Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen

Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. Bij de volgende verzekeringen krijgt u misschien een vrijstelling:

  • een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden
  • een kapitaalverzekering die u op of vóór 14 september 1999 hebt afgesloten

Kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden

Bij een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, bijvoorbeeld een begrafenisverzekering met een uitkering in geld of in natura, moet het gaan om een verzekering die uitkeert bij overlijden van:

  • uzelf
  • uw fiscale partner
  • een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Voor een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, geldt dat deze 'los' moet zijn afgesloten. Dat houdt in dat deze kapitaalverzekering geen combinatie mag vormen met een verzekerde uitkering bij in leven zijn op een bepaalde datum.

Vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden

Jaar

Vrijstelling

2020

€ 7.232

2019

€ 7.118

2018

€ 7.033

Is het verzekerd bedrag per verzekerde gelijk of lager dan het bedrag in de tabel hierboven? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. U geeft het verzekerd bedrag dan niet op in de aangifte.

Hebt u als verzekerde 1 of meer verzekeringen waarvan het verzekerd kapitaal hoger is dan in bovenstaande tabel? Dan moet u de totale waarde van het verzekerd bedrag opgeven in de aangifte. De waarde in het economisch verkeer kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Kapitaalverzekering voor invaliditeit, ziekte of een ongeval

De waarde van een kapitaalverzekering die een uitkering ineens geeft bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, is onbeperkt vrijgesteld. Ook de kapitaaluitkering is vrijgesteld.

Overige kapitaalverzekeringen

In box 3 vallen:

  • kapitaalverzekeringen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning
  • kapitaalverzekeringen die niet zijn afgesloten bij uw eigen bv

Dit betekent dat u het kapitaal dat u opbouwt tijdens de looptijd van de verzekering, moet aangeven als bezitting in box 3.

Kapitaalverzekering die u op of vóór 14 september 1999 hebt afgesloten (geen kapitaalverzekering eigen woning)

Hebt u 1 of meer kapitaalverzekeringen op of vóór 14 september 1999 afgesloten? Is na 13 september 1999 het verzekerd kapitaal niet verhoogd en de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoeft u niets aan te geven als de gezamenlijke waarde op de peildatum € 123.428 of lager is. Is de waarde hoger? Dan geeft u alleen de waarde boven € 123.428 aan bij 'Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen'.

Hebt u het hele aangiftejaar een fiscale partner? Dan is de vrijstelling voor u samen € 246.856.

Is het verzekerde kapitaal of de premie na 13 september 1999 verhoogd? Dan mag u de vrijstelling alleen gebruiken als die verhoging plaatsvond op basis van een clausule die op 13 september 1999 al bestond. De vrijstelling vervalt in ieder geval als de looptijd van de verzekering na 13 september 1999 is verlengd.

Welke kapitaalverzekeringen geeft u niet aan in box 3?

De volgende verzekeringen vallen niet in box 3:

  • een kapitaalverzekering eigen woning
  • een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij invaliditeit, ziekte of een ongeval

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.