ANBI-vermogen

Het ANBI-vermogen is het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status.

Het uitgangspunt is dat het hele vermogen van de voormalige ANBI bestemd is voor het bereiken van het algemeen nuttige doel dat is vastgelegd in de statuten. Het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status is het ANBI-vermogen waarvoor de informatieplicht geldt.

De informatieplicht geldt voor het verloop van dit vermogen. Uitgaven en kosten die zijn gedaan voor de doelstelling van de instelling, gericht op het algemeen belang, verminderen het ANBI-vermogen. Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Schenkbelasting

Uitgaven die niet zijn gedaan om de doelstelling te bereiken, zijn mogelijk belast voor de schenkbelasting. Is per ontvanger meer geschonken dan € 2.418 in 2023? Stuur ons dan een aangifte schenkbelasting.

Eigen vermogen na beëindiging van de ANBI-status

Het kan voorkomen dat een voormalige ANBI een ANBI-vermogen heeft en daarnaast opnieuw eigen vermogen opbouwt in de periode na de beëindiging van de ANBI-status. De informatieplicht geldt niet voor dat eigen vermogen.

Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen en schulden van de instelling. We bedoelen daarmee het vermogen inclusief (stille) reserves.

Stille reserves zijn reserves waarvan de omvang en het bestaan niet uit de balans blijken. Ze komen voort uit de onderwaardering van bezittingen of overwaardering van schulden bij bepaalde waarderingsmethoden.

Dat betekent dat u het eigen vermogen en het ANBI-vermogen aangeeft naar de actuele marktwaarde. Voor onroerende zaken mag u de waarde van de WOZ-beschikking hanteren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.