Levering van een bouwterrein

Op deze pagina leest u wat wij voor de btw verstaan onder ‘bouwterrein’, ‘onbebouwde grond’ en ‘onbebouwde grond die is bestemd om te bebouwen'.

Wat is een bouwterrein?

Een bouwterrein is onbebouwde grond die bestemd is om te worden bebouwd met 1 of meer gebouwen voor de btw.

Levert u als ondernemer een bouwterrein? Dan betaalt u daarover altijd btw.

Wat is onbebouwde grond?

Onbebouwde grond is grond die niet is bebouwd en die niet is bestemd om te worden bebouwd.

Er is óók sprake van onbebouwde grond als op het tijdstip van de levering voor de btw:

 • er in de grond nog oude heipalen zitten die geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing
 • er leidingen of kabelnetwerken liggen die niet enkel dienstbaar zijn aan het perceel en die geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing
 • de verkoper zich heeft verplicht om de bebouwing ná de juridische levering nog te slopen
  Dit betekent dat de levering voor de btw pas plaatsvindt bij de oplevering.
 • er op de grond een bouwwerk staat dat geen functie als gebouw voor de btw meer kan vervullen
 • er op de grond bebouwing staat waarvan de aard en de omvang van ondergeschikt belang is aan de grond
 • er op de grond bebouwing staat die dienstbaar is aan de grond, zoals hekwerken
 • op de grond bijvoorbeeld bomen, struiken of gewassen staan

Bij Wat geldt als levering van een onroerende zaak? leest u wat wij bedoelen met ‘levering voor de btw’.

Wanneer is onbebouwde grond bestemd om te bebouwen?

De bestemming van onbebouwde grond om te worden bebouwd met een gebouw voor de btw moet blijken uit objectieve gegevens. Bijvoorbeeld uit de volgende handelingen:

 • het bewerken van de grond (bijvoorbeeld: egaliseren van grond, verwijderen van struiken en bomen)
 • het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond (bijvoorbeeld: graven van een bouwput, aftakken van het hoofdriool tot aan de perceelgrens)
 • het treffen van voorzieningen in de omgeving van de grond (bijvoorbeeld: aanleggen van een hoofdriool, aanleggen van bouwwegen)
 • de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning)

Daarnaast kan ook uit andere objectieve gegevens blijken dat de onbebouwde grond op het tijdstip van de levering bestemd is om te worden bebouwd met een gebouw voor de btw. De bedoeling van de toekomstige eigenaar kan voldoende zijn, als deze ondersteund wordt door objectieve gegevens. Bijvoorbeeld een aangevraagde (maar nog niet verleende) omgevingsvergunning of gemaakte architectkosten voor het te bouwen gebouw.

Vindt de levering van de grond plaats via een door 1 ondernemer afgesloten koop- en aannemingsovereenkomst? Dan gaat de levering van de grond op in de handelingen van de aannemer. De aannemer levert in dat geval een nieuw gebouw voor de btw op.

Let op!

De levering van andere onbebouwde grond dan een bouwterrein is altijd vrijgesteld van btw, tenzij u kiest voor een met btw belaste levering. Dat geldt voor weilanden, bloembollengrond en andere agrarische gronden. Bij agrarische gronden maakt het niet uit of de grond bewerkt is. Een weiland dat tot bloembollengrond is opgespoten, is dus geen bouwterrein.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.