Ondersteunende producten vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Op dit moment zijn de volgende ondersteunende producten beschikbaar:

Product

Toelichting

Werkboek 'Waterschap – verkenning mogelijkheden clustering' en bijbehorend werkbestand

In dit werkboek is het 'Schema Afbakening' toegepast op waterschappen. Het werkboek kan waterschappen ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten. Wilt u daadwerkelijk met het werkboek aan de slag, gebruik dan het bijbehorende werkbestand.

Activiteitenlijst provincies

In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van provincies.

Notitie Grondactiviteiten provincies

In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor de grondactiviteiten van provincies.

Praktijkvoorbeeld Declaraties aan derden

In dit praktijkvoorbeeld wordt de ondernemingstoets toegepast op de activiteit 'declaraties aan derden'.

Notitie Toerekening activiteiten bij samenwerking

In deze notitie vindt u een stappenplan dat de verschillende bestuursrechtelijke samenwerkingsvormen fiscaalrechtelijk duidt in het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Notitie Algemene toepassing objectvrijstellingen

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de toepassing van de 5 objectvrijstellingen. In de 'Schema's Objectvrijstellingen' kunt u zien welke objectvrijstellingen van toepassing kunnen zijn bij directe overheidsondernemingen en bij indirecte overheidsondernemingen. De 5 objectvrijstellingen worden toegelicht in de volgende notities:

  • de Notitie Objectvrijstelling quasi-inbesteding
  • de Notitie Objectvrijstelling interne diensten
  • de Notitie Objectvrijstelling overheidstaken
  • de Notitie Objectvrijstelling dienstverleningsovereenkomsten
  • de Notitie Objectvrijstelling samenwerkingsverbanden

U kunt deze downloaden.

Schema's objectvrijstellingen

In deze schema's kunt u zien welke objectvrijstellingen van toepassing kunnen zijn bij directe overheidsondernemingen en bij indirecte overheidsondernemingen.

Notitie Objectvrijstelling quasi-inbesteding

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor quasi-inbesteding. Deze objectvrijstelling kan van toepassing zijn op activiteiten van privaatrechtelijke overheidslichamen.

Notitie Objectvrijstelling interne diensten

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor interne diensten. Deze objectvrijstelling kan van toepassing zijn op activiteiten van directe overheidsondernemingen

Notitie Objectvrijstelling overheidstaken

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor overheidstaken.

Notitie Objectvrijstelling dienstverleningsovereenkomsten

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten.

Notitie Objectvrijstelling samenwerkingsverbanden

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden.

Notitie Detachering aan derden

Deze notitie geeft overheidslichamen handvatten voor de fiscale kwalificatie van detachering van personeel voor de vennootschapsbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.