Boete

Wanneer kunnen wij een boete opleggen?

In de volgende situaties kunnen wij u een boete opleggen:

 • U vraagt niet (of niet op tijd) om toezending van een aangifte.
 • U stuurt uw aangifte niet (of niet op tijd) in.
 • U vult uw aangifte onjuist of onvolledig in.
 • U betaalt uw aanslagbelasting niet op tijd
  (Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting.)

Verzuimboete: niet of niet tijdig vragen om toezending aangifteformulier

Vraagt u niet of niet op tijd om toezending van een aangifte? Dan kunt u een verzuimboete krijgen. Niet op tijd betekent:

 • voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting binnen 6 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan
 • voor de erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden
 • voor de schenkbelasting binnen 2 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden

Wij geven u geen verzuimboete als u binnen 2 weken na deze termijnen om een aangifte vraagt.

Verzuimboete: aangifte niet of niet op tijd gedaan

Doet u uw aangifte niet of niet op tijd? Dan kunt u ook een verzuimboete krijgen. Niet op tijd betekent hier: buiten de termijn op de aanmaning. Hebt u geen enkele schuld aan het niet of niet op tijd doen van een aangifte? Dan leggen wij u geen boete op.

Verzuimboete: aanslagbelasting niet op tijd betalen

U kunt een betaalverzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting.

Vergrijpboete: aangifte opzettelijk onjuist of onvolledig

Doet u opzettelijk geen aangifte? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Dit kan ook als u opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte doet. Wij kunnen u ook een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag, die wij u sturen als een eerdere aanslag te laag was. Als blijkt dat die navorderingsaanslag komt doordat u opzettelijk (of met grove schuld) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekte, dan is dat een vergrijp en krijgt u een boete.

Hoe hoog kan een boete zijn?

Hoogte verzuimboete als u niet op tijd om een aangifte vraagt

Als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte is de verzuimboete € 2.757.

Hoogte verzuimboete als u niet op tijd aangifte doet

De verzuimboete is € 385 als u niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting
 • erfbelasting
 • schenkbelasting

De boete loopt op tot € 5.514 als u vaker verzuimt.

Als u voor de vennootschapsbelasting niet (of niet op tijd) aangifte doet, is de verzuimboete € 2.757. Deze boete loopt op tot € 5.514 als u meerdere jaren achter elkaar verzuimt aangifte te doen.

Hoogte verzuimboete: aanslagbelasting niet op tijd betalen

De hoogte van de betaalverzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen.
Het bedrag van de betaalverzuimboete kan oplopen tot € 5.514.

Hoogte vergrijpboete: opzet of grove schuld

Voor de hoogte van een vergrijpboete is allereerst van belang of sprake is van opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die u opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%. Hebt u opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist aangegeven (box 3-inkomen)? Dan is de boete 150% van de belasting die u opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 75%.

Daarnaast bekijken wij of er redenen of omstandigheden zijn om de boete verder te verhogen of te verlagen. De boete wordt hoger als u bijvoorbeeld al eerder een vergrijpboete kreeg of als er sprake is van fraude. De boete wordt dan 100%, en bij inkomen uit sparen of beleggen (box 3-inkomen) wordt de boete dan 300%. De boete valt lager uit als sprake is van verzachtende omstandigheden.

Aan welke regels moeten wij ons houden?

Wij moeten u schriftelijk informeren dat wij een boete opleggen en waarom. Bij een vergrijpboete doen wij dat nog vóórdat de boete wordt opgelegd. U kunt dan aangeven of en waarom u het niet eens bent met de boete. Dit kan voor ons reden zijn om de boete niet op te leggen. Of om deze te verlagen.

U hebt recht op inzage van alle gegevens op grond waarvan de boete wordt opgelegd. U bent niet verplicht om op al onze vragen antwoord te geven. U moet wel antwoord geven op vragen over de door u verschuldigde belasting. U hoeft geen antwoord te geven op vragen over de overtreding en de mate waarin u opzet of grove schuld kan worden verweten. Wij mogen u niet verhoren zonder u te wijzen op uw recht om te zwijgen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een boete?

U kunt bezwaar maken tegen de boete.

Hoe kunt u een boete voorkomen?

U kunt een boete voorkomen door tijdig (op tijd), juist en volledig aan uw (aangifte)verplichtingen te voldoen.

Hebt u al aangifte gedaan, maar is deze onjuist of onvolledig? Dan kunt u een vergrijpboete voorkomen door uw aangifte tijdig te verbeteren. Bij Vrijwillige verbetering/inkeerregeling leest u hoe u dat doet.

Ontzegging toegang digitale dienstverlening

Het is mogelijk dat wij u tijdelijk de toegang tot de digitale dienstverlening ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u herhaaldelijk onrechtmatig of hinderlijk gebruik maakt van het toeslagenportaal (Mijn toeslagen). Wij zullen dit vooraf altijd schriftelijk aan u mededelen en aan u aangeven op welke wijze u aanvragen en wijzigingen kunt doen.

Omzetbelasting en loonheffingen

Voor het op tijd doen van de aangifte omzetbelasting en loonheffingen geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum.

Is uw aangifte binnen deze termijn bij ons binnen? Dan krijgt u geen boete.
Komt uw aangifte later of helemaal niet bij ons binnen? Dan is dat een aangifteverzuim en krijgt u een boete van € 68.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.