Hybride leningen

Hybride leningen zijn leningen die feitelijk functioneren als eigen vermogen in de zin van de wet VpB. Of er sprake is van een hybride lening, hangt af van de voorwaarden die zijn overeengekomen. Deze voorwaarden moeten de lening het karakter van eigen vermogen geven.

Bij hybride leningen moet worden vastgesteld of er in fiscale zin sprake is van eigen vermogen of van vreemd vermogen. Bij het beantwoorden van die vraag  wordt gekeken naar de jurisprudentie.

De Hoge Raad heeft voor de afbakening tussen normale leningen en hybride leningen in het verleden criteria ontwikkeld. Volgens de Hoge Raad is sprake van een hybride lening als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De vergoeding voor de geldverstrekking is afhankelijk van de winst.
  • De schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers.
  • De schuld heeft geen vaste looptijd maar is alleen opeisbaar bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie.

Hybride leningen en deelnemingsvrijstelling (meesleepregeling)

Als u een hybride lening verstrekt aan een vennootschap waarin u een deelneming hebt, wordt ook de hybride lening als deelneming beschouwd. Dat wil zeggen dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de ontvangen rente, maar ook op waardeveranderingen van de vordering. Een afwaardering van de vordering leidt niet tot een aftrekbaar verlies. Het weer opwaarderen van een afgewaardeerde hybride vordering leidt niet tot winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.