Deelnemingen

Er is sprake van een deelneming in de volgende gevallen:

 • U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap).
 • U bezit ten minste 5% van het aantal bewijzen van deelgerechtigdheid dat in omloop is in een fonds voor gemene rekening.
 • U bent lid van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag.
 • U neemt als commanditair vennoot voor ten minste 5% deel in een open commanditaire vennootschap.
 • U bezit aandelen die een stemrecht van ten minste 5% vertegenwoordigen in een vennootschap die in een EU-lidstaat is gevestigd.
  Voorwaarde hierbij is dat met deze lidstaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is gesloten dat voorziet in een verlaging van belastingheffing op dividenden op grond van het aantal stemrechten.
 • U hebt een deelneming door gelijkstelling (meesleepregeling).
 • U hebt een deelneming door de meetrekregeling.

Een aandelenbezit van minder dan 5% kan geen deelneming vormen. Er is 1 uitzondering: Als een deelneming van ten minste 5% na een bezit van meer dan 1 jaar daalt onder het 5%-niveau, dan bestaat nog 3 jaar recht op de deelnemingsvrijstelling.

Deelneming door gelijkstelling (meesleepregeling)

Als u een deelneming hebt in een vennootschap en in die vennootschap ook deelneemt door het bezitten van winstbewijzen, worden ook de winstbewijzen als deelneming beschouwd. Dit geldt niet als u een deelneming uitsluitend bezit op grond van de meetrekregeling.
Ook als deelneming wordt beschouwd een hybride lening aan een vennootschap waarin u een deelneming bezit. Ook dit geldt niet als u een deelneming uitsluitend bezit op grond van de meetrekregeling.

Meetrekregeling deelneming

U hebt ook een deelneming in de volgende gevallen:

 • U bent aandeelhouder in een met u verbonden lichaam in de zin van artikel 10a, lid 4 Vpb.
 • U bent aandeelhouder in een vennootschap waarin een met u verbonden lichaam een deelneming heeft.
 • U hebt een hybride lening verstrekt aan een vennootschap, en een met u verbonden lichaam heeft een deelneming in die vennootschap.
 • U hebt een hybride lening verstrekt aan een met u verbonden vennootschap.
 • U hebt een winstbewijs van een vennootschap waarin een met u verbonden lichaam een deelneming heeft.
 • U hebt een winstbewijs van een met u verbonden lichaam.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.