Eisen aan een zekerheid

Het is gebruikelijk dat de waarde van die zekerheid, het onderpand, ten minste even hoog is als de waarde van de lening. Dat is niet alleen zo bij het verstrekken van de lening, maar ook tijdens de looptijd van de lening. Als de waarde van het onderpand daalt onder het bedrag van de lening, is het gebruikelijk dat u aan de bv aanvullende zekerheid geeft. De bv zou dit immers ook eisen van een derde.

Bij de waardebepaling van het onderpand speelt ook het soort onderpand een rol. U leent bijvoorbeeld € 70.000. U geeft daarvoor uw effectenportefeuille met een waarde van € 100.000 in onderpand. Het is namelijk gebruikelijk om bij het bepalen van de waarde van een effectenportefeuille een korting toe te passen van 30% vanwege het risico dat de effecten in waarde dalen.

Onvoldoende zekerheid en gevolgen voor pensioen, stamrecht en lijfrente

Een te lage zekerheid zal tot gevolg hebben dat u direct belasting moet betalen over de waarde van uw door de bv uitgevoerde pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling. Feitelijk dient het pensioen, stamrecht of lijfrente dan namelijk als zekerheid voor de lening en dat is fiscaal niet toegestaan.

Voorbeeld

U leent € 100.000 van uw bv. Als zekerheid geeft u alleen de effectenportefeuille met een waarde van € 10.000 in onderpand. De bv voert ook uw stamrechtregeling uit. Het stamrecht heeft een waarde van € 150.000. Omdat de waarde van de zekerheid lager is dan het bedrag van de lening, dient het stamrecht feitelijk als extra zekerheid voor de lening. U moet dan direct belasting en revisierente betalen over de waarde van het totale stamrecht. Daarnaast moet u rekening houden met belastingrente en invorderingsrente.

Hoge lening: hypothecaire zekerheid

Bij een hoge of risicovolle lening van een bank zou u aan die bank hypothecaire zekerheid moeten afgeven. Als u een hoog bedrag leent van uw bv, geldt hetzelfde. Dat geeft de bv meer zekerheid dat zij het uitgeleende geld terugkrijgt. De hypothecaire zekerheid kan een recht van hypotheek zijn op uw eigen woning, maar ook op een vakantiewoning of een woning die u verhuurt aan derden.

Voordelen van de hypothecaire lening voor de bv

De hypothecaire lening heeft 2 voordelen:

  • Een hypothecaire lening wordt ingeschreven in het hypotheekregister. Door de inschrijving krijgt de hypotheeknemer, uw bv, voorrang bij de aflossing van schulden.
  • Het hypotheekregister is een openbaar register dat iedereen kan inzien. Daarin staat of op een onroerende zaak een hypotheek rust en hoe hoog deze hypotheek is. Zijn er meerdere hypotheeknemers, dan kan de bv aan de hand van de hypotheekaktes beoordelen of zij voldoende zekerheid krijgt.

Let op!

De zekerheid die u geeft aan de bv, moet een duidelijke waarde hebben. Voor de bv moet het immers duidelijk zijn dat zij haar geld terugkrijgt als u de lening niet meer aflost.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.