Vrijstelling voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Maatschappelijke ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) staan regels om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten functioneren met behulp van algemene en maatwerkvoorzieningen. Het gaat hierbij meestal om thuiszorg.

De volgende Wmo-diensten zijn vrijgesteld van btw:

 • het schoonhouden van de woonruimte
 • het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen dat behoort tot het huishouden van de cliënt
 • het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van degene voor wie de Wmo-diensten zijn bestemd
 • ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid

De vrijstelling voor Wmo-diensten geldt alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de diensten worden verleend vanuit de Wmo
 • de diensten worden verleend aan personen waarbij vaststaat dat zij volgens de Wmo op die diensten zijn aangewezen

Bij een maatwerkvoorziening blijkt uit de beschikking van de gemeente dat de ontvanger is aangewezen op de Wmo-diensten. Bij een algemene voorziening geeft de gemeente geen beschikking af. In die situatie geldt de btw-vrijstelling alleen als wordt aangesloten bij het gemeentelijke beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en de hiervoor geldende verordening van de gemeente. De criteria die bepalen aan wie de algemene voorziening kan worden verstrekt, staan in deze gemeentelijke verordening.

Langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat over zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Het is ook mogelijk deze zorg thuis te ontvangen.

De volgende langdurige zorg is vrijgesteld van btw:

 • verblijf in een instelling, inclusief voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen, waaronder in elk geval:
  • het verstrekken van eten en drinken
  • het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde
  • roerende voorzieningen die nodig zijn voor de zorgverlening of om belemmeringen op te heffen of te verminderen die de verzekerde ondervindt door een aandoening, beperking, stoornis of handicap bij het normale gebruik van de eigen woonruimte. Het gaat hier om voorzieningen die voor meerdere verzekerden kunnen worden gebruikt of hergebruikt.
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • behandeling of omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is voor de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde
 • huishoudelijke hulp als de persoon niet in een instelling verblijft

De vrijstelling voor Wlz-diensten is alleen van toepassing als deze diensten worden geleverd aan personen voor wie in een indicatiebesluit op grond van de Wlz is vastgesteld dat ze op die zorg zijn aangewezen.

Zorgdiensten die behoren tot het verzekeringspakket van de Wet langdurige zorg zijn vrijgesteld van btw. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat in een indicatiebesluit is opgenomen dat de cliënt is aangewezen op deze zorgdiensten.

Meerdere partijen? Dan is de vrijstelling niet altijd van toepassing

Vaak zijn er, naast de dienstverrichter en de cliënt, nog 1 of meer partijen betrokken bij de overeenkomst tot het verrichten van (thuis)zorg. In die situatie geldt de vrijstelling niet altijd. Dan moeten wij beoordelen of de dienst die u verricht wordt gezien als ‘het ter beschikking stellen van arbeid’ (belast met btw) of als ‘aanneming van werk’ (vrijgesteld van btw als u aan de voorwaarden voldoet). Daarbij kijken wij onder andere naar de contractuele voorwaarden tussen u en uw opdrachtgever.

Wilt u graag zekerheid of u de wet op de juiste manier toepast? Stuur dan een schriftelijk verzoek tot vooroverleg naar uw belastingkantoor.

Let op
Hebt u meerdere opdrachtgevers? Of hebt u verschillende overeenkomsten bij dezelfde opdrachtgever? Bepaal dan voor elke opdracht afzonderlijk of u daarvoor btw moet berekenen, of bent vrijgesteld.

Bent u eerder door ons geregistreerd als ondernemer met alleen vrijgestelde prestaties? En verricht u nu ook diensten waarvoor u wel btw moet berekenen? U moet dan periodiek btw-aangifte gaan doen. Stuur een brief naar uw belastingkantoor, en geef daarin aan vanaf welke datum u btw-belaste prestaties verricht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.