Vermogensetikettering bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt voor het uitoefenen van uw onderneming, zoals een machine, een vervoermiddel, een gebouw, gereedschap, maar ook geld. Vermogensetikettering van een bedrijfsmiddel houdt in dat u het bedrijfsmiddel aanmerkt als ondernemingsvermogen of als privévermogen.

U hebt alleen te maken met vermogensetikettering als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. In de vennootschapsbelasting komt vermogensetikettering niet voor.

Keuzevermogen

Vaak mag u zelf kiezen of een bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen of het privévermogen behoort. In dat geval is sprake van keuzevermogen.

Wanneer u bij keuzevermogen kiest voor ondernemingsvermogen of privévermogen, moet u wel binnen redelijke grenzen blijven.

Verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen

Soms mag u niet zelf kiezen. In die gevallen is sprake van verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen.

Gebruikt u een bedrijfsmiddel voor minder dan 10% zakelijk? Dan is het verplicht privévermogen.

Gebruikt u een bedrijfsmiddel voor meer dan 90% zakelijk? Dan is het verplicht ondernemingsvermogen.

Auto’s

Een auto is alleen verplicht ondernemingsvermogen als uw privégebruik op jaarbasis niet meer is dan 500 kilometer. Bij een hoger privégebruik behoort de auto tot het keuzevermogen. Dan mag u de auto dus tot het privévermogen rekenen.

Ondernemingsvermogen op de balans

U móet een bedrijfsmiddel op de ondernemingsbalans zetten in de volgende gevallen:

  • U kiest er bij keuzevermogen voor het bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen te rekenen.
  • Er is sprake van verplicht ondernemingsvermogen.

Vervolgens schrijft u af op het bedrijfsmiddel. Als de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel € 450 of minder is, boekt u het bedrag in 1 keer als kosten.

Keuze herzien

Bij keuzevermogen kunt u de gemaakte keuze voor een bedrijfsmiddel herzien. Dit kan in het algemeen tot het moment dat de aanslag voor het jaar waarin u deze keuze hebt gemaakt, onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als er binnen de geldende termijn geen bezwaar of beroep meer tegen mogelijk is. Daarna kunt u uw keuze in een later jaar alleen nog wijzigen als u kunt aantonen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. (Bijvoorbeeld een wetswijziging waardoor uw eerdere keuze voor u ongunstig uitwerkt.)

Privégebruik en zakelijk gebruik

Gebruikt u privé een bedrijfsmiddel dat tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u de daarvoor gemaakte kosten als privéonttrekking opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Lees hierover meer bij Privéstortingen en privé-onttrekkingen.

Maakt u binnen de onderneming gebruik van tot het privévermogen behorende of privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapperatuur, gereedschappen, computers en beeldapparatuur? Dan mag u de kosten die daarmee verband houden, niet aftrekken.

Lees meer over:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.