Landbouw

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderwerpen waar u als agrarisch ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Uw bedrijf en de winstberekening

Wij verlangen van u dat u de jaarwinst van uw bedrijf vaststelt. U gebruikt hiervoor:

Vrijstellingen

Bepaalde vormen van winst zijn vrijgesteld. Voor de land- en tuinbouw zijn er de volgende vrijstellingen:

Waardering onroerende zaken - vooroverleg

Wilt u vooraf zekerheid over de waarde van een onroerende zaak? Dan kunt u verzoeken om een vooroverleg met ons.

Waardering verpachte gronden box 3

In deze publicaties vindt u de uitgangspunten en normen voor de waardering van verpachte gronden in box 3. Met behulp van 2 tabellen berekent u de waarde van de verpachte grond.

Convenanten

In convenanten leggen we afspraken vast die wij met andere organisatie maken over onderwerpen zoals de uitvoering van fiscale regelingen en samenwerking.

Afspraken voor de branche

Met Land- en tuinbouworganisatie Nederland zijn afspraken gemaakt over fiscale toepassing en uitvoering van regelingen. Dit om zo veel mogelijk vooraf duidelijkheid te geven aan ondernemers, fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst. U leest waar wel en geen overeenstemming over is.

  • Op de site van LTO: Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij
    Het gaat om de regelingen reductie melkproductie, subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (stoppersregeling) en regelingen over fosfaatrechten. Op 8 september 2020 is een nieuwe versie gepubliceerd. Daarin staan de uitgangspunten van de Belastingdienst bij de lease van fosfaatrechten met een koopoptie.
  • Op de site van Werkgeverslijn: Cafetariaregeling
    Deze regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. De afspraken gelden vanaf 1 januari 2018.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Is een bedrijf aan u geschonken of nagelaten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.