Common Reporting Standard (CRS)

Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast. Dat doen zij volgens wettelijke identificatievoorschriften. U moet een verklaring over uw fiscale woon- of vestigingsland overleggen als een financiële instelling daarom vraagt. Als hun klant belastingplichtig is in een land dat meedoet aan de CRS, verstrekt de financiële instelling financiële gegevens aan de belastingdienst van dat land.

Let op!

In uw belastingaanslag kunnen wij over het fiscale woon- of vestigingsland een ander standpunt innemen dan de financiële instellingen.

 

Meer dan 100 landen hebben afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties volgens de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS). Dit zijn in ieder geval de lidstaten van de Europese Unie. Kijk hier voor de deelnemende landen.

Uitwisseling gegevens

In Nederland is vanaf 1 januari 2016 de Wet uitvoering Common Reporting Standard van kracht. Die wet verplicht financiële instellingen gegevens aan ons te geven over rekeningen van personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn. Wij geven de gegevens over 2016 en later vanaf september 2017 door aan de belastingdiensten van die andere landen. Die buitenlandse belastingdiensten gaan zelf de gegevens controleren. Wij zijn daar niet bij betrokken.

Omgekeerd krijgen wij informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Nederland als fiscaal woon- of vestigingsland hebben. Dit betekent niet automatisch dat u hier belasting moet betalen: wij controleren de gegevens eerst.

CRS wereldwijd en uitgebreid

De OESO heeft de CRS ontwikkeld en de Europese Commissie heeft de CRS overgenomen in een EU-richtlijn. Deze richtlijn vervangt de Europese Spaarrenterichtlijn. Die spaarrenterichtlijn regelt het uitwisselen van informatie over rente op spaartegoeden in de EU-lidstaten. Door de CRS is daarnaast ook het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld rekeningsaldi, dividendinkomsten en de opbrengsten van de verkoop van effecten geregeld. Bovendien geldt de CRS wereldwijd.

Het verdrag met de Verenigde Staten in verband met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), blijft bestaan. Dit verdrag regelt de uitwisseling van gegevens met de Verenigde Staten.

Voor personen en organisaties

De gegevens die de CRS-landen gaan uitwisselen, zijn gegevens van natuurlijke personen en organisaties, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en vennootschappen onder firma, met een financiële rekening in een van de CRS-landen. Soms gaat het ook om gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties met zo'n rekening.

U leest hier meer over de volgende onderwerpen:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.