Vrijstelling vennootschapsbelasting

Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting:

  • als de fiscale winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000 of
  • als de fiscale winst in een jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000

Houd bij het berekenen van de fiscale winst rekening met het volgende:

Let op!

Subsidies voor uw ondernemingsactiviteiten horen tot de winst.

Voorbeeld 1

Een harmonie organiseert een rommelmarkt voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De opbrengst van de rommelmarkt is € 20.000. De kosten voor het organiseren van de markt zijn € 2.000. De aanschaf van de uniformen verlaagt de winst niet, het is een bestemming van de winst. De winst is € 18.000.

Voorbeeld 2

Een kerkgemeente organiseert een rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis. De markt brengt (na aftrek van organisatiekosten) € 40.000 op. De gift aan het Rode Kruis is voor een deel fiscaal aftrekbaar, en verlaagt dus de fiscale winst.

Als uw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, dan passen wij deze toe. Als u aangifte hebt gedaan, krijgt u een nihilaanslag.

Als u geen vrijstelling wilt

Soms is het voor uw organisatie gunstig om niet onder de vrijstelling te vallen, bijvoorbeeld om een verlies te kunnen verrekenen. U kiest er dan voor om niet te worden vrijgesteld. Deze keuze maakt u voor een periode van 5 jaar. Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor. Doe dit voordat uw aangifte vennootschapsbelasting over het 1e jaar van de periode van 5 jaar is afgehandeld.

Het is mogelijk dat wij u uitnodigen om aangifte vennootschapsbelasting te doen, terwijl u niet om belastingplicht hebt gevraagd. U moet dan toch aangifte doen.

Verliesverrekening over vrijgestelde periode heen

De vrijstelling voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties is afhankelijk van de hoogte van de winst. Als de winst van uw organisatie schommelt, en u hebt niet gekozen voor belastingplicht, dan kan het zijn dat u het ene jaar bent vrijgesteld en het andere jaar niet. Belaste en vrijgestelde jaren wisselen elkaar dan af.

Bij de overgang naar een vrijgesteld jaar, wordt de belaste periode afgesloten met een eindafrekening. Als de organisatie daarna nog onverrekende verliezen uit de belaste periode heeft, dan kan de organisatie deze verliezen verrekenen met winsten uit een volgende belaste periode. Het maakt daarbij niet uit dat de organisatie in de tussenliggende periode is vrijgesteld.

Wel gelden de wettelijke voorwaarden voor verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.