Innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box. 

Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%.

Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen merken we aan als octrooi. De innovatiebox geldt niet voor merken, logo's en dergelijke.

U kunt kiezen voor de innovatiebox als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

De voordelen moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit is de zogeheten boxdrempel. De boxdrempel is de som van de voortbrengingskosten in het boekjaar en het saldo van in te lopen voortbrengingskosten.

Innovatieverliezen vallen niet onder de heffing van 5%. U mag ze verrekenen met belastbare winsten van het voorgaande jaar en komende jaren.

Veranderingen 2017

Met ingang van 2017 zijn de eisen aangepast om in aanmerking te komen voor de innovatiebox.

Keuze voor een vast bedrag

U kunt kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.

U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.