Inhoud van de 30%-regeling

De 30%-regeling houdt in dat u aan bepaalde werknemers zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding onbelast kunt geven (gerichte vrijstelling, zie hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen) voor de extraterritoriale kosten. In plaats daarvan mag u ook maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding geven als onbelaste vergoeding. Hierbij moet u wel rekening houden met het deskundigheidsvereiste. Onder loon verstaan wij hier loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (zie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen) waarvoor u aangifte loonheffingen doet.

Voorbeeld 1

Het loon inclusief de vergoeding is € 60.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30% x € 60.000 = € 18.000.

Voorbeeld 2

Het loon inclusief de vergoeding is € 48.000. Omdat het loon exclusief vergoeding minimaal € 46.107 moet zijn, kunt u maximaal een vergoeding geven van € 48.000 - € 46.107 = € 1.893.

Voorbeeld 3

Het loon exclusief de vergoeding is € 43.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30/70 x € 43.000 = € 18.429.

Als u meer dan het maximumbedrag vergoedt of verstrekt, dan is dit meerdere loon voor de loonheffingen.

Zijn de in redelijkheid gemaakte, werkelijke kosten hoger dan 30/70 van het loon, dan mag u er ook voor kiezen om de werkelijke kosten onbelast te vergoeden. U moet dan wel de kosten kunnen bewijzen.

Veranderingen vanaf 2024

De belastingvrije vergoeding is vanaf 2024 maximaal € 69.900. En de vergoeding is niet meer over de hele looptijd van de beschikking maximaal 30% van het salaris van uw werknemer.

De belastingvrije vergoeding is maximaal € 69.900

Uw werknemer krijgt de maximale belastingvrije vergoeding van € 69.900 bij een salaris van € 233.000 of hoger. En wanneer uw werknemer het hele jaar gebruikmaakt van de 30%-regeling. Maakt uw werknemer maar een deel van het jaar gebruik van de 30%-regeling, dan is de maximale vergoeding lager. U berekent de maximale vergoeding tijdsevenredig, over het deel van het jaar dat uw werknemer gebruikmaakt van de 30%-regeling.

Voor sommige werknemers geldt overgangsrecht en gaat verlaging van de maximale belastingvrije vergoeding pas in per 1 januari 2026. Dit overgangsrecht geldt als:

 • u voor de werknemer de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 hebt toegepast en
 • de werknemer de 30%-vergoeding ook daadwerkelijk in dat loontijdvak heeft genoten en
 • de werknemer na een onderbreking na 31 december 2022 niet opnieuw een ingekomen werknemer is geworden.
  Er is voor dit overgangsrecht geen sprake van een ‘onderbreking’ als de werknemer binnen 3 maanden een nieuwe werkgever vindt en op gezamenlijk verzoek de bewijsregel gedurende de resterende looptijd van toepassing is.

De maximale vergoeding is niet meer 30% over de hele looptijd

Vanaf 1 januari 2024 heeft uw werknemer alleen de 1e 20 maanden van de looptijd van uw beschikking recht op een maximale vergoeding van 30% van het salaris. De 2e 20 maanden heeft uw werknemer recht op 20%. En de 3e 20 maanden op 10%.

Voor sommige werknemers geldt overgangsrecht en gaat de verlaging van de maximale belastingvrije vergoeding pas in per 1 januari 2026. Dit overgangsrecht geldt als:

 • u voor de werknemer de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2023 hebt toegepast en
 • de werknemer de 30%-vergoeding ook daadwerkelijk in dat loontijdvak heeft genoten en
 • de werknemer na een onderbreking niet opnieuw een ingekomen werknemer is geworden.
  Er is voor dit overgangsrecht geen sprake van een ‘onderbreking’ als de werknemer binnen 3 maanden een nieuwe werkgever vindt en op gezamenlijk verzoek de bewijsregel gedurende de resterende looptijd van toepassing is.

Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

Als u gebruikmaakt van de 30%-regeling, kunt u daarnaast ook de volgende kosten onbelast vergoeden of verstrekken (gerichte vrijstelling):

 • de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel
 • de kosten voor een kennismakingsbezoek door de werknemer aan het bedrijf in Nederland
 • schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school
  Hiervan is sprake als:
  • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
  • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers

Let op!

De 30%-regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen (zie Wat zijn loonheffingen?). Als de werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de gerichte vrijstelling volgens de 30%-regeling geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Voor meer informatie over de 30%-regeling kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon Buitenland.

Loonadministratie en aangifte loonheffingen

U hebt voor werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling, dezelfde administratieve verplichtingen als voor uw andere werknemers. Als u de 30%-regeling toepast, moet u wel extra aandacht besteden aan de vergoedingen en de verstrekkingen die u naast de 30%-regeling hebt betaald of verstrekt. Want het is niet toegestaan om naast de 30%-regeling ook de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden of te verstrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.