Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Investeringsgoederen zijn:

 • onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand
 • roerende goederen waarop u voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting afschrijft, of kunt afschrijven als zo’n belasting voor u zou gelden (zoals een bedrijfsinrichting)

Bij aanschaf van de investeringsgoederen hebt u ingeschat voor welk gedeelte u deze gebruikt voor belaste omzet. Later bekijkt u of de inschatting die u eerder maakte nog steeds klopt. Is dat niet zo? Dan moet u de aftrek herzien. U geeft dan op uw aangifte een extra bedrag aan btw aan, of u trekt een extra bedrag af als voorbelasting.

Wanneer herzien?

De btw kent meerdere momenten waarop u de afgetrokken btw eventueel herziet:

 • Gebruikt u de goederen meteen na aankoop? Dan bekijkt u aan het einde van het jaar of uw 1e inschatting overeenkomt met het uiteindelijke gebruik.

Voorbeeld

U koopt een nieuw bedrijfspand voor € 484.000, inclusief € 84.000 btw. In het tijdvak waarin u btw-aangifte doet, is uw omzet € 60.000, exclusief btw. Hiervan is € 40.000 belast met btw, en € 20.000 vrijgesteld. 2/3 deel van uw omzet is dus belast. U mag dan van de btw (€ 84.000) dus 2/3 aftrekken als voorbelasting: dit is € 56.000. Aan het einde van het boekjaar is de omzet over het hele jaar € 600.000, waarvan € 450.000 belast en € 150.000 vrijgesteld. U hebt dan recht op aftrek van 45/60e deel van de betaalde btw (€ 84.000), ofwel € 63.000. U hebt eerder al  € 56.000 afgetrokken. U trekt dan in uw laatste btw-aangifte van het jaar € 7.000 extra af.

 • Gaat u het bedrijfspand pas later gebruiken? Dus in een aangiftetijdvak ná het tijdvak waarin u de aanschaf-btw hebt afgetrokken? Dan bekijkt u op het moment van ingebruikname of uw 1e inschatting klopt met het gebruik op dat moment. Aan het einde van het jaar van ingebruikname bekijkt u dan de situatie opnieuw.

Voorbeeld

Stel dat u het bedrijfspand in het hierboven gegeven voorbeeld een half jaar later in gebruik neemt. In dat tijdvak blijkt de verhouding belaste omzet/vrijgestelde omzet 50/50 te zijn. Bij die verhouding mag u 50% van de aanschaf-btw aftrekken, ofwel de helft van € 84.000 = € 42.000. U hebt eerder € 56.000 afgetrokken en moet nu dus € 14.000 op uw aangifte betalen. U doet dat door op uw overige voorbelasting € 14.000 in mindering te brengen. Na afloop van het jaar blijkt dat uw omzetverhouding over het hele jaar 75% belast en 25% vrijgesteld is. Dat betekent dat u op basis van de jaargegevens € 63.000 in aftrek kunt brengen. Per saldo hebt u € 42.000 afgetrokken. In de aangifte over het laatste belastingtijdvak brengt u alsnog € 21.000 (€ 63.000 -/- € 42.000) in aftrek.

 • U gebruikt investeringsgoederen gedurende meerdere jaren. Daarom moet u ook na het jaar van ingebruikname nog een aantal jaren kijken of uw belaste gebruik van het 1e jaar nog klopt. Voor onroerende goederen doet u dat in de 9 jaren die volgen op het jaar van ingebruikname. Voor roerende investeringsgoederen is dat 4 jaar. In deze periode bekijkt u elk jaar of de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik hetzelfde is als in het jaar van ingebruikneming. Is het verschil tussen deze verhoudingen groter dan 10%? Dan moet u een deel van de afgetrokken btw corrigeren.

Let op!

Als u een pand ingrijpend laat verbouwen, kan het zijn dat er opnieuw een herzieningsperiode ingaat. Meer hierover leest u bij Oplevering van een onroerende zaak.

Onroerende goederen

In de 9 jaar na het jaar van ingebruikname, bepaalt u of u de afgetrokken btw moet herzien. Dat doet u als volgt:

 1. Bereken het percentage belast gebruik in het jaar van ingebruikname (percentage 1), en het percentage belast gebruik in het jaar waarvoor u beoordeelt of u de afgetrokken btw moet herzien (percentage 2).
 2. Bepaal het verschil tussen percentage 1 en 2. Dit is percentage 3.
 3. Is percentage 3 kleiner dan of gelijk aan 10% van percentage 1, dan hoeft u de btw niet te herzien.
 4. Is percentage 3 groter dan 10% van percentage 1? Ga dan verder met stap 5.
 5. Neem 1/10e deel van het btw-bedrag dat aan u in rekening is gebracht.
 6. Vermenigvuldig dit bedrag met percentage 3 (stap 2).
 7. Tel dit bedrag op (percentage 2 is groter dan percentage 1) of trek het af (percentage 2 is kleiner dan percentage 1) van de btw die u in uw laatste btw-aangifte van het jaar in aftrek brengt.

Kijk voor een voorbeeld bij Rekenvoorbeeld onroerende goederen.

Roerende investeringsgoederen

In de 4 jaar na het jaar van ingebruikname, bepaalt u of u de afgetrokken btw moet herzien. Dat doet u als volgt:

 1. Bereken het percentage belast gebruik in het jaar van ingebruikname (percentage 1), en het percentage belast gebruik in het jaar waarvoor u beoordeelt of u de afgetrokken btw moet herzien (percentage 2).
 2. Bepaal het verschil tussen percentage 1 en 2. Dit is percentage 3.
 3. Is percentage 3 kleiner of gelijk aan 10% van percentage 1, dan hoeft u de btw niet te herzien.
 4. Is percentage 3 groter dan 10% van percentage 1? Ga dan verder met stap 5.
 5. Neem 1/5e deel van het btw-bedrag dat aan u in rekening is gebracht.
 6. Vermenigvuldig dit bedrag met percentage 3 (stap 2).
 7. Tel dit bedrag op (percentage 2 is groter dan percentage 1) of trek het af (percentage 2 is kleiner dan percentage 1) van de btw die u in uw laatste btw-aangifte van het jaar in aftrek brengt.

Kijk voor een voorbeeld bij Rekenvoorbeeld roerende investeringsgoederen.

Let op!

 • Betaalt u voor investeringsgoederen kosten voor onderhoud of herstel? Dan is de btw hierover ook aftrekbaar voor het gedeelte dat u gebruikt voor belast gebruik. U maakt hiervoor een inschatting op het moment dat u deze kosten maakt. Meer hierover leest u bij Inschatting van het gebruik.
 • Verkoopt u een onroerende zaak voor het einde van de herzieningsperiode? Dan kan dit gevolgen hebben voor de btw die u hebt afgetrokken als voorbelasting. Meer hierover leest u bij Herziening btw bij onroerende zaken.
 • Wisselt u binnen de herzieningsperiode van landbouwregeling naar de normale btw-regels of omgekeerd? Dan zijn de herzieningsregels ook op u van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.