Levering van een bouwterrein

Levert u een bouwterrein in het kader van uw onderneming? Dan betaalt u daarover altijd btw.

Wat is een bouwterrein?

Een bouwterrein is onbebouwde grond die bestemd is om te worden bebouwd met 1 of meer gebouwen.

Er is ook sprake van onbebouwde grond als:

  • er in de grond nog oude heipalen zitten die geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing
  • er leidingen of kabelnetwerken liggen die niet enkel dienstbaar zijn aan het perceel en die geen functie hebben voor de nieuwe bebouwing
  • de verkoper zich heeft verplicht om de bebouwing ná de levering nog te slopen 

Het bestemmen van onbebouwde grond om te worden bebouwd moet blijken uit objectieve gegevens. Daarvan is in ieder geval sprake als aan 1 van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het bewerken van de grond (bijvoorbeeld: egaliseren van grond, verwijderen van struiken en bomen)
  • het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond (bijvoorbeeld: het graven van een bouwput, aftakken van het hoofdriool tot aan de perceelsgrens)
  • het treffen van voorzieningen in de omgeving van de grond (bijvoorbeeld: de aanleg van een hoofdriool, de aanleg van bouwwegen)
  • de afgifte van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)

Daarnaast kan ook uit andere objectieve gegevens blijken dat de onbebouwde grond op het tijdstip van de levering bestemd is om te worden bebouwd. De bedoeling van de toekomstige eigenaar kan voldoende zijn, als het ondersteund wordt door objectieve gegevens. Bijvoorbeeld ingeval van een aangevraagde (maar nog niet verleende) omgevingsvergunning of gemaakte architectskosten die zien op het te bouwen gebouw.

Let op!

De levering van andere onbebouwde grond dan een bouwterrein is altijd vrijgesteld van btw. Dat geldt voor weilanden, bloembollengrond en andere agrarische gronden. Bij agrarische gronden maakt het niet uit of de grond bewerkt is. Een weiland dat tot bloembollengrond is opgespoten, blijft dus onbebouwde grond.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.