Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak

Verhuurt u een woning in Nederland en heeft de huurder recht op huurbescherming? Dan geldt voor de waardering van de verhuurde woning dat de waarde op 1 januari van het jaar van aangifte lager is dan de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ervoor. De zogenoemde jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.

Jaarhuur

Om de jaarhuur te berekenen, vermenigvuldigt u de huur van de 1e huurmaand van het jaar van aangifte met 12. De maandelijkse huur is alleen het bedrag waarvoor u de woning verhuurt (kale huur). Huur voor stoffering en meubels en in de huur begrepen bedragen voor gas, water en/of licht tellen niet mee.

In de tabel waarde verhuurde of verpachte woning staat met welk percentage u de WOZ-waarde van de verhuurde woning moet vermenigvuldigen.

Voorbeeld

U verhuurt een woning voor € 750 per maand. Voor de stoffering en de meubilering is € 75 per maand in de huur begrepen. De WOZ-waarde van de woning op 1 januari van het jaar ervoor is € 246.000. De kale huur is € 675 per maand (€ 750 - € 75). De jaarhuur is € 675 x 12 = € 8.100. U rekent nu uit hoeveel procent de jaarhuur van de WOZ-waarde is: (€ 8.100 : € 246.000) x 100% = 3,29%.

Zoek in de 1e 2 kolommen van de tabel het percentage jaarhuur dat voor u geldt. Lees dan in de 3e kolom af welk percentage van de WOZ-waarde daarbij hoort. 3,29% ligt tussen 3,0% en 4%. Daarbij hoort het percentage van 62. De waarde van de verhuurde woning is 62% x € 246.000 = € 152.520. U geeft op 1 januari € 152.520 aan.

Bijzondere situaties

In de volgende situaties geldt een vast percentage van de WOZ-waarde:

  • De huur is onzakelijk, omdat de huurprijs veel lager of hoger is dan gebruikelijk.
    Hiervan kan sprake zijn als u als ouder de woning aan uw kind verhuurt. Het vaste percentage waarmee u de WOZ-waarde moet vermenigvuldigen, is 62%.
  • U verhuurt een zelfstandige deel van een groter gebouw.
    Het verhuurde deel kan niet worden verkocht zonder het pand te splitsen. U gaat dan uit van de WOZ-waarde van het verhuurde gedeelte verminderd met € 20.000.

Verpachte woning

Hebt u een woning (geheel of gedeeltelijk) verpacht? Dan geeft u de WOZ-waarde aan met peildatum 1 januari van het jaar ervoor. 

Verpacht u de woning voor ten minste 12 jaar? Dan is de waarde van deze duurzaam verpachte woning lager dan de WOZ-waarde ervan. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.