Vrijstelling voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) geeft regels om door middel van algemene en maatwerkvoorzieningen mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten functioneren. Het gaat hierbij meestal om thuiszorg.

De volgende Wmo-diensten zijn vrijgesteld van btw:

 • het schoonhouden van de woonruimte
 • het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen dat tot het huishouden van de cliënt behoort
 • het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van degene voor wie de Wmo-diensten zijn bestemd
 • ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid

De vrijstelling voor Wmo-diensten is alleen van toepassing als is voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

 • de diensten worden verleend vanuit de Wmo
 • de diensten worden verleend aan personen waarbij vaststaat dat zij volgens de Wmo op die diensten zijn aangewezen

Bij een maatwerkvoorziening blijkt uit de beschikking van de gemeente dat de ontvanger op de Wmo-diensten is aangewezen. Bij een algemene voorziening wordt echter geen beschikking afgegeven door de gemeente. In die situatie is de btw-vrijstelling alleen van toepassing als wordt aangesloten bij het "gemeentelijke beleidsplan maatschappelijke ondersteuning" en de hiervoor geldende verordening van de gemeente. De criteria aan wie de algemene voorziening kan worden verstrekt zijn in deze gemeentelijke verordening opgenomen.

Langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) omvat zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Het is ook mogelijk deze zorg thuis te ontvangen.

De volgende langdurige zorg is vrijgesteld van btw:

 • verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen waaronder in elk geval:
  • het verstrekken van eten en drinken
  • het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde
  • voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of het opheffen/verminderen van belemmeringen die de verzekerde door een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is voor de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde
 • huishoudelijke hulp als de persoon niet verblijft in een instelling

De vrijstelling voor Wlz-diensten is alleen van toepassing als zij worden verricht aan personen voor wie in een indicatiebesluit op grond van de Wlz is vastgesteld dat ze op die zorg zijn aangewezen.

Zorgdiensten die behoren tot het verzekeringspakket van de Wet langdurige zorg zijn vrijgesteld van btw. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat in een indicatiebesluit is opgenomen dat de cliënt is aangewezen op deze zorgdiensten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.