Innovatiebox

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor RVO een S&O-verklaring heeft afgegeven, vallen in deze box. Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%.

We maken onderscheid tussen kleinere en grotere belastingplichtigen. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de voorwaarden waaraan immateriële activa moeten voldoen.

De voordelen van de immateriële activa moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit is de zogenoemde boxdrempel.
Lees hoe u de boxdrempel berekent

Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere effectieve tarief van de innovatiebox. Deze verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief. U kunt de verliezen verrekenen met belastbare winsten uit het voorgaande jaar en komende jaren.

U kunt kiezen of u gebruik wilt maken van de innovatiebox.
Lees waarop u moet letten als u kiest voor de innovatiebox

U kunt kiezen voor een vast percentage waarop u de innovatiebox wilt toepassen.
Lees hoe het kiezen voor een vast percentage werkt

Administratieve verplichtingen

Neem in uw administratie gegevens op waaruit duidelijk wordt:

  • dat u 1 of meer immateriële activa bezit die in aanmerking komen voor de innovatiebox
  • wat het bedrag is van de voordelen uit deze immateriële activa
  • hoe u deze voordelen hebt bepaald

Bent u een kleinere belastingplichtige? Neem in uw administratie dan ook gegevens op waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gelden.

Contactpersonen voor vragen over innovatiebox

Elk belastingkantoor heeft een vaste contactpersoon die uw vragen over het gebruik van de innovatiebox kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over het toerekenen van de winst aan de innovatiebox of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kunt u vooraf zekerheid krijgen over de toepassing van de innovatiebox.

U vindt de namen van de contactpersonen op de pagina Innovatiebox, onze aanspreekpunten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.