Landbouw

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderwerpen waar u als agrarisch ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Uw bedrijf en de winstberekening

Wij verlangen van u dat u de jaarwinst van uw bedrijf vaststelt. U gebruikt hiervoor:

Vrijstellingen

Bepaalde vormen van winst zijn vrijgesteld. Voor de land- en tuinbouw zijn er de volgende vrijstellingen:

Waardering onroerende zaken - vooroverleg

Wilt u vooraf zekerheid over de waarde van een onroerende zaak? Dan kunt u verzoeken om een vooroverleg met ons.

Waardering verpachte gronden box 3

In deze publicaties vindt u de uitgangspunten en normen voor de waardering van verpachte gronden in box 3. Met behulp van 2 tabellen berekent u de waarde van de verpachte grond.

Convenanten

In convenanten leggen we afspraken vast die wij met andere organisatie maken over onderwerpen zoals de uitvoering van fiscale regelingen en samenwerking.

Afspraken voor de branche

Met Land- en tuinbouworganisatie Nederland zijn afspraken gemaakt over fiscale toepassing en uitvoering van regelingen. Dit om zo veel mogelijk vooraf duidelijkheid te geven aan ondernemers, fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst. U leest waar wel en geen overeenstemming over is.

 • Op de site van LTO: Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv en Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv-plus
  Het gaat om de regelingen ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv)’ en ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)’.
  Deze regelingen zijn bestemd voor de aankoop en beëindiging van veehouderijen waarvan de stikstofneerslag op een overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt.
 • Op de site van LTO: Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1
  Het gaat om de regeling 'Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1)'. Aan deze regeling, voorheen bekend onder de naam 'Regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 1' (RPAV-1), konden agrarische ondernemers, die dichtbij Natura 2000-gebieden gevestigd zijn, vrijwillig deelnemen. De provincies hadden dan de mogelijkheid om bij aankoop verschillende vergoedingen toe te kennen.
 • Op de site van LTO: Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij
  Het gaat om de regelingen reductie melkproductie, subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (stoppersregeling), regelingen over fosfaatrechten en de uitgangspunten van de Belastingdienst bij het ter beschikking stellen van fosfaatrechten met een koopoptie. Op 15 maart 2023 is een nieuwe versie gepubliceerd in verband met de beantwoording van prejudiciële vragen door de Hoge Raad op 30 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1344).
  In de nieuwe versie zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot 'bestaande meerjarige leasecontracten met een koopoptie van fosfaatrechten' en 'tijdelijke ter beschikking stelling van fosfaatrechten'.
 • Op de site van Werkgeverslijn: Cafetariaregeling
  Deze regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. De afspraken gelden vanaf 1 januari 2024.
 • Op de site van LTO: Vragen en Antwoorden fiscale aspecten bij de uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Bedrijfsopvolgingsregeling

Is een bedrijf aan u geschonken of nagelaten?

Btw voor landbouwers met grenslanderijen in België of Duitsland

Bent u een landbouwer in Nederland met grenslanderijen in België of Duitsland? In sommige situaties hoeft u geen btw-aangifte en opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.