Ter beschikking stellen van bezittingen

Op deze pagina:

Wat is ter beschikking stellen?

Stelt u een bezitting, bijvoorbeeld een pand of geldlening, ter beschikking aan een met u verbonden persoon? En behaalt deze persoon hiermee winst uit onderneming of resultaat uit overig werk? Dan moet u de opbrengsten min de aftrekbare kosten en de vrijstelling aangeven in box 1 als 'inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen'.

De vrijstelling is 12% van het resultaat inkomen uit het ter beschikking stellen (opbrengsten min de aftrekbare aftrekbare kosten).

Een met u verbonden persoon:

 • is uw fiscale partner
 • is een minderjarig kind van u of van uw fiscale partner

Wanneer moet ik inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen aangeven?

Als u een bezitting beschikbaar hebt gesteld aan:

 • uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van uzelf of uw fiscale partner ('verbonden personen')
  Deze bezitting wordt gebruikt om winst uit onderneming of resultaat uit overig werk te behalen.
 • een samenwerkingsverband waarvan een met u verbonden persoon deel uitmaakt
  Deze bezitting wordt gebruikt om winst uit onderneming of resultaat uit overig werk te behalen.
 • een vennootschap waarin uzelf, of uw verbonden persoon een aanmerkelijk belang had
  Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u (samen met uw fiscale partner) minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen hebt.

Rekening courant

Leent u geld aan uw bv in rekening courant? En is de lening gedurende het hele jaar niet hoger dan € 17.500? Dan hoeft u geen rente in rekening te brengen en is er geen opbrengst uit terbeschikkingstelling.

Beschikbaar stellen aan de onderneming of werkzaamheid van uw echtgenoot

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? En stelt u samen met uw echtgenoot een bezitting ter beschikking aan de onderneming van uw echtgenoot? Of behaalt uw echtgenoot met deze bezitting inkomsten uit overig werk? Dan beschouwen wij dat niet als een terbeschikkingstelling.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Geef dan de opbrengsten aan uit de bezittingen die u ter beschikking stelt aan uw echtgenoot.

Beschikbaar stellen aan een vennootschap waarin uzelf, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner een aanmerkelijk belang hebt

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan geeft u de helft aan van de opbrengsten uit de bezittingen die u beschikbaar stelt aan een vennootschap waarin u zelf, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft.

Bent u niet in gemeenschap van goederen getrouwd? En hoorden de bezittingen tot uw vermogen? Geef dan zelf deze opbrengsten aan.

Hebt u een minderjarig kind?

En stelt uw kind een bezitting beschikbaar aan u, uw fiscale partner of minderjarige kinderen van uw fiscale partner of uw zelf? Dan moet u deze opbrengsten aangeven in uw aangifte.

Geen of lage opbrengsten uit het ter beschikking stellen

Had u geen opbrengsten of lage opbrengsten uit de terbeschikkingstelling? En is de reden hiervoor onzakelijk, bijvoorbeeld omdat u bezitting aan een familielid ter beschikking stelde? Geef dan de opbrengsten aan die u zou krijgen als de bezitting zakelijk gebruikt was.

Beschikbaarstelling ongebruikelijk in het maatschappelijk verkeer?

Hebt u een bezitting ter beschikking gesteld aan iemand anders dan uw fiscale partner of minderjarige kind? Hebt u bijvoorbeeld een lening ter beschikking gesteld aan de onderneming van uw meerderjarige zoon? Dan zijn de opbrengsten hieruit in principe niet belast als inkomen uit terbeschikkingstelling. Geef dan uw vordering aan in box 3.

Is het beschikbaar stellen ongebruikelijk in het maatschappelijk verkeer? En is de terbeschikkingstelling aan een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van uzelf of van uw fiscale partner? Dan moet u de opbrengsten wel opgeven.

Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn zijn:

 • meerderjarige kinderen en hun fiscale partners
 • (pleeg)ouders
 • (achter)kleinkinderen
 • (over)grootouders

Met 'ongebruikelijk in het maatschappelijke verkeer' bedoelen we bijvoorbeeld de situatie dat een onzakelijk lage vergoeding wordt gerekend of helemaal geen vergoeding (de zogenoemde 'terbeschikkingstelling om niet').

Moet ik een administratie bijhouden?

U bent verplicht om een administratie bij te houden van de bezittingen die u beschikbaar hebt gesteld. Ook moet u een balans en een resultatenrekening opstellen. De balans en resultatenrekening stuurt u niet mee met uw aangifte. Pas als wij u om deze informatie vragen, stuurt u deze per post naar ons op.

Wilt u stoppen met het beschikbaar stellen van bezittingen?

Dan betaalt u belasting over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde (aanschafwaarde min afschrijvingen) van de activa en passiva op uw balans (dit is de boekwinst). Alleen als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om door te schuiven, hoeft u geen belasting te betalen over de boekwinst.

Het beschikbaar stellen stopt als u uw bezitting niet meer beschikbaar stelt. Het stopt ook in de volgende situaties:

 • U overlijdt.
 • U verkoopt de bezitting.
 • Degene aan wie u uw bezitting beschikbaar stelt, gebruikt dat niet meer voor het behalen van winst uit onderneming of resultaat uit overig werk.
 • U of uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner heeft niet langer een aanmerkelijk belang in een vennootschap waaraan u uw bezitting beschikbaar stelt.
 • U emigreert naar bepaalde landen.

Doorschuiven

Als u gebruikmaakt van de doorschuifregeling hoeft u niet meteen belasting te betalen over de boekwinst. Degene die uw activiteiten voortzet, gaat dan met dezelfde boekwaarden verder. U kunt dit samen met uw opvolger verzoeken bij uw aangifte.

Voorbeeld

U bent erfgenaam van iemand die bezittingen beschikbaar stelde. Op de resultaatbalans staan bezittingen met een veel hogere waarde (waarde in het economisch verkeer) dan de boekwaarde. Zonder verzoek om doorschuiven moeten de erfgenamen belasting betalen over de meerwaarde. U zet als erfgenaam de activiteit voort. De bezitting wordt dan niet verkocht. Daardoor kan het moeilijk zijn om de belasting te betalen.

Als u in de laatste aangifte van de overledene verzoekt om door te schuiven, neemt u de belastingclaim over van de overledene. De erfgenamen betalen dan geen belasting. Dat doet u later als u de bezittingen met de meerwaarde verkoopt.

Er kan ook sprake zijn van doorschuiven als de onderneming waaraan ter beschikking wordt gesteld, wordt ingebracht in een bv en u de bezittingen beschikbaar blijft stellen aan de onderneming van de bv.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.