Beroepspraktijkvorming (stage)

De combinatie van leren op school en werken in de praktijk is vrijgesteld van btw. De activiteiten van zowel de onderwijsinstelling als de ondernemer die de beroepspraktijkvorming verzorgt, zijn vrijgesteld. Ondernemers die de beroepspraktijkvorming verzorgen, kunnen echter kiezen voor btw-heffing.

Ondernemers die de beroepspraktijkvorming verzorgen

De beroepspraktijkvorming kan verzorgd worden door:

  • de ondernemer waar de leerling in dienst is
  • door een andere ondernemer
  • door een samenwerkingsverband van ondernemers

Als de ondernemer, waar de leerling in dienst is, de beroepspraktijkvorming zelf verzorgt, kan hij de btw over kosten en inkoop voor het opleiden als voorbelasting aftrekken. De bijdragen die de ondernemer voor het opleiden ontvangt (bijvoorbeeld uit de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen) zijn vrij van btw.

Als de beroepspraktijkvorming door een andere ondernemer wordt verzorgd (stage), dan kan ook deze ondernemer de btw over kosten en inkoop van de stage als voorbelasting aftrekken. Bedragen die deze ondernemer en de ondernemer bij wie de stagiair in dienst is elkaar in rekening brengen, zijn belast met btw. Voorwaarde is dat de bedrijfsuitoefening van de ondernemer die de stage uitvoert, op hetzelfde terrein ligt als de opleiding.

Samenwerkingsverbanden

Meestal zijn leerlingen in loondienst bij een samenwerkingsverband van ondernemers. Dit samenwerkingsverband leent de leerlingen uit aan leerbedrijven. Deze bedrijven betalen hiervoor een vergoeding aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet over deze vergoeding btw berekenen. Deze btw kan het leerbedrijf als voorbelasting aftrekken.

Een samenwerkingsverband zet zich vaak in voor de praktische invulling van de stage. Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen hierop de vrijstelling niet toe te passen. De voorbelasting die u hiervoor hebt betaald over kosten en inkoop kunt u dan aftrekken als voorbelasting. Het gaat om activiteiten voor de invulling van leerplekken zoals:

  • het werven van de leerlingen
  • het in dienst nemen van de werknemers bij het samenwerkingsverband
  • het afnemen van praktijktoetsen

Voorwaarde is dat het samenwerkingsverband werkzaam is in dezelfde bedrijfstak als de leerbedrijven.

Instellingen die de vrijstelling moeten toepassen

De volgende instellingen zijn verplicht de vrijstelling toe te passen:

  • instellingen die als hoofdactiviteit hebben: het verzorgen van praktijkopleidingen voor derden
  • instellingen die uitsluitend optreden als financier van praktijkonderwijs binnen een bedrijfstak

Theoretisch onderwijs

Als samenwerkingsverbanden of leerbedrijven theoretisch onderwijs, cursussen of trainingen verzorgen, moeten zij daarvoor afzonderlijk beoordelen of die activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Zijn uw activiteiten vrijgesteld van btw? Dan kunt u niet afzien van de vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.