Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. U betaalt premies, en bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar u eenmalig of periodiek een bedrag uit.

De aftrekbaarheid van de premies en de belastbaarheid van de uitkering zijn afhankelijk van de gekozen AOV. In het algemeen is het zo: als de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering niet belast. Is de premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast.

Verzekering met periodieke uitkeringen

Sluit u een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan kunt u de premies die u betaalt, aftrekken. Ook al sluit u de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor uw onderneming. In uw aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

De periodieke uitkeringen geeft u in uw aangifte op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Dus níet als ‘winst uit onderneming’.

Uw verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die u krijgt. Die ingehouden loonbelasting kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

Verzekering met uitkering ineens

Bestaat de uitkering uit een bedrag ineens? Dan kunt u de premies die u betaalt, niet aftrekken.

Sommige AOV’s betalen maandelijks voorschotten op de eenmalige uitkering. Dan is er nog steeds sprake van een uitkering ineens. Daarom is ook bij dergelijke verzekeringen de premie niet aftrekbaar.

Een uitkering van een bedrag ineens hoeft u niet aan te geven als inkomsten uit werk en woning (box 1). Het bedrag telt wel mee voor uw vermogen in box 3.

Informatie van uw verzekeraar

In de polisvoorwaarden  leest u of de betaalde premies aftrekbaar zijn, en of de uitkeringen belast zijn.

Zie ook

Ziektekostenverzekering


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.