Deelnemingsverrekening

Is uw beleggingsdeelneming geen kwalificerende beleggingsdeelneming? Dan is deelnemingsverrekening mogelijk als uw beleggingsdeelneming (buitenlandse) winstbelasting betaalt. De verrekening gebeurt bij het vaststellen van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Voorwaarden deelnemingsverrekening

De regeling voor deelnemingsverrekening gaat ervan uit dat de winstbelasting 5% is. Winst en verlies uit de beleggingsdeelneming (zoals dividenden, boekwinsten, boekverliezen) moet u daarom vermenigvuldigen met 100/95 (bruteren) en in de winst opnemen.

U mag het laagste bedrag van de volgende berekeningen verrekenen:

  • 5% van het gebruteerde voordeel uit beleggingsdeelnemingen
  • de over het jaar verschuldigde vennootschapsbelasting die aan het gebruteerde voordeel kan worden toegerekend

Van het gebruteerde deelnemingsvoordeel moet u de kosten die daarmee verband houden van het voordeel aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan beheers- en financieringskosten.

Winstuitkering als de EG-moeder-/dochterrichtlijn van toepassing is

Bestaan de voordelen uit een beleggingsdeelneming uit dividenden (dus niet: boekwinsten en -verliezen) waarop de EG-moeder/dochterrichtlijn van toepassing is? Dan kunt u ervoor kiezen de werkelijk betaalde belasting te verrekenen. Dit komt dan voor die deelneming in de plaats van de forfaitaire 5%. U moet het bedrag van de werkelijk betaalde belasting aan kunnen tonen.

Verrekening niet (geheel) mogelijk

Is verrekening van winstbelasting van een beleggingsdeelneming niet (geheel) mogelijk? Dit omdat er te weinig vennootschapsbelasting is verschuldigd of resteert om mee te verrekenen? Dan wordt het niet verrekende bedrag overgeheveld naar het volgende jaar. Wij stellen dit bedrag vast met een beschikking. Tegen die beschikking kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.