Ondersteunende producten vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Op dit moment zijn de volgende ondersteunende producten beschikbaar:

Product Toelichting

Vragen en antwoorden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Met deze 'Vragen en Antwoorden' geven wij antwoord op algemene vragen. De vragen zijn ingedeeld in verschillende thema’s, die zo veel mogelijk aansluiten op de stappen in het implementatieproces.

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting: 'Willen en kunnen' en bijbehorende tools

De 2e editie van de handreiking, met als ondertitel 'Willen en kunnen', ondersteunt u concreet bij de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. De handreiking verbindt de verschillende SVLO-producten en verwijst daarnaar. In de bijlagen zijn deze producten integraal opgenomen.

De handreiking verwijst ook naar de tools 'Berekening administratieve lasten' en 'Analyse'. Deze tools kunt u downloaden.

Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting: 'Doen'

Deze 3e uitgave van de handreiking is een aanvulling op de uitgave 'Willen en kunnen' (zie hierboven). In een aantal losse notities wordt ingegaan op praktische zaken die van belang zijn bij de implementatie en uitvoering van de vennootschapsbelastingplicht. Bij het schrijven stond zelfstandige leesbaarheid van de notities voorop. Daarom is er een (gedeeltelijke) overlap van onderwerpen in de notities. Dit is vooral zo bij 'Regie op het fiscale proces beloond met aanpassing van toezicht' en 'Belastingdienst en Toezicht; een korte beschouwing'.

Schema Afbakening

Publiekrechtelijke rechtspersonen en overheidsstichtingen moeten per activiteit beoordelen of er voor die activiteit sprake is van een onderneming. Het afbakeningsschema helpt u bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten, zodat u de ondernemingstoets op elke (geclusterde) activiteit afzonderlijk kunt uitvoeren.

Werkboek 'Waterschap – verkenning mogelijkheden clustering' en bijbehorend werkbestand

In dit werkboek is het 'Schema Afbakening' toegepast op waterschappen. Het werkboek kan waterschappen ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten. Wilt u daadwerkelijk met het werkboek aan de slag, gebruik dan het bijbehorende werkbestand.

Schema Ondernemingstoets

Als u hebt vastgesteld welke activiteiten of clustering van activiteiten er zijn, moet u de ondernemingstoets op elke activiteit of clustering van activiteiten afzonderlijk uitvoeren. De ondernemingstoets bestaat uit 3 vereisten:

  • duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
  • deelname aan het economisch verkeer
  • het beogen van winst of het behalen van structurele overschotten

De ondernemingstoets is uitgewerkt in een schema en de vereisten worden toegelicht in 3 notities.

Notitie Normaal vermogensbeheer

In deze notitie vindt u een toelichting op het begrip 'normaal vermogensbeheer'. Deze notitie heeft raakvlakken met de ondernemingstoets en dan vooral met het vereiste van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid: wanneer is er sprake van het drijven van een onderneming of van werkzaamheden die het 'normaal vermogensbeheer' niet overstijgen?

Activiteitenlijst gemeenten

In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van gemeenten. Per activiteit is bekeken onder welke voorwaarden er sprake is van een onderneming en of er in dat geval sprake kan zijn van een objectvrijstelling.

Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf, vragen en antwoorden bij deze handreiking, en nieuwsflits 'Handreiking Grondbedrijven DCF-methode'

Deze handreiking ondersteunt gemeentelijke grondbedrijven bij de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Waar mogelijk verwijst de handreiking naar andere SVLO-producten. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de volgende fiscale onderwerpen: afbakening van de activiteiten, vermogensetikettering, criteria voor het drijven van een onderneming, openingsbalans, samenwerkingsvormen en toezicht.

'Vragen en antwoorden bij de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf' beantwoordt diverse vragen uit de praktijk over de handreiking.

In de nieuwsflits 'Handreiking Grondbedrijven DCF-methode' staat een toelichting op deze methode.

Activiteitenlijst GGD

In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van een GGD.

Voorbeeldclustering GGD-activiteiten

In deze voorbeeldclustering is het 'Schema Afbakening' door de VAGGD en GGD GHOR toegepast op de activiteiten van een GGD. De voorbeeldclustering kan een GGD ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten.

Activiteitenlijst Omgevingsdiensten

In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van omgevingsdiensten.

Voorbeeldclustering Omgevingsdiensten

In deze voorbeeldclustering is het 'Schema Afbakening' toegepast op activiteiten van omgevingsdiensten. De voorbeeldclustering kan omgevingsdiensten ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten.

Activiteitenlijst provincies

In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van provincies.

Notitie Grondactiviteiten provincies

In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor de grondactiviteiten van provincies.

Praktijkvoorbeeld Declaraties aan derden

In dit praktijkvoorbeeld wordt de ondernemingstoets toegepast op de activiteit 'declaraties aan derden'.

Notitie Toerekening activiteiten bij samenwerking

In deze notitie vindt u een stappenplan dat de verschillende bestuursrechtelijke samenwerkingsvormen fiscaalrechtelijk duidt in het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Notitie Algemene toepassing objectvrijstellingen

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de toepassing van de 5 objectvrijstellingen. In de 'Schema's Objectvrijstellingen' kunt u zien welke objectvrijstellingen van toepassing kunnen zijn bij directe overheidsondernemingen en bij indirecte overheidsondernemingen. De 5 objectvrijstellingen worden toegelicht in de volgende notities: 

  • de Notitie Objectvrijstelling quasi-inbesteding 
  • de Notitie Objectvrijstelling interne diensten
  • de Notitie Objectvrijstelling overheidstaken
  • de Notitie Objectvrijstelling dienstverleningsovereenkomsten
  • de Notitie Objectvrijstelling samenwerkingsverbanden

U kunt deze downloaden.

Schema's objectvrijstellingen

In deze schema's kunt u zien welke objectvrijstellingen van toepassing kunnen zijn bij directe overheidsondernemingen en bij indirecte overheidsondernemingen.

Notitie Objectvrijstelling quasi-inbesteding

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor quasi-inbesteding. Deze objectvrijstelling kan van toepassing zijn op activiteiten van privaatrechtelijke overheidslichamen.

Notitie Objectvrijstelling interne diensten

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor interne diensten. Deze objectvrijstelling kan van toepassing zijn op activiteiten van directe overheidsondernemingen

Notitie Objectvrijstelling overheidstaken

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor overheidstaken.

Notitie Objectvrijstelling dienstverleningsovereenkomsten

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten.

Notitie Objectvrijstelling samenwerkingsverbanden

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden.

Notitie Detachering aan derden

Deze notitie geeft overheidslichamen handvatten voor de fiscale kwalificatie van detachering van personeel voor de vennootschapsbelasting.

Notitie Verrekenprijzen

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op transacties tussen gelieerde partijen en het zogenoemde zakelijkheidsbeginsel (verrekenprijzen/transfer pricing).

Notitie openingsbalans

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de Openingsbalans.

Notitie Fiscale verwerking van subsidies

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de fiscale verwerking van subsidies.

Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen

In deze notitie staat hoe wij, samen met de overheidsondernemingen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid maximaal willen ondersteunen. In de notitie wordt de zogenaamde 'schijf van vijf' geïntroduceerd en toegelicht.

Nieuwsflits afvalactiviteiten

In deze notitie vindt u een algemene toelichting op de fiscale kwalificatie van (huishoudelijke) afvalactiviteiten voor de vennootschapsbelasting.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.