Bedrijfsvoertuigenpark

Een bedrijfsvoertuigenpark bestaat uit 2 of meer vrachtauto’s en ten minste 1 aanhangwagen. U kunt ook een deel van uw vrachtauto’s en aanhangwagens als bedrijfsvoertuigenpark laten aanmerken. Zo kunt u toch teruggaaf vragen als niet al uw vrachtauto’s en aanhangwagens aan de voorwaarden voldoen. U geeft zelf de vrachtauto’s en de aanhangwagen(s) op die u in de vergunning voor het bedrijfsvoertuigenpark geregistreerd wilt hebben. Daarvoor kunt u dan later teruggaaf krijgen.

Voorwaarden vergunning bedrijfsvoertuigenpark en bijbehorende teruggaafregeling

 • Het bedrijfsvoertuigenpark bestaat uit 2 of meer vrachtauto’s en ten minste 1 aanhangwagen.
 • De verhouding tussen het aantal vrachtauto’s en het aantal aanhangwagens in het bedrijfsvoertuigenpark is ten minste 3:2.
 • De vrachtauto’s hebben een koppelinrichting.
 • Een vrachtauto behoort tot niet meer dan 1 bedrijfsvoertuigenpark.
 • De vrachtauto’s waarvoor een bijzonder tarief is verleend of een gedeeltelijke of volledige vrijstelling, zijn uitgesloten.
 • De vrachtauto’s en aanhangwagens worden gehouden door dezelfde houder.
 • De aanhangwagens zijn te koppelen met elke vrachtauto uit het bedrijfsvoertuigenpark.
 • De aanhangwagens die tot de bedrijfsvoertuigenpark behoren, zijn voorzien van het daarvoor opgegeven kenteken.
 • De houder verklaart dat de vrachtauto’s uit het bedrijfsvoertuigenpark uitsluitend worden gekoppeld met aanhangwagens die tot hetzelfde bedrijfsvoertuigenpark behoren.
 • De houder verklaart dat hij wijzigingen in de samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark meteen schriftelijk meldt aan de inspecteur.
  Het verzoek om een vergunning is samen met de vereiste gegevens tijdig ingediend.

Let op!

Trekkers (trucks) vallen onder het wettelijke begrip 'vrachtauto'. Trekkers hebben geen zelfstandige vervoersfunctie en moeten voor vervoer altijd met een oplegger verbonden zijn. Daarom kunnen trekkers en opleggers geen deel uitmaken van een bedrijfsvoertuigenpark.

Staan vrachtauto’s en aanhangwagens op naam van verschillende ondernemingen binnen een fiscale eenheid? Dan kunnen ze samen 1 bedrijfsvoertuigenpark vormen.

Vergunning bedrijfsvoertuigenpark aanvragen

Voldoet uw bedrijfsvoertuigenpark aan alle voorwaarden? Dan kunt u hiervoor bij ons een vergunning aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting: bedrijfsvoertuigenpark vergunning.

Stuur bij uw aanvraag de Bijlage motorrijtuigenbelasting: bedrijfsvoertuigenpark overzicht mee. Dit geeft een overzicht van de kentekens van de vrachtauto’s met het aantal assen, de soort vering, het euroniveau en de kentekens van de aanhangwagen(s).

U kunt zelf aangeven op welke datum u de vergunning wilt laten ingaan. U krijgt de vergunning voor 1 jaar.

Teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark aanvragen

Hebt u een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark? Dan kunt u na afloop van de periode waarvoor de vergunning is verleend motorrijtuigenbelasting terugvragen. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting: bedrijfsvoertuigenpark teruggaaf.

Stuur bij uw aanvraag de Bijlage motorrijtuigenbelasting: bedrijfsvoertuigenpark overzicht mee.

Opsturen verzoek

Stuur uw verzoek met bijlage naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Wijzigingen vergunning bedrijfsvoertuigenpark

Tijdens de vergunningsperiode van 1 jaar kunt u ons vragen de vergunning te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld als u:

 • een vrachtauto verkoopt, demonteert of definitief naar het buitenland brengt
 • een vrachtauto om een andere reden uit het bedrijfsvoertuigenpark neemt
 • een aanhangwagen verkoopt, demonteert of definitief naar het buitenland brengt
 • een aanhangwagen in het bedrijfsvoertuigenpark opneemt

Let op!

