Hardheidsclausule

Vindt u dat een belastingwet in uw situatie een onbedoeld gevolg heeft?

Dan kunt u een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule indienen. U vraagt de Belastingdienst dan om af te wijken van de regels die in de wet staan. De hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden. Het beroep op de hardheidsclausule kan alleen worden gedaan indien een wettelijke bepaling onbillijke gevolgen heeft. Tegen de uitspraak is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Wanneer kunt u een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule bij belastingzaken?

Als u vindt dat een belastingwet in uw situatie een onbedoeld gevolg heeft, kunt u een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule doen. Let op: de hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden.

Toepassing hardheidsclausule niet voor persoonlijke omstandigheden

Wetten komen in Nederland in een zorgvuldig proces tot stand. Over de inhoud en de gevolgen heeft de wetgever goed nagedacht. Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de belastingwet. Daarom geldt de hardheidsclausule alleen als de uitvoering van de belastingwet leidt tot gevolgen die door de wetgever niet zijn voorzien of beoogd toen hij de wet maakte.

De hardheidsclausule biedt geen oplossing als een belastingwet door persoonlijke omstandigheden slecht voor u uitpakt. Of als u een gevolg van een wet om persoonlijke redenen als hard ervaart.

Wanneer is de hardheidsclausule in ieder geval níet van toepassing?

De wetgever heeft bepaald in welke gevallen een inspecteur fouten in belastingheffing nog kan oplossen. In beleid is de termijn hiervoor bewust beperkt tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Voorbeeld

In uw aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt u te veel inkomen opgegeven en daarom te veel belasting betaald. U kunt door ziekte of drukke werkzaamheden de inspecteur pas in 2020 vragen dit voor u op te lossen. De inspecteur kan u dan voor de inkomstenbelasting over het jaar 2014 niet meer helpen. Er is door de wetgever en beleidsmaker bewust gekozen voor een vijfjaarstermijn. Een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule zal in deze situatie niet slagen.

Wilt u een beroep doen op de hardheidsclausule?

Stuur dan een verzoek naar:

Belastingdienst / Corporate Dienst Vaktechniek
Afdeling Brieven en beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is vereist dat de feiten van het concrete geval vaststaan en dat duidelijk is hoe de toepassing van de belastingwet in het concrete geval uitwerkt. Zet in het verzoek duidelijk de concrete feiten uiteen en waarom u van mening bent dat de wetgever in uw situatie niet heeft voorzien.

Ontvangt u een afwijzing op uw verzoek om toepassing van de hardheidsclausule?

Dan kunt u daartegen geen bezwaar maken en niet in beroep gaan. De beslissing op een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is geen voor bezwaar vatbare beschikking.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.