Oplevering van een gebouw voor de btw

Bent u eigenaar van grond en laat u daarop door een aannemer een nieuw gebouw voor de btw bouwen? Dan is de oplevering van het gebouw voor de btw door de aannemer voor de btw een levering.

Een eigenbouwer wordt ook als aannemer aangemerkt. Een eigenbouwer is iemand die zonder opdracht van een opdrachtgever in de normale uitoefening van zijn bedrijf een project uitvoert. Meer hierover leest u op de pagina Rolverdeling bij onderaanneming.

Er is ook sprake van een oplevering van een bouwterrein als de aannemer een gebouw voor de btw sloopt omdat op die grond een nieuw gebouw voor de btw wordt gerealiseerd.

Bij een levering staat de geclaimde vooraftrek niet definitief vast in het jaar waarin de zaak voor het eerst wordt gebruikt. Bij een gewijzigd gebruik moet de voorbelasting mogelijk worden herzien. Lees hierover meer bij Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Koopt u grond van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die er na de juridische levering op basis van een koop-en aannemingsovereenkomst een nieuw gebouw voor de btw op bouwt? Dan vormen de levering van de grond en de oplevering van het gerealiseerde gebouw voor de btw 1 levering van een nieuw gebouw voor de btw. Ook over de levering van de grond moet u btw betalen.

Koopt u de grond van een ander dan de aannemer, dan is sprake van de oplevering van het gebouw voor de btw door de aannemer. U hoeft dan alleen btw over de grond te betalen als die geleverd is als bouwterrein.

Wel of geen nieuw gebouw voor de btw?

Als de aannemer alleen een gebouw voor de btw bouwt op grond die u in eigendom hebt, dan is duidelijk dat de aannemer een nieuw gebouw voor de btw maakt.

U kunt ook een bestaand gebouw zo ingrijpend laten verbouwen, dat er naar maatschappelijke opvattingen sprake is van het bouwen van een nieuw gebouw voor de btw. Ook dan is er voor de btw sprake van een levering. In dat geval geldt het gebouw voor de btw weer als ongebruikt, zodat de levering weer met btw is belast tot 2 jaar na de (nieuwe) 1e ingebruikneming.

Ontstaat door de verbouwing naar maatschappelijke opvattingen geen nieuw gebouw voor de btw? Dan levert de aannemer een dienst. De samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting is in dat geval niet van toepassing.

Bepalen nieuw gebouw voor de btw

Na een verbouwing kan er voor de btw een nieuw gebouw zijn ontstaan, ook wanneer het oude gebouw niet is gesloopt. Om te beoordelen of na een verbouwing in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden , kunnen onder andere de volgende factoren een rol spelen:

  • de omvang van de verbouwing
  • de kosten van de verbouwing in verhouding tot de waarde van het gebouw voor de btw
  • hoe ingrijpend de veranderingen zijn in en aan het gebouw voor de btw
  • wijzigingen in de functie van het gebouw voor de btw

Goederenlevering of dienst?

Het is belangrijk om het karakter van een verbouwing juist vast te stellen. Gaat het om de levering van een goed of om een dienst? De gevolgen kunnen groot zijn, met name bij het opleveren van de onroerende zaak na het verbouwen en voor de herziening van de btw. Bij een dienst kan de btw namelijk alleen herzien worden in het boekjaar waarin u de dienst afneemt. Bij de levering van een gebouw voor de btw kan de btw in het boekjaar van aanschaf en de daaropvolgende 9 boekjaren worden herzien. Lees meer hierover bij Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken.

Twijfelt u of er sprake is van het bouwen van een nieuw gebouw voor de btw? Vraag ons dan om vooroverleg

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.