Verscherpt cliëntenonderzoek bij een hoog risico voor de Wwft

Voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht onderzoek te doen naar uw cliënt. U moet een verscherpt cliëntenonderzoek doen als er een hoog risico is op witwassen of terrorismefinanciering.

In de volgende gevallen moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen:

 • als u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt
 • als de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende ('Ultimate Beneficial Owner' of UBO) een politiek prominent persoon is of een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon
 • als er sprake is van complexe en ongebruikelijk grote transacties of ongebruikelijke transactiepatronen zonder duidelijk economisch of rechtmatig doel
 • als de Europese Commissie (EC) de staat waar de cliënt woont, gevestigd of gezeteld is, heeft aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme
  Op EUR-Lex vindt u het actuele overzicht van staten die door de EC zijn aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

Bij het verscherpt cliëntenonderzoek moeten de maatregelen afgestemd zijn op het concrete geval. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u aanvullend onderzoek moet doen naar de herkomst van de middelen die bij een transactie betrokken zijn.

Politiek prominent personen

Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een 'Politically Exposed Person' of PEP. Dit is iemand:

 • die een politieke functie heeft, of
 • die tot een jaar geleden een politieke functie heeft uitgeoefend

Politiek prominente functies zijn bijvoorbeeld:

 • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden
 • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren
 • leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties
 • leden van rekenkamers of van directies van centrale banken

Bekijk de volledige lijst van prominente publieke functies in Nederland.

Familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen

U moet ook verscherpt onderzoek doen als u een zakelijke relatie aangaat of een incidentele transactie verricht, waarbij familieleden of naaste relaties van politiek prominente personen betrokken zijn.

Met familieleden bedoelen we partners (bijvoorbeeld echtgenoten), ouders en kinderen. Naaste geassocieerden zijn bijvoorbeeld personen die samen met de politiek prominente persoon als uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon aan te duiden zijn.

Verder lezen over risicofactoren bij verscherpt cliëntenonderzoek

Als u de risico's beoordeelt, moet u rekening houden met de risicofactoren die genoemd staan in bijlagen I, II en III bij de vierde anti-witwasrichtlijn. U vindt deze risicofactoren in hoofdstuk 5.4 van de algemene leidraad Wwft. We lichten de risicofactoren ook toe in hoofdstukken 5.3 en 10.1 van de leidraden voor de verschillende beroepsgroepen.

Voert u transacties uit met staten met een hoger risico of hebt u zakelijke relaties gerelateerd aan deze staten? Dan moet u naast de maatregelen die gelden voor regulier cliëntenonderzoek, een aantal specifieke verscherpte onderzoeksmaatregelen treffen. Meer informatie over staten met een hoger risico vindt u in hoofdstuk 5.4.2 van de algemene leidraad Wwft en in hoofdstuk 5.3 van de leidraden voor de verschillende beroepsgroepen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.