Vrijstelling vennootschapsbelasting

Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als 1 van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • De fiscale winst is in een jaar niet hoger dan € 15.000.
  • De fiscale winst is in een jaar hoger dan € 15.000, maar is samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger dan € 75.000.

Houd bij het berekenen van de fiscale winst rekening met het volgende:

  • Subsidies voor uw ondernemingsactiviteiten horen tot de winst.
  • Uitgaven die u doet als bestemming van de winst, kunt u niet aftrekken.

Voorbeeld

Een harmonie organiseert een rommelmarkt voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De opbrengst van de rommelmarkt is € 20.000. De kosten voor het organiseren van de markt zijn € 2.000. De aanschaf van de uniformen verlaagt de winst niet, het is een bestemming van de winst. De winst is € 18.000.

Als uw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, dan passen wij deze toe. Als u aangifte hebt gedaan, krijgt u een nihilaanslag.

Als u geen vrijstelling wilt

Soms is het voor uw organisatie gunstig om niet onder de vrijstelling te vallen, bijvoorbeeld om een verlies te kunnen verrekenen. U kiest er dan voor om niet te worden vrijgesteld. Deze keuze maakt u voor een periode van 5 jaar. Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor. Doe dit voordat uw aangifte vennootschapsbelasting over het 1e jaar van de periode van 5 jaar is afgehandeld.

Let op!

Hebt u een uitnodiging gekregen om aangifte vennootschapsbelasting te doen? Dan moet u aangifte doen. Ook als u denkt dat uw organisatie niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Doet u uw aangifte niet of niet op tijd? Dan kunt u een boete krijgen.

Verliesverrekening over vrijgestelde periode heen

De vrijstelling voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties is afhankelijk van de hoogte van de winst. Schommelt de winst van uw organisatie? En hebt u niet gekozen voor belastingplicht? Dan kan het zijn dat u het ene jaar bent vrijgesteld en het andere jaar niet. Belaste en vrijgestelde jaren wisselen elkaar dan af.

Bij de overgang naar een vrijgesteld jaar, wordt de belaste periode afgesloten met een eindafrekening. Heeft de organisatie daarna nog onverrekende verliezen uit de belaste periode? Dan kan de organisatie deze verliezen verrekenen met winsten uit een volgende belaste periode. Het maakt daarbij niet uit dat de organisatie in de tussenliggende periode is vrijgesteld.

Wel gelden de wettelijke voorwaarden voor verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.