Vrijstelling in het onderwijs

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook als een zelfstandig ondernemer dat uitvoert. Over de vergoeding brengt u geen btw in rekening. U doet over deze omzet geen btw-aangifte. De btw over inkopen en kosten kunt u niet aftrekken.

Vrijgesteld onderwijs

De volgende onderwijsvormen zijn vrijgesteld:

Onder de vrijstelling vallen ook de levering van goederen en diensten die onmisbaar zijn voor het verzorgen van vrijgesteld onderwijs. Bijvoorbeeld als een onderwijsinstelling die vrijgesteld onderwijs verzorgt aan leerlingen schoolboeken ter beschikking stelt.

Belaste diensten in het onderwijs

De volgende diensten zijn belast:

  • niet-vakinhoudelijke huiswerk- en studiebegeleiding als die verband houdt met het gewone leerproces op school
  • remedial teaching, verzorgd door zelfstandig ondernemers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Maar u mag ervoor kiezen deze cursussen vrijgesteld te leveren. U hebt dan geen recht op aftrek van voorbelasting.

Bij remedial teaching geldt als voorwaarde dat alleen de stof wordt gerepeteerd die op school is behandeld. In alle andere gevallen mag u als zelfstandig ondernemer niet kiezen voor de vrijstelling en is remedial teaching dus belast.

Meerdere partijen? Dan is de vrijstelling niet altijd van toepassing

Vaak zijn er, naast de dienstverrichter en de leerling, nog 1 of meer partijen bij de overeenkomst tot het verrichten van onderwijs betrokken. Het is dan niet altijd toegestaan om de vrijstelling toe te passen. In die situaties moeten wij beoordelen of de dienst die u verricht wordt gezien als ‘het ter beschikking stellen van arbeid’ (belast met btw) of als ‘aanneming van werk’ (vrijgesteld van btw als u aan de voorwaarden voldoet). Daarbij kijken we onder andere naar de contractuele voorwaarden tussen u en uw opdrachtgever.

Wilt u graag zekerheid of u de wet op de juiste manier toepast? Stuur dan een schriftelijk verzoek tot vooroverleg naar uw belastingkantoor.

Let op
Hebt u meerdere opdrachtgevers? Of hebt u verschillende overeenkomsten bij dezelfde opdrachtgever? Bepaal dan voor elke opdracht afzonderlijk of u daarvoor btw moet berekenen, of bent vrijgesteld.

Bent u eerder door ons geregistreerd als ondernemer met alleen vrijgestelde prestaties? En verricht u nu ook diensten waarvoor u wel btw moet berekenen? U moet dan periodiek btw-aangifte gaan doen. Stuur een brief naar uw belastingkantoor, en geef daarin aan vanaf welke datum u btw-belaste prestaties verricht.

Samenwerkende onderwijsinstellingen

Als onderwijsinstellingen in samenwerking onderwijs aanbieden en voor dat onderwijs aan elkaar ondersteunende diensten leveren (bijvoorbeeld ict-ondersteuning), dan kunnen deze diensten onder de onderwijsvrijstelling vallen. Voorwaarde is dat alle werkzaamheden (onderwijs én ondersteunende diensten) zijn aan te merken als 1 ondeelbare, vrijgestelde onderwijsprestatie. De gezamenlijke onderwijsprestatie moet dan onder dezelfde naam, regie en verantwoordelijkheid vallen en voor gemeenschappelijke rekening plaatsvinden. Meer informatie over de toepassing van de onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen leest u in het Besluit Omzetbelasting, Vrijstelling, Onderwijsvrijstelling.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn aangewezen als sociaal-culturele instelling. Vrijgesteld zijn de werkzaamheden die zij verrichten aan scholen en die voortvloeien uit het ondersteuningsplan.

Uitlenen van personeel

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Kijk in het besluit Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel voor deze voorwaarden.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.