Beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden

Als u gebruik wilt maken van de 30%-regeling, moet u een beschikking bij ons aanvragen. U kunt deze beschikking aanvragen met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling'. U kunt dit formulier downloaden.

Looptijd beschikking

Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben met ingang van 1 januari 2019 een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor werknemers die vóór 1 januari 2019 bij u in dienst zijn gekomen, geldt overgangsrecht (zie hierna) voor de looptijd van de beschikking.

Van de looptijd trekken wij af:

  • periodes van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn begonnen en minder dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn geëindigd
  • periodes van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland
    Daarbij tellen we de volgende periodes niet mee:
    • periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt
    • periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen
  • periodes waarin een werknemer buiten Nederland werkte of verbleef, maar nog wel werknemer was volgens de Nederlandse wet

De uiterlijke einddatum staat in de beschikking die u van ons krijgt. De 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het tijdvak waarin de laatste werkdag valt. Als bijvoorbeeld de laatste werkdag van uw werknemer 15 februari 2019 is, dan mag u bij een loontijdvak van 1 maand de 30%-regeling toepassen tot en met 31 maart 2019.

Overgangsrecht voor werknemers ingekomen voor 1 januari 2012

Voor ingekomen werknemers die voor 1 januari 2012 onder de 30%-regeling vallen, geldt overgangsrecht. De looptijd van de 30%-regeling stopt uiterlijk op 1 januari 2021, ook als de oorspronkelijke maximale looptijd dan nog niet is verstreken.

U moet voor de toepassing van de 30%-regeling toetsen of uw werknemer naar verwachting nog voldoet aan de inkomensnorm (zie: Deskundigheidsvereiste). Voldoet uw werknemer hier niet meer aan, dan mag u de 30%-regeling vanaf het toetsmoment niet meer toepassen voor deze werknemer. Zolang de werknemer er wel aan voldoet, mag u de 30%-regeling blijven toepassen, tot maximaal 10 jaar. De regeling stopt uiterlijk op 1 januari 2021, ook als de looptijd van 10 jaar dan nog niet is verstreken.

Voorbeeld

U maakt voor een werknemer sinds 1 december 2011 gebruik van de 30%-regeling. De 30%-regeling zou voor deze werknemer na 10 jaar stoppen, dus op 1 december 2021, maar door de verkorting van de looptijd en het overgangsrecht stopt de regeling op 1 januari 2021.

Overgangsrecht voor werknemers ingekomen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verkort van maximaal 8 tot maximaal 5 jaar. Voor werknemers die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 zijn ingekomen en onder de 30%-regeling vallen, geldt overgangsrecht. Hebt u voor een werknemer op 1 januari 2021 meer dan 5 jaar gebruikgemaakt van de 30%-regeling? Dan stopt de regeling op die datum. Hebt u op 1 januari 2021 nog geen 5 jaar gebruikgemaakt van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat de maximale looptijd van 5 jaar is verstreken.

Voorbeeld 1

U maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2017 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 hebt u 4 jaar gebruikgemaakt van de regeling. U mag de 30%-regeling voor deze werknemer dan blijven gebruiken tot de looptijd van 5 jaar is verstreken. Dus tot 1 januari 2022.

Voorbeeld 2

U maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2014 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 hebt u 7 jaar gebruikgemaakt van de regeling. U mag de 30%-regeling vanaf die datum niet langer gebruiken voor deze werknemer.

Toetsen inkomensnorm

U moet tijdens de looptijd van de beschikking toetsen of uw werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. Als het loon in een jaar lager is dan de geïndexeerde norm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. U moet dan uw eerdere aangiften corrigeren. Als het arbeidscontract in de loop van een jaar begint of eindigt, herrekent u het loon naar een jaarloon. Voldoet de werknemer later wel weer aan de inkomensnorm, dan mag u de 30%-regeling niet meer toepassen.

Werknemers met een mastertitel

Werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en voor wie de verlaagde inkomensnorm geldt, moeten vanaf de maand na de maand waarin zij 30 jaar worden, voldoen aan de hogere norm (belastbaar jaarloon van € 38.347 exclusief de gerichte vrijstelling). Zie ook Deskundigheidsvereiste.

Wisseling van werkgever

Voor een werknemer die tijdens de looptijd van de beschikking overstapt naar een nieuwe werkgever, kan onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing blijven. De nieuwe werkgever moet dan samen met de werknemer een nieuw verzoek indienen. Dat kan met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling'. U kunt dit formulier downloaden.

Als u uw werknemer uitzendt naar het Nederlandse onderdeel van uw concern, kan het zijn dat de werknemer formeel bij u in dienst blijft. Ook in die situatie kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling, bijvoorbeeld door de werknemer op te nemen in de salarisadministratie van het Nederlandse concernonderdeel. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Wisseling binnen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Als een werknemer binnen het bedrijf bij een ander zelfstandig onderdeel gaat werken dat inhoudingsplichtig is, betekent dit extra administratieve lasten. De dienstbetrekking eindigt namelijk en een nieuwe dienstbetrekking begint. Als u de administratieve lasten wilt verminderen, kunt u ons vragen om het samenwerkingsverband aan te wijzen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen.

Als de werknemer binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen van werkgever wisselt, blijft een beschikking voor de 30%-regeling geldig zolang de werknemer ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.