Voorwaarden voor keuze voor belaste levering

De verkoper en koper van een onroerende zaak kunnen samen kiezen voor een met btw belaste levering als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De levering is niet verplicht belast met btw.
  • De koper voldoet aan de 90%- of 70%-eis.
  • Het gebouw voor de btw wordt niet verkocht als onderdeel van de verkoop van een bedrijf.
  • De keuze voor belaste levering wordt gemaakt vóór de levering.

Leveringen die verplicht zijn belast met btw

In de volgende gevallen is een levering altijd verplicht belast met btw:

90%- of 70%-eis

U en de koper kunnen samen kiezen voor met btw belaste levering als de koper (het zelfstandig gedeelte van) de onroerende zaak voor minstens 90% gebruikt voor activiteiten waarbij de koper de aan hem of haar in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen.

Het gebruik voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, zoals privégebruik, telt hierbij niet mee.

Maakt u of de koper gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kunt u niet kiezen voor belaste levering.

Voorbeeld

Een winkelier koopt een onroerende zaak. De winkelier gebruikt de onroerende zaak voor 60% voor met btw belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40% als woning. Dit betekent dat niet is voldaan aan de 90%-eis en dat belaste levering dus niet toegestaan is. Behalve als het bedrijfsgedeelte een zelfstandig gedeelte van de onroerende zaak vormt. Dan is het wel mogelijk om te kiezen voor belaste levering voor het bedrijfsgedeelte.

Is de koper een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan kunt u kiezen voor met btw belaste levering als (het zelfstandige gedeelte van) de onroerende zaak voor minstens 70% wordt gebruikt voor activiteiten waarbij de koper de aan hem of haar in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen.

De koper moet aan de 90%- of 70%-eis voldoen vanaf het jaar waarin deze het gebouw voor de btw koopt. Neemt de koper het gebouw voor de btw niet in gebruik in het jaar van aanschaf of het jaar daarna omdat deze werkzaamheden aan dat gebouw verricht? Dan kunt u onder voorwaarden toch kiezen voor een belaste levering. Zie voor de voorwaarden punt 4.7.4 van het besluit Omzetbelasting Onroerende zaken. Dit geldt ook bij de verkoop van een gebouw voor de btw dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor belaste omzet. U berekent dan btw over het bedrijfsgedeelte.

Blijkt achteraf dat de koper niet aan de voorwaarden voldoet? Dan heeft dit gevolgen voor de btw die u en de koper hebben afgetrokken als voorbelasting. Meer hierover leest u bij Recht op belaste levering vervalt.

Kiezen voor belaste levering

Is aan alle voorwaarden voldaan en willen u en de koper kiezen voor belaste levering? Dan moet u dit samen vastleggen. Dit kan via de notariële akte of met een verzoek aan ons. Meer hierover leest u bij Belaste levering aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.