Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres.

Wie zien wij als uw kind?

  • een eigen kind
  • een stiefkind
  • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
  • een geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwen wij het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Let op!

Hebt u minder dan 6 maanden een fiscale partner? Dan telt de fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het maakt dan ook niet uit of uw arbeidsinkomen lager of hoger is dan dat van uw fiscale partner.

Wonen buiten Nederland

Ook als u en/of uw partner in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarvoor moet u voldoen aan de voorwaarden die op deze pagina staan. En, u of uw partner wonen in de EU, EER en Zwitserland, of op Bonaire, St Eustatius of Saba. Als u een fiscale partner hebt, dan is ook de hoogte van het arbeidsinkomen van uw fiscale partner van belang. Alleen de minstverdienende partner krijgt de korting. Om te bepalen of u fiscale partners bent voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u beiden in Nederland zou wonen.

Voorbeeld

U bent getrouwd en woont samen met uw partner in het buitenland. Uw partner heeft een lager inkomen dan u. Als u beiden in Nederland zou wonen, zouden wij u zien als fiscale partners. Dat geldt dus ook voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Omdat u de meestverdienende partner bent, ontvangt u de korting niet.

Wonen buiten Nederland: situatie vóór 2022

Tot en met 2021 kon ook de meestverdienende partner de korting krijgen. Dit was het geval als u of uw partner geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige was. Uw partner werd dan niet als uw fiscale partner aangemerkt voor de beoordeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Pleegkind

Hebt u een pleegkind waarvoor u bijvoorbeeld een pleegvergoeding ontvangt? Dan hebt u geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw minderjarige kind ongeveer gelijk te verdelen en uw kind bij uw ex-partner staat ingeschreven op een woonadres in de basisregistratie personen.

Voorbeeld

In week 1 woont uw kind 2 dagen bij u en 5 dagen bij uw ex-partner. In week 2 woont uw kind 4 dagen bij u en 3 dagen bij uw ex-partner. Gemiddeld over 2 weken woont uw kind dan 3 dagen per week bij u, en 4 dagen per week bij uw ex-partner. U voldoet aan de eis dat de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk verdeeld is tussen u en uw ex-partner.

Hoe deze verdeling wordt beoordeeld, hangt af van het moment waarop uw aanslag onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Als uw aanslag na 30 september 2022 nog niet onherroepelijk vaststond

U bent co-ouder als het kind in een herhalend ritme in een periode van zes maanden ten minste 78 dagen bij u verblijft. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Deze periode van zes maanden hoeft niet aaneengesloten plaats te vinden.

Als uw aanslag na 13 maart 2020 en voor 30 september 2022 onherroepelijk vaststond

U bent co-ouder als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Is niet het hele jaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

Als uw aanslag op 13 maart 2020 onherroepelijk vaststond

U was co-ouder als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week bij u verbleef en 3 hele dagen bij de andere ouder. Met 3 hele dagen wordt 3 keer 24 uur per week bedoeld. U voldeed ook aan deze eis als uw kind om de week bij u was en om de week bij de andere ouder.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Hieronder staat een aantal voorbeelden. U kunt deze gebruiken om na te gaan of u recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tabel arbeidsinkomen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting
Jaar van aangifte Arbeidsinkomen
2023 vanaf € 5.548
2022 vanaf € 5.220
2021 vanaf € 5.154

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen.

Tabellen inkomensafhankelijke combinatiekorting

Uitbetaling inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hebt u een inkomen boven € 5.547 en betaalt u geen of weinig belasting over uw inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan betalen wij de inkomensafhankelijke combinatiekorting mogelijk (voor een deel) aan u uit. Als u aangifte doet of een voorlopige aanslag aanvraagt, ziet u of u hiervoor in aanmerking komt.

Hoe vraagt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

U vraagt de korting aan via uw belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wilt krijgen, vraagt u een voorlopige aanslag aan. Beide formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.