Hebt u een vrachtauto uit het bedrijfsvoertuigenpark genomen? Dan kunt u op dezelfde vergunning voor het bedrijfsvoertuigenpark geen vervangende vrachtauto toevoegen. De vrachtauto die om een andere reden dan verkoop, demontage of export uit het bedrijfsvoertuigenpark is genomen, wordt niet meegenomen in de berekening van de teruggaaf.

Intrekken vergunning bedrijfsvoertuigenpark

Wij kunnen een vergunning intrekken als wij vaststellen dat u:

 • herhaaldelijk niet hebt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning
 • misbruik van de vergunning maakt of probeert te maken

Wij kunnen de vergunning ook op uw eigen verzoek intrekken.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting kunt u terugkrijgen?

 1. Bereken met behulp van de tarieftabellen per euroniveau hoeveel belasting u zou moeten betalen als de vrachtauto’s geen koppelinrichting zouden hebben.
 2. Trek de uitkomst af van het bedrag dat u aan belasting hebt betaald voor het bedrijfsvoertuigenpark over de periode van de vergunning. U betaalt over deze periode de normaal verschuldigde motorrijtuigenbelasting - dus zonder rekening te houden met de afgegeven vergunning.
 3. Bereken het verschil tussen het aantal vrachtauto’s en het aantal aanhangwagens in het bedrijfsvoertuigenpark.
 4. Deel de uitkomst van stap 3 door het aantal vrachtauto’s.
 5. Vermenigvuldig de uitkomst van stap 4 met de uitkomst van stap 2. U hebt nu het bedrag van de teruggaaf.

Let op!

U moet altijd het Europese minimumtarief betalen. Het bedrag dat u terugkrijgt, kan dus lager uitvallen.

Voorbeeld

U hebt een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark voor 8 vrachtauto’s en 3 aanhangwagens. De vergunning is ingegaan op 1 januari en is geldig tot 31 december. Na afloop van deze periode vraagt u belasting terug voor het bedrijfsvoertuigenpark.

Gegevens van de vrachtauto’s:

 • De vrachtauto’s hebben een toegestane maximummassa van 40.000 kg, euro III, geen luchtvering en 3 assen
 • Zonder koppelinrichting zou de toegestane maximummassa van 4 vrachtauto’s 20.000 kg zijn en van de overige 4 vrachtauto’s 23.000 kg.

De berekening is dan als volgt:

 1. Bereken met behulp van de tarieftabellen per euroniveau hoeveel belasting u zou moeten betalen als de vrachtauto’s geen koppelinrichting zouden hebben. De te betalen belasting zonder koppelinrichting volgens de tabel:
  • Vrachtauto’s 20.000 kg x tarief periode vergunning: 4 keer € 308 is € 1.232.
  • Vrachtauto’s 23.000 kg x tarief periode vergunning: 4 keer € 460 is € 1.840.
  • Totaal: € 1.232 plus € 1.840 is € 3.072.
 2. Trek de uitkomst van stap 1 af van het bedrag dat u aan belasting hebt betaald voor het bedrijfsvoertuigenpark over de periode van de vergunning.
  • Te betalen belasting met koppelinrichting: 8 keer € 1.228 is € 9.824.
  • Trek af: € 3.072.
  • Totaal: € 9.824 min € 3.072 is € 6.752.
 3. Bereken het verschil tussen het aantal vrachtauto’s en het aantal aanhangwagens in het bedrijfsvoertuigenpark.
  • Aantal vrachtauto's: 8.
  • Aantal aanhangers: 3.
  • Berekening: 8 min 3 is 5.
 4. Deel de uitkomst van stap 3 door het aantal vrachtauto’s.
  • Uitkomst stap 3: 5.
  • Aantal vrachtauto's: 8.
  • Berekening: 5 gedeeld door 8 is 0,625.
 5. Vermenigvuldig de uitkomst van stap 4 met de uitkomst van stap 2. 
  • Uitkomst stap 4: 0,625.
  • Uitkomst stap 2: € 6.752.
  • Berekening: 0,625 keer € 6.752 is € 4.220.

In dit voorbeeld is uw teruggaaf € 4.220.Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.