Wie moet gegevens aanleveren?

Financiële instellingen zijn volgens de Common Reporting Standard (CRS) verplicht om gegevens aan ons te geven. Deze gegevens gaan over rekeningen van personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn.

Met 'financiële instelling' bedoelen we een bewaarinstelling, een instelling die deposito's neemt, een beleggingsentiteit of een omschreven verzekeringsmaatschappij. Een nadere uitleg over deze begrippen staat in de Richtlijn van de Europese Unie.

Een beperkt aantal financiële instellingen hoeft geen gegevens aan te leveren van hun klanten. Dit zijn onder andere omschreven overheidsinstanties en pensioenfondsen. Meer informatie over dit onderwerp staat in de Wet internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

Meer informatie?

In de Leidraad FATCA/CRS staat meer informatie over wie moet aanleveren en wat er moet worden aangeleverd.
Twijfelt u of u een financiële instelling bent en of u gegevens aan moet leveren? Raadpleeg dan uw fiscaal adviseur.

Aandeelhouders uit één familie

In oktober 2020 is de Leidraad CRS gewijzigd. Er worden meer entiteiten gezien als een beleggingsentiteit. Namelijk entiteiten die geen trust zijn en waarvan de activa bestaan uit kasgeld of beleggingen, of een holdingmaatschappij daarvan.
Dit geldt ook voor entiteiten met een beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of participanten die bij 1 familie horen, die zich niet presenteren als een beleggingsentiteit, geen kapitaal uit de markt hebben en in de toekomst ook geen kapitaal uit de markt zullen hebben.

Onder deze entiteiten vallen onder andere bepaalde holdingvennootschappen met meer dan 1 aandeelhouder en familiefondsen. Entiteiten die door de wijziging in de Leidraad aan te merken zijn als een beleggingsentiteit, moeten zelf gegevens aanleveren.

Door de wijziging van de Leidraad zullen financiële instellingen waar deze beleggingsentiteiten een rekening aanhouden de classificatie voor de CRS en de FATCA mogelijk moeten herzien.

Wanneer u aan te merken bent als een beleggingsentiteit moet u zich bij de Belastingdienst melden. Dit moet u ook doen als u geen rekeningen hebt die in het kader van de CRS moeten worden aangeleverd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.