Levering van een onroerende zaak

In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak altijd belast met btw. In andere gevallen is die levering vrijgesteld van btw, maar kunt u er samen met de koper misschien voor kiezen toch btw te berekenen. U moet hiervoor toestemming vragen aan uw belastingkantoor. U kunt uw keuze ook vastleggen in de notariële akte van levering.

Wat geldt als levering?

De levering van een onroerende zaak vindt meestal plaats door het opmaken van de leveringsakte. Naast eigendomsoverdracht kan ook in andere gevallen sprake zijn van een levering. Lees hierover meer bij Wat geldt als levering van een onroerende zaak?

Wanneer verplicht belast leveren?

Handelt u als ondernemer? Dan moet u altijd belast met btw leveren in de volgende gevallen:

Gebouw voor de btw

Voor de btw is een gebouw een bouwwerk dat vast met de grond is verbonden. Zo’n bouwwerk noemen we een ‘gebouw voor de btw’.

Of een bouwwerk vast met de grond is verbonden, hangt af van het antwoord op de vraag of het bouwwerk gemakkelijk is te demonteren of te verplaatsen. Als dat het geval is, dan is het bouwwerk voor de btw een roerende zaak en is de grond onbebouwd. Is het bouwwerk niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen, dan is het bouwwerk onroerend en daarmee een gebouw voor de btw. De grond is voor de btw dan meestal bebouwde grond.

Voor de btw is niet relevant of een bouwwerk volgens het burgerlijk recht roerend of onroerend is. Als we in het vervolg spreken over een ‘onroerende zaak’, bedoelen we daarmee het gebouw voor de btw samen met de grond.

Twijfelt u of een bouwwerk een gebouw voor de btw is? Of dat de grond moet worden aangemerkt als bouwterrein? Vraag ons dan om vooroverleg.

Wanneer kiezen voor levering met btw?

Verkoopt u een gebouw voor de btw dat langer dan 2 jaar in gebruik is, of verkoopt u een onbebouwd terrein dat geen bouwterrein is? Dan is de verkoop in principe vrijgesteld van btw. Als u btw hebt betaald bij de aankoop, kan het voordelig zijn te kiezen voor verkoop met btw. Lees meer bij Kiezen voor belaste levering.

Verkoop met verrekening van huurbedragen

Verkoopt u een verhuurde onroerende zaak met verrekening van huurbedragen? Dan mag u die huur met de koper verrekenen zonder btw.

Gevolgen verkoop van een onroerende zaak

Als u een onroerende zaak verkoopt, kan dit gevolgen hebben voor de aftrek van voorbelasting. U houdt in de gaten of u recht hebt op aftrek van btw in het jaar waarin u de onroerende zaak in gebruik neemt én in de 9 daaropvolgende jaren. Verkoopt u de onroerende zaak binnen deze periode, dan mag u misschien een extra bedrag aan voorbelasting terugvragen. Het is ook mogelijk dat u btw moet terugbetalen. Meer hierover leest u bij Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken.

Let op!

  • Bij de verkoop van onroerende zaken moet de verkrijger vaak overdrachtsbelasting betalen. Als over de verkoop btw is verschuldigd, hoeft in bepaalde situaties geen overdrachtsbelasting te worden betaald.
  • Verkoopt u een woning (in aanbouw) aan een particulier met een korting op de marktwaarde? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijzondere regeling voor de btw en de overdrachtsbelasting, zie Besluit Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.