Voorwaarden belaste verhuur

Als u (een gedeelte van) een onroerende zaak belast met btw wilt verhuren, moet aan de volgende 2 voorwaarden zijn voldaan:

  • De huurder is ondernemer voor de btw.
  • De huurder voldoet aan de 90%- of 70%-eis.

U kunt niet kiezen voor belaste verhuur bij gebouwen of gedeelten daarvan die als woning worden gebruikt. Dat kan wel wanneer een woning of een gedeelte daarvan bijvoorbeeld als kantoor wordt gebruikt.

90%- of 70%-eis

U kunt kiezen voor met btw belaste verhuur als de huurder de onroerende zaak (of het gedeelte waarvoor is gekozen voor btw-belaste verhuur) voor minstens 90% gebruikt voor omzet waarover de huurder btw moet betalen.

Gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld priv├ęgebruik) telt niet mee als omzet waarover de huurder btw moet betalen.

Voorbeeld

Een winkelier huurt een onroerende zaak en gebruikt de onroerende zaak voor 60% voor belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40% als woning. Dit betekent dat niet is voldaan aan de 90%-eis en dat belaste verhuur dus niet toegestaan is. Behalve als het bedrijfsgedeelte een zelfstandig gedeelte van de onroerende zaak vormt. Dan is het wel mogelijk om voor belaste verhuur voor dat gedeelte te kiezen.

Is de huurder een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan kunt u kiezen voor met btw belaste verhuur als de huurder de onroerende zaak (of het gedeelte waarvoor is gekozen voor btw-belaste verhuur) voor minstens 70% gebruikt voor omzet waarover de huurder btw moet betalen.

Huurders moeten aan de 90%- of 70%-eis voldoen in het jaar waarin zij de onroerende zaak (of het gedeelte waarvoor is gekozen voor btw-belaste verhuur) huren. Neemt de huurder de onroerende zaak (of het gedeelte waarvoor is gekozen voor met btw belaste verhuur) nog niet in gebruik in het jaar waarin de huurder de onroerende zaak huurt, omdat de onroerende zaak in dat jaar leeg blijft staan? Dan kunt u onder voorwaarden toch kiezen voor belaste verhuur. Zie voor de voorwaarden punt 7.3.6 van het Besluit Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken. Dit geldt ook bij de verhuur van een onroerende zaak die gedeeltelijk wordt gebruikt voor belaste omzet. U berekent dan btw over het bedrijfsgedeelte.

Verklaring minstens 90% (soms 70%) belaste omzet

De huurder geeft u een verklaring dat de huurder de onroerende zaak voor minstens 90% of 70% gebruikt voor omzet waarover btw betaald moet worden. Deze verklaring neemt u op in de huurovereenkomst of in een verzoek aan ons.

Blijkt achteraf dat de huurder het pand toch niet voldoende gebruikt voor omzet waarover de huurder btw moet betalen? Dan vervalt het recht op belaste verhuur.

Let op!

Verhuur van delen van een onroerende zaak

U kunt ook delen van een onroerende zaak belast verhuren. Dan moet u het bewuste gedeelte van de onroerende zaak duidelijk omschrijven in uw verzoek aan ons of in de huurovereenkomst. U kunt alleen kiezen voor belaste verhuur als de huurder het gedeelte van de onroerende zaak voor meer dan 90% (of 70%) gebruikt voor omzet waarover de huurder btw moet betalen.

Wat geldt als verhuur?

U verhuurt een onroerende zaak als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U verleent voor een bepaalde tijd het recht voor het exclusieve gebruik van een onroerende zaak.
  • U krijgt daarvoor een vergoeding.

Lees meer hierover bij Wat geldt als verhuur van een onroerende zaak?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.