Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting voor uw buitenlandse werknemers

U mag onder bepaalde voorwaarden de loonbelasting en/of premie volksverzekeringen die u moet inhouden, afstemmen op de inkomstenbelasting en eventuele premie volksverzekeringen die uw werknemer moet betalen. U maakt dan een eenmalige jaarberekening. Als u met uw werknemer een nettoloon hebt afgesproken, kunt u met deze werkwijze snel en definitief het juiste bedrag afrekenen. Uw werknemer hoeft dan geen aangifte inkomstenbelasting te doen.

Deze vereenvoudigde werkwijze geldt voor:

 • een werknemer die in het buitenland woont en in Nederland werkt, en die alleen looninkomsten in Nederland heeft
 • een werknemer die uit een ander land is geworven of vanuit een ander land is uitgezonden om in Nederland te werken
  Als deze werknemer in Nederland woont en als hij van de 30%-regeling gebruikmaakt, dan kan hij kiezen voor de zogenoemde partiele buitenlandse belastingplicht. In dat geval wordt de werknemer voor de heffing in de inkomstenbelasting in box 2 en 3 behandeld als een niet-inwoner. Vaak kan de belastingheffing in Nederland daardoor worden beperkt tot het genoten loon.

Voorwaarden eenmalige jaarberekening

U mag deze werkwijze alleen toepassen als wij u daarvoor goedkeuring hebben gegeven. Om onze goedkeuring te krijgen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De werknemer heeft alleen inkomsten van u en geen andere inkomsten in Nederland.
 • U kunt en wilt de volledige loonberekening uitvoeren en u hebt daarvoor de benodigde deskundigheid – intern of extern – beschikbaar.
 • U hebt een softwarepakket of ander systeem waarmee u op tijd en volledig (met alle loongerelateerde elementen) de loonadministratie voert.
 • U bent verantwoordelijk voor het volledig en juist verwerken van de loonadministratie en u kunt daarop worden aangesproken.
 • De werknemer verklaart schriftelijk met deze werkwijze in te stemmen en u bewaart deze verklaring bij de loonadministratie.

Voor goedkeuring overlegt u met uw belastingkantoor. U legt de goedkeuring vast in een (loonheffing)convenant.

Eenmalige jaarberekening uitvoeren

Hebt u toestemming om de eenmalige jaarberekening uit te voeren? Dan schat u gedurende het jaar de loongegevens die u per tijdvak nodig hebt voor de jaarberekening, zo goed mogelijk in. Gegevens die in het loontijdvak nog niet bekend zijn, neemt u mee naar de jaarberekening.

In december of direct na afloop van het jaar maakt u een eenmalige jaarberekening. Als de werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, dan doet u dat direct na afloop van de dienstbetrekking. Dit kunt u alleen doen als u zeker weet dat de werknemer de rest van het jaar geen inkomsten meer heeft in Nederland. U stelt de loonbelasting/premie volksverzekeringen vast op het juiste bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. U houdt daarbij rekening met het woonland van de werknemer voor de berekening van de heffingskortingen. U houdt geen rekening met de kwalificerende buitenlandse belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U neemt de loonbelasting/premie volksverzekering die u op deze manier berekent, mee in de laatste aangifte over het kalenderjaar.

Die aangifte moet u corrigeren als later blijkt dat er fouten in zitten, bijvoorbeeld door nagekomen gegevens. Of als u in het kader van de dienstbetrekking later nog betalingen doet, bijvoorbeeld een bonus die u een jaar na vertrek van de werknemer toekent.

Let op!

De kosten van de verwerking van de eenmalige berekening in de loonadministratie zijn geen loon voor de werknemer.

Heffingskortingen berekenen

Uw werknemer heeft alleen recht op het premiedeel van de heffingskortingen over de periode dat hij verzekerd is in Nederland.

Hij heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen als hij het hele jaar in Nederland woont. Woont uw werknemer het hele jaar in het buitenland, dan houdt u bij het inhouden van de loonbelasting geen rekening met het belastingdeel van de heffingskortingen. Op deze regel bestaan uitzonderingen:

 • Uw werknemer heeft wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting voor de periode dat hij woont in een land uit de landenkring. Welke landen dat zijn, staat in paragraaf 9.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen'. U vindt het 'Handboek Loonheffingen' op belastingdienst.nl/loonheffingen.
 • Woont uw werknemer in België, Suriname of Aruba, dan heeft hij ook recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Houdt u bij uw werknemer rekening met de arbeidskorting of de algemene heffingskorting? Ga dan uit van zijn totale loon en niet alleen van het loon dat u in Nederland belast. Dat totale loon neemt u ook als fiscaal loon op.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.