Overzicht vrijgestelde sociaal-culturele instellingen

Sociaal-culturele instellingen die zijn vrijgesteld van btw zijn:

 • kruisverenigingen
 • instellingen voor tuberculosebestrijding
 • instellingen voor reumabestrijding
 • instellingen voor EHBO
 • instellingen voor adoptiebemiddeling
 • scholen voor langdurig zieke kinderen
 • consultatiebureaus voor alcohol en drugs
 • bureaus voor seksuele en huwelijksvoorlichting (alleen diensten zijn btw-vrij)
 • instellingen voor verpleging, wijkverpleging, kraamhulp en gezinsverzorging, voor zover ze niet zijn vrijgesteld vanwege een vrijstelling in de gezondheidszorg
 • speeltuinverenigingen
 • dagverblijven voor gehandicapten
 • ziekenhuizen, poliklinieken, psychiatrische inrichtingen en dergelijke, als de diensten niet zijn vrijgesteld door de vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van personen in een inrichting
 • tehuizen voor zeelieden, ook voor de levering van eten en drinken
 • club- en buurthuizen
 • internaten, ook voor de levering van eten en drinken
 • samenwerkingsverbanden passend onderwijs
  Bepaalde werkzaamheden van deze samenwerkingsverbanden zijn vrijgesteld. Meer informatie vindt u bij Vrijstellingen in het onderwijs.
 • organisaties met als doelstelling de bestrijding van bos- en heidebranden
 • samenwerkingsverbanden multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg die kosten voor zorgprestaties declareren, voor diensten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • ze worden bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet
  • ze staan beschreven in beleidsregels, die de Nederlandse Zorgautoriteit voor deze zorgprestaties heeft vastgesteld ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg
 • tehuizen voor militairen, ook voor de levering van eten en drinken
 • activiteiten van instellingen die gericht zijn op het zelfstandig laten wonen van senioren, ook voor de levering van eten en drinken
 • gemeenten en door gemeenten aangewezen rechtspersonen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van artikel 7 van de Participatiewet
 • instellingen die schoolbegeleiding verzorgen, bedoeld in:
 • aanbieders van preventie-ondersteuning van jeugdigen, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat
  Voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen geldt de vrijstelling ook voor de levering van eten en drinken.
 • instellingen voor bedrijfsmaatschappelijk en algemeen maatschappelijk werk
 • natuurijsbanen, alleen voor het verhuren van de ijsbaan voor sportbeoefening
 • reanimatieonderwijs van instellingen voor bestrijding van hart- en vaatziekten die een convenant hebben met de Nederlandse Hartstichting
 • instellingen voor schuldhulpverlening
  Dit geldt niet voor bewindvoering in het kader van de wettelijke schuldregeling.
 • amateurtoneelverenigingen
 • amateurmuziekverenigingen
 • carnavalsverenigingen
 • kleindierverenigingen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.