Compartimenteringsreserve

Op de opbrengsten uit een deelneming kan de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn. Maar dit hoeft niet tijdens de volledige bezitsperiode van de aandelen zo te zijn. Het is mogelijk dat de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op uw aandelenbezit wisselt (sfeerovergang). Dan moet u dit aandelenbelang waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer. Tegelijkertijd vormt u een compartimenteringsreserve.

Door het vormen van een compartimenteringsreserve wordt vastgesteld hoe hoog het bedrag is dat nog onder een andere sfeer valt. De reserve bedraagt het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen op het tijdstip direct voorafgaande aan de sfeerovergang en de boekwaarde van die aandelen. Een compartimenteringsreserve kan positief of negatief zijn.

Belaste en onbelaste compartimenteringsreserve

Er zijn 2 compartimenteringsreserves mogelijk:

  • een belaste compartimenteringreserve
  • een onbelaste compartimenteringsreserve

De belaste compartimenteringsreserve

Als de sfeerovergang plaatsvindt van belast naar onbelast, vormt u een belaste compartimenteringsreserve. Dit betreft dus de situatie dat de deelnemingsvrijstelling tot het moment van sfeerovergang niet gold en na dit moment wel geldt.

De onbelaste compartimenteringsreserve

Vindt de sfeerovergang plaats van onbelast naar belast, dan vormt u een onbelaste compartimenteringsreserve. Dit betreft de situatie dat de deelnemingsvrijstelling tot het moment van sfeerovergang gold en na dit moment niet geldt. U vormt de onbelaste compartimenteringsreserve extracomptabel. Dus deze staat niet in uw fiscale balans.

Overgangsrecht

De compartimenteringsreserve is in 2015 ingevoerd met terugwerkende kracht tot 14 juni 2013. Dankzij overgangsrecht wordt voorkomen dat u onmiddellijk een compartimenteringsreserve moet vormen als u aandelen hebt waarop zich vóór 14 juni 2013 een sfeerovergang heeft voorgedaan.

Sfeerovergang vóór 14 juni 2013

Vond de sfeerovergang plaats vóór 14 juni 2013? Dan vormt u de reserve pas als u een voordeel op uw aandelenbelang realiseert (bijvoorbeeld een dividenduitkering of een verkoopresultaat).

Sfeerovergang op of na 14 juni 2013

Vond de sfeerovergang plaats op of na 14 juni 2013? Dan vormt u een compartimenteringsreserve op het moment van de sfeerovergang.

Afname van de reserve

De reserve neemt belast af. Op het moment dat u een voordeel verkrijgt dat is toe te rekenen aan de belaste periode, trekt u dat voordeel af van de boekwaarde van de deelneming. Het bedrag dat u aftrekt, mag niet hoger zijn dan de compartimenteringsreserve. De compartimenteringsreserve neemt met hetzelfde bedrag af en wordt voor dat bedrag toegevoegd aan de winst.

Als de toevoeging aan de winst niet daadwerkelijk wordt belast, telt u de toevoeging weer op bij de boekwaarde van de deelneming en de compartimenteringsreserve.

Op het tijdstip dat de deelneming waarvoor de compartimenteringsreserve is gevormd (deels) niet meer tot uw vermogen hoort, moet u de belaste compartimenteringsreserve (deels) toevoegen aan de winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.