Kwijtschelding van belasting

Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen.

Hebt u deze meest gestelde vragen al gelezen?

Wanneer krijgt u kwijtschelding?

Wij verlenen kwijtschelding als u onvoldoende vermogen en/of betalingscapaciteit hebt om de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

Er zijn situaties waarin wij geen kwijtschelding verlenen.

De meest voorkomende situaties zijn:

 • De belastingaanslag betreft motorrijtuigenbelasting.
 • U vermeldt de gevraagde gegevens niet of onjuist op het verzoekformulier.
 • U hebt de vereiste belastingaangifte niet gedaan.
 • U hebt bezwaar gemaakt of bent in beroep gegaan tegen de hoogte van de belastingaanslag. En hierop is nog niet beslist.
 • Het is aan uw opzet of grove schuld te wijten dat er te weinig belasting is geheven en daarom is de belastingaanslag opgelegd.
 • De belastingaanslag is opgelegd omdat u geen of een onjuiste loonbelastingverklaring hebt ingevuld.
 • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). Geef in deze situatie het aanslagbiljet aan uw WSNP-bewindvoerder.
 • U hebt alleen een voorlopige belastingaanslag, nog geen definitieve. We beoordelen dan of u op dat moment voor kwijtschelding in aanmerking komt. Is dat zo, dan verlenen wij eerst uitstel van betaling tót de definitieve aanslag is opgelegd.
  Na ontvangst van de definitieve aanslag, moet u opnieuw kwijtschelding aanvragen. Voor de voorlopige aanslag. En, als dit een te betalen bedrag is, voor de definitieve. Dat mag in 1 verzoek, dat wij opnieuw beoordelen.

Hoe vraagt u om kwijtschelding?

Dat doet u met het formulier Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren.

Als u dit formulier niet gebruikt, nemen wij uw verzoek niet in behandeling. Wij sturen u dan alsnog het betreffende formulier, dat u vervolgens binnen twee weken terug moet sturen.

Hoe beoordelen wij uw verzoek?

Aan de hand van uw gegevens beoordelen wij of u over voldoende financiële middelen beschikt om de belastingaanslag(en) te betalen.

Wij gaan eerst na of u vermogen hebt waaruit u de aanslag kunt betalen. Met vermogen bedoelen wij de waarde van al uw bezittingen. Hebt u een partner? Dan worden zijn of haar bezittingen bij uw vermogen opgeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de overwaarde van de eigen woning, spaartegoeden en de waarde van de auto.

Hebt u geen of onvoldoende vermogen? Dan beoordelen wij hoe groot uw betalingscapaciteit is om de belastingaanslag te betalen. Uw betalingscapaciteit is uw netto-inkomen (en dat van uw eventuele partner), verminderd met de maandelijkse woonlasten, de premie(s) voor de zorgverzekering en het normbedrag voor de zogeheten bestaanskosten.

Bij het vaststellen van uw betalingscapaciteit houden wij geen rekening met uw betalingen aan eventuele andere schuldeisers.

Welke beslissingen kunnen wij nemen op uw verzoek?

In reactie op uw verzoek ontvangt u een brief met onze beslissing. Hierin staan ook eventuele voorwaarden vermeld.

De volgende beslissingen kunnen wij nemen:

 • U krijgt kwijtschelding voor het gehele bedrag van de belastingaanslag en wij stellen daarbij geen voorwaarden.
 • U krijgt kwijtschelding voor het gehele bedrag van de belastingaanslag nádat u aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan.
 • U krijgt kwijtschelding voor een deel van de belastingaanslag en u moet het restant betalen.
 • U krijgt geen kwijtschelding.
 • U krijgt geen kwijtschelding maar er zijn omstandigheden waardoor wij besluiten om niet verder in te vorderen. Hieraan verbinden wij voorwaarden.

U krijgt geen kwijtschelding. Wat zijn de gevolgen?

Als uw verzoek is afgewezen, dan moet u de belastingschuld binnen 10 dagen na onze beslissing betalen. U kunt nog wel een betalingsregeling aanvragen.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dan moet u dat verzoek binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing doen. Na deze 10 dagen hervatten wij de invordering van de belastingaanslagen.  

U bent het niet eens met onze beslissing. Wat kunt u doen?

U kunt binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing in beroep gaan. Geef in uw beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. In de beslissing staat aan wie u uw beroepschrift moet richten en naar welk adres u het moet sturen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.