gebruiken voor de berekening van uw kwijtschelding. We gaan er bij deze berekening vanuit dat u deze bedragen hebt gekregen om te studeren. De hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Naar boven

Normbedragen studiefinanciering HBO / Universiteit leenstelsel

Categorie

Per 1-1-2023
tot en met
31-8-2023

Per 1-9-2023
tot en met
31-12-2023

Lening

€ 527,60

€ 527,60

Aanvullende beurs

€ 430,27

€ 430,27

Normbudget voor levensonderhoud

€ 957,87

€ 957,87

Bedrag boeken en leermiddelen (art. 26.2.12 LI)

€ 67,00

€ 67,00

Inkomsten (forfaitair bedrag)

€ 890,87

€ 890,87

Collegegeld krediet

€ 184,08

€ 192,83

Naar boven

Normbedragen studiefinanciering MBO (thuiswonend - geen eigen inkomsten)

Categorie

Per 1-1-2023
tot en met
31-7-2023

Per 1-8-2023
tot en met
31-12-2023

Basisbeurs

€ 90,85

€ 90,85

Maximaal aanvullende beurs

€ 371,42

€ 381,25

Maximale basislening

€ 197,93

€ 197,93

Normbudget voor levensonderhoud

€ 660,20

€ 670,03

Bedrag boeken en leermiddelen (art. 26.2.12 LI)

€ 60,00

€ 61,00

Inkomsten

€ 600,20

€ 609,03

Onderwijsretributie

€ 101,33

n.t.b.

Naar boven

Normbedragen studiefinanciering MBO (uitwonend - geen eigen inkomsten)

Categorie

Per 1-1-2023
tot en met
31-7-2023

Per 1-8-2023
tot en met
31-12-2023

Basisbeurs

€ 296,51

€ 296,51

Maximaal aanvullende beurs

€ 395,40

€ 405,23

Maximale basislening

€ 197,93

€ 197,93

Normbudget voor levensonderhoud

€ 889,84

€ 899,67

Bedrag boeken en leermiddelen (art. 26.2.12 LI)

€ 60,00

€ 61,00

Inkomsten

€ 829,84

€ 838,67

Onderwijsretributie

€ 101,33

n.t.b.

Naar boven

Normbedrag éénoudertoeslag per 1-1-2023

Categorie

Bedrag

Eénoudertoeslag

€ 269,90

Naar boven

Studiefinanciering en eigen inkomsten (particulieren)

Met onderstaande tabel kunt u de inkomsten bepalen als u naast studiefinanciering ook nog eigen inkomsten hebt.

Bedrag aan eigen inkomsten

Bij: Werkelijk genoten studiefinanciering

Af: Collegegeld of onderwijsretributie

Totaal

Af: Normbudget voor levensonderhoud

Verschil

Als verschil € 0 of lager is:

Als verschil groter is dan € 0:

Inkomsten worden gesteld op
(eventueel verhoogd met de partner- of éénoudertoeslag)

Inkomsten volgens tabel 1.4.a t/m 1.4.d

Inkomsten volgens tabel 1.4.a t/m 1.4.b vermeerderd  met het hiervoor berekende verschil

Naar boven

Kwijtschelding voor ondernemers

Wij verlenen een ondernemer nooit eenzijdig kwijtschelding. Kwijtschelding aan ondernemers wordt alleen verleend als u een akkoord hebt bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor finale kwijting. Daarnaast wordt er nooit kwijtschelding verleend voor:

 • aanslagen motorrijtuigenbelasting
 • aanslagen belasting van personenauto's en motorrijwielen
 • aanslagen belasting zware motorrijtuigen
 • in- en uitvoerrechten

Hieronder leest u uitgebreidere informatie over kwijtschelding voor ondernemers:

Naar boven

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding (voor ondernemers)

In de volgende veel voorkomende situaties krijgt u geen kwijtschelding van belasting:

