Extraterritoriale kosten die u onbelast mag vergoeden of verstrekken

U mag de werkelijke extraterritoriale kosten vergoeden of u mag voor deze kosten maximaal 30% van het loon onbelast geven. De extraterritoriale kosten bestaan onder meer uit:

 • de extra kosten voor levensonderhoud door een hoger prijspeil in Nederland dan in het land van herkomst, zoals extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht (cost of living allowance)
 • de kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met het gezin, om bijvoorbeeld te zoeken naar een woning of een school
 • de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen
 • de kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland
 • de dubbele huisvestingskosten, omdat de werknemer in het land van herkomst blijft wonen, bijvoorbeeld hotelkosten
 • de (1e) huisvestingskosten
  Als u huisvesting verstrekt, zijn alleen de (1e) huisvestingskosten die boven 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (zie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen') uitkomen, extraterritoriale kosten. De rest van de kosten is loon. Als de werknemer zelf huurt, mag u de 18%-rekenmethode ook toepassen om het meerdere onbelast te verstrekken. In het algemeen kunt u de huisvestingskosten voor meubilair niet onbelast vergoeden of verstrekken.
 • de kosten voor opslag van het deel van de boedel dat niet wordt verhuisd naar Nederland
 • de reiskosten naar het land van herkomst, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging
 • de extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land van herkomst
  Hierbij geldt voor 2021 nog een maximum van € 1.000 per werknemer. Dit maximum vervalt met ingang van 2022.
 • de cursuskosten om Nederlands te leren voor de werknemer en voor de gezinsleden die bij hem verblijven
 • de extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land van herkomst
 • de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1/E101-verklaring

Schoolgelden zijn ook extraterritoriale kosten, maar u kunt hiervoor een aparte vergoeding aan uw werknemer geven. Het gaat dan om schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school. Hiervan is sprake als: 

 • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
 • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers

Het vergoeden van deze schoolgelden staat dus los van de 30%-regeling.

Geen extraterritoriale kosten

De volgende kosten zijn geen extraterritoriale kosten en deze mag u dus niet onbelast vergoeden of verstrekken:

 • de uitzendtoelagen, bonussen en vergelijkbare vergoedingen (foreign service premium, expat allowance, overseas allowance)
 • de vermogensverliezen in de woonstaat
 • de aan- en verkoopkosten van een woning (reimbursement expenses purchase house, brokers fee)
 • de compensatie voor hogere belastingtarieven in Nederland (tax equalization)

Werkelijke kosten vergoeden

Alleen als u aannemelijk maakt dat de totale extraterritoriale kosten hoger zijn dan 30% van het loon inclusief de vergoeding, mag u de werkelijk gemaakte kosten onbelast vergoeden. Daarvoor gelden geen normeringen of beperkingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.