Belangenwijziging

Een belangenwijziging is een verandering in de (middellijke of onmiddellijke) uiteindelijke aandeelhouders van de vennootschap. De uiteindelijke aandeelhouders zijn natuurlijke personen en onder bepaalde omstandigheden ook rechtspersonen.

Verliezen niet langer verrekenbaar bij belangenwijziging

De verliezen zijn niet langer voorwaarts verrekenbaar als het uiteindelijke belang in de vennootschap voor 30% of meer is gewijzigd. Niet langer verrekenen van de verliezen geldt als hoofdregel in de volgende situaties:

  • De bezittingen van de vennootschap bestonden in het verlies- of winstjaar tijdens meer dan 3 maanden voor meer dan 50% uit beleggingen.
  • De activiteiten van de vennootschap zijn direct voor de belangenwijziging afgenomen tot minder dan 30% van de activiteiten bij het begin van het oudste nog te verrekenen verliesjaar.
  • Op het moment van belangenwijziging bestaat het voornemen de activiteiten in de komende 3 jaar te laten inkrimpen tot minder dan 30% van de activiteiten bij het begin van het oudste nog te verrekenen verliesjaar.

Is alleen de 1e situatie van toepassing? Dan kunt u een verzoek doen om de verliezen toch nog voorwaarts te verrekenen met de winst uit werkzaamheden die er al waren tijdens de belangenwijziging.

Wanneer geen verrekening met vorig jaar?

Als de vennootschap verlies lijdt na de belangenwijziging, kunt u dat verlies in een aantal situaties niet verrekenen met de winst van vóór de belangenwijziging:

  • De activiteiten van de vennootschap zijn gestaakt.
  • De bezittingen van de vennootschap bestonden in het winst- of verliesjaar meer dan 3 maanden voor meer dan 50% uit beleggingen.

Carry back van verliezen is niet mogelijk als in de vennootschap een nieuwe onderneming is gestart, het belang voor meer dan 30% is overgegaan in andere handen.

Winst of verlies van het jaar van de belangenwijziging

In het jaar van de belangenwijziging wordt het resultaat over 2 periodes afzonderlijk berekend. Het gaat om de periode tot aan de belangenwijziging en de resterende periode. Als tot aan de belangenwijziging een verlies is geleden, wordt dat direct aan het voorafgaande jaar toegerekend. En overeenkomstig wordt een verlies ná de belangenwijziging rechtstreeks bij het volgende jaar in aanmerking genomen.

Uitzonderingen

De verliesverrekening wordt bij de volgende belangenwijzigingen niet beperkt:

  • U bent eigenaar geworden van de vennootschap op grond van erfrecht of huwelijksgoederenrecht.
  • U had aan het begin van het oudste nog te verrekenen verliesjaar al een belang in de vennootschap van minimaal 33 1/3%, en wordt eigenaar van het restant.

De Belastingdienst stelt de verliezen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.