Beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden

Als u gebruik wilt maken van de 30%-regeling, moet u een beschikking bij ons aanvragen. U kunt deze beschikking aanvragen met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling'. U kunt het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2024' downloaden.

Looptijd beschikking

Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben een looptijd van maximaal 5 jaar.

Van de looptijd trekken wij af:

  • periodes van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn begonnen en minder dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn geëindigd
  • periodes van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland
    Daarbij tellen we de volgende periodes niet mee:
    • periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt
    • periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen
  • periodes waarin een werknemer buiten Nederland werkte of verbleef, maar nog wel werknemer was volgens de Nederlandse wet

De uiterlijke einddatum staat in de beschikking die u van ons krijgt. De 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het tijdvak waarin de laatste werkdag valt. Als bijvoorbeeld de laatste werkdag van uw werknemer 15 februari 2024 is, dan mag u bij een loontijdvak van 1 maand de 30%-regeling toepassen tot en met 31 maart 2024.

Toetsen inkomensnorm

U moet tijdens de looptijd van de beschikking toetsen of uw werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. Als het loon in een jaar lager is dan de geïndexeerde norm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. U moet dan uw eerdere aangiften corrigeren. Als het arbeidscontract in de loop van een jaar begint of eindigt, herrekent u het loon naar een jaarloon. Voldoet de werknemer later wel weer aan de inkomensnorm, dan mag u de 30%-regeling niet meer toepassen. Bij een lager loon dat is veroorzaakt door ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof gaat u uit van het loon dat de werknemer zonder dit verlof zou krijgen.

Werknemers met een mastertitel

Werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en voor wie de verlaagde inkomensnorm geldt, moeten vanaf de maand na de maand waarin zij 30 jaar worden, voldoen aan de hogere norm (in 2024 een belastbaar jaarloon van € 46.107 exclusief de gerichte vrijstelling). Zie ook Deskundigheidsvereiste.

Wisseling van werkgever

Voor een werknemer die tijdens de looptijd van de beschikking overstapt naar een nieuwe werkgever, kan onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing blijven. De nieuwe werkgever moet dan samen met de werknemer een nieuw verzoek indienen. Dat kan met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling'. U kunt het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2024' downloaden.

Als u uw werknemer uitzendt naar het Nederlandse onderdeel van uw concern, kan het zijn dat de werknemer formeel bij u in dienst blijft. Ook in die situatie kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling, bijvoorbeeld door de werknemer op te nemen in de salarisadministratie van het Nederlandse concernonderdeel. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Wisseling binnen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Als een werknemer binnen het bedrijf bij een ander zelfstandig onderdeel gaat werken dat inhoudingsplichtig is, betekent dit extra administratieve lasten. De dienstbetrekking eindigt namelijk en een nieuwe dienstbetrekking begint. Als u de administratieve lasten wilt verminderen, kunt u ons vragen om het samenwerkingsverband aan te wijzen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen.

Als de werknemer binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen van werkgever wisselt, blijft een beschikking voor de 30%-regeling geldig zolang de werknemer ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Let op!

Als uw werknemer ingeval van een overgang van de onderneming, overgaat naar een andere werkgever, dan hoeft de overnemende werkgever geen nieuwe beschikking voor de 30%-regeling aan te vragen. De regeling gaat dan van rechtswege mee over.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.