Vermogensetikettering bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt voor het uitoefenen van uw onderneming, zoals een machine, een vervoermiddel, een gebouw, gereedschap, maar ook geld. Vermogensetikettering van een bedrijfsmiddel houdt in dat u het bedrijfsmiddel aanmerkt als ondernemingsvermogen of als privévermogen.

U hebt alleen te maken met vermogensetikettering als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. In de vennootschapsbelasting komt vermogensetikettering niet voor.

Keuzevermogen

Vaak mag u zelf kiezen of een bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen of het privévermogen behoort. In dat geval is sprake van keuzevermogen.

Wanneer u bij keuzevermogen kiest voor ondernemingsvermogen of privévermogen, moet u wel binnen redelijke grenzen blijven.

Verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen

Soms mag u niet zelf kiezen. In die gevallen is sprake van verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen.

Gebruikt u een bedrijfsmiddel voor minder dan 10% zakelijk? Dan is het verplicht privévermogen.

Gebruikt u een bedrijfsmiddel voor meer dan 90% zakelijk? Dan is het verplicht ondernemingsvermogen.

Auto

Een auto behoort tot verplicht ondernemingsvermogen als:

  • u deze meer dan 90% zakelijk gebruikt, of
  • u meer zakelijke kilometers dan privékilometers rijdt en er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt

Gebruikt u de auto meer dan 90% voor privédoeleinden? Dan is de auto verplicht privévermogen.

In alle andere gevallen behoort de auto tot het keuzevermogen.

Ondernemingsvermogen op de balans

U moet een bedrijfsmiddel op de ondernemingsbalans zetten in de volgende gevallen:

  • U kiest er bij keuzevermogen voor het bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen te rekenen.
  • Er is sprake van verplicht ondernemingsvermogen.

Vervolgens schrijft u af op het bedrijfsmiddel. Als de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel € 450 of minder is, boekt u het bedrag in 1 keer als kosten.

Keuze herzien

Bij keuzevermogen kunt u de gemaakte keuze voor een bedrijfsmiddel herzien. Dit kan in het algemeen tot het moment dat de aanslag voor het jaar waarin u deze keuze hebt gemaakt, onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als er binnen de geldende termijn geen bezwaar of beroep meer tegen mogelijk is. Daarna kunt u uw keuze in een later jaar alleen nog wijzigen als u kunt aantonen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. (Bijvoorbeeld een wetswijziging waardoor uw eerdere keuze voor u ongunstig uitwerkt.)

Privégebruik en zakelijk gebruik

Gebruikt u privé een bedrijfsmiddel dat tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u de daarvoor gemaakte kosten als privéonttrekking opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Lees hierover meer bij Privéstortingen en privé-onttrekkingen.

Maakt u binnen de onderneming gebruik van tot het privévermogen behorende of privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapperatuur, gereedschappen, computers en beeldapparatuur? Dan mag u de kosten die daarmee verband houden, niet aftrekken.

Lees meer over:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.