 • U vermeldt de gevraagde gegevens niet of onjuist op het verzoekformulier kwijtschelding.
 • U hebt de vereiste belastingaangifte niet gedaan.
 • U hebt bezwaar gemaakt of bent in beroep gegaan tegen de hoogte van de belastingaanslag. En hierover is nog niet beslist.
 • Het is aan uw opzet of grove schuld te wijten dat er te weinig belasting is geheven. En om deze reden is de belastingaanslag opgelegd.
 • De belastingaanslag is opgelegd omdat u geen of een onjuiste loonbelastingverklaring hebt ingevuld.
 • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). Geef in deze situatie het aanslagbiljet aan uw WSNP-bewindvoerder.
 • U hebt alleen een voorlopige belastingaanslag, nog geen definitieve. We beoordelen dan of u op dat moment voor kwijtschelding in aanmerking komt. Is dat zo, dan verlenen wij eerst uitstel van betaling tót de definitieve aanslag is opgelegd.
  Na ontvangst van de definitieve aanslag, moet u voor de voorlopige aanslag opnieuw kwijtschelding aanvragen. En, als dit een te betalen bedrag is, voor de definitieve. Dat mag in 1 verzoek, dat wij opnieuw beoordelen.
 • Moet u maandelijks betalen voor een voorlopige aanslag van dit jaar? Dan is kwijtschelding niet mogelijk. Wel kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. Doe dit alléén als uw persoonlijke situatie is verandert.

Naar boven

Hoe vraagt u om kwijtschelding? (ondernemer)

U vraagt kwijtschelding aan met een daarvoor bestemd formulier.

Vraagt u kwijtschelding voor een onderneming?
Gebruik: Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen

Naar boven

Hoe beoordelen wij uw verzoek? (ondernemers)

Wij beoordelen alleen een volledig ingevuld verzoekformulier. Daarbij zal de Belastingdienst controleren of aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 1. Medewerking wordt alleen verleend wanneer het te ontvangen deel van de belastingschuld:
  1. ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen zal worden uitgekeerd
  2. Let op!
   Van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 accepteert de Belastingdienst ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als dat aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen wordt aangeboden.
  3. een substantiële omvang heeft, zowel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld;
  4. van ten minste dezelfde omvang is als kan worden verkregen door middel van executiemaatregelen.
 2. De ontvanger wordt noch in uitkeringspercentage, noch in tempo van betaling achtergesteld bij gelijkbevoorrechte schuldeisers.
 3. Fiscale verplichtingen die tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding opkomen, worden tijdig en volledig nagekomen.
 4. Bij voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep van de belastingschuldige zijn, na de totstandkoming van het akkoord, reële vooruitzichten aanwezig voor de voortzetting van de onderneming.
  Wij zullen dit in de meeste gevallen aannemen als de bank of de accountant daarover een positieve verklaring heeft gegeven. Die verklaring moet bij het verzoekformulier zijn gevoegd.

De toetsing aan de voorwaarden is, vanwege de financiële problemen door de coronacrisis, tijdelijk soepeler om te voorzien in die situaties waarbij het bijzonder uitstel van betaling ontoereikend was.

Wij kunnen besluiten om derden aansprakelijk te stellen voor de belastingschuld. In dat geval kunnen we besluiten niet of alleen gedeeltelijk mee te werken aan uw verzoek.

Naar boven

Welke beslissingen kunnen wij nemen op uw verzoek? (ondernemers)

In reactie op uw verzoek ontvangt u een brief met onze beslissing. Hierin staan ook eventuele voorwaarden vermeld.

Naar boven

U krijgt geen kwijtschelding. Wat zijn de gevolgen?

Wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af? Dan moet u de belastingschuld binnen 14 dagen na onze beslissing betalen. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan gaan wij door met het invorderen van uw belastingschuld.

U kunt nog wel een betalingsregeling aanvragen. Doe dat wel binnen 14 dagen na de beslissing dat u geen kwijtschelding krijgt. Zie: Uitstel van betaling aanvragen.

Naar boven

U bent het niet eens met onze beslissing. Wat kunt u doen?

Krijgt u geen hele of gedeeltelijke kwijtschelding? Dan kunt u in beroep gaan. Doe dat binnen 10 dagen na onze beslissing dat u geen kwijtschelding krijgt. Op de brief met onze beslissing staat bij wie u in beroep kunt gaan, en naar welk adres u uw beroepsschrift moet sturen. Geef in uw beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Naar boven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.