Zekerstelling van een recht op een bodemzaak

Bent u van plan uw rechten op een bodemzaak uit te oefenen? Of een andere handeling te (laten) verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert? Dan bent u verplicht dit aan de ontvanger van de Belastingdienst te melden als de bodemzaak een waarde heeft van € 10.000 of meer. Is de waarde lager dan € 10.000? Dan bent u vrij om uw rechten veilig te stellen.

Let op!

U moet ook een mededeling doen als u de bodemzaak waarvan u uw recht veilig wilt (laten) stellen een waarde had van bijvoorbeeld € 1.000 en de overige bodemzaken meer waard waren dan € 9.000. Bij het drempelbedrag van € 10.000 gaat het om de totaalwaarde van de bodemzaken waar u als bezitloos pandhouder of overige derde rechten op heeft rusten.

Wat is een bodemzaak?

Een bodemzaak is onder andere een roerende zaak die zich op de bodem van een belastingschuldige bevindt en en dient voor gebruik en stoffering. Met bodem wordt bedoeld een (gedeelte van een) perceel dat bij de belastingschuldige in gebruik is en waarover de belastingschuldige onafhankelijk van anderen de beschikking heeft. Onder stoffering vallen alle zaken die dienen tot een duurzaam gebruik van de bodem. Bijvoorbeeld de inventaris van een bedrijfsruimte of een machine.

Op deze bodemzaak kan een derde een bezitloos pandrecht of een eigendomsrecht hebben, zoals bij huurkoop, financial lease of levering onder eigendomsvoorbehoud.

Wanneer moet u mededeling doen?

Bent u bezitloos pandhouder of eigenaar van een bodemzaak? En wilt u uw recht veilig (laten) stellen door een handeling die niet wordt verricht in de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de pandgever of de houder van de bodemzaak? Dan mag u de zaak niet direct weghalen bij de pandgever of de houder van de bodemzaak.

Bent u belastingschuldige? En wilt u een bodemzaak, waarop een pandhouder of een overige derde een recht heeft, gaan verwijderen of verkopen door een handeling die niet wordt verricht in uw normale bedrijfs- of beroepsuitoefening? Ook dan mag u niet direct handelingen verrichten waardoor de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak.

U bent verplicht uw voornemen eerst te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst als de waarde van de bodemzaak bij het aangaan van de overeenkomst tussen de belastingschuldige en een pandhouder of overige derde totaal € 10.000 of meer bedraagt.

Wanneer hoeft u geen mededeling te doen?

U hoeft geen mededeling te doen als de totale waarde van de bodemzaken bij het aangaan van de overeenkomst tussen de belastingschuldige en een pandhouder van een bodemzaak of een overige derde lager is dan € 10.000. U bent dan vrij om uw rechten veilig te stellen.

Hoe kunt u uw voornemen melden?

U kunt uw voornemen melden bij de ontvanger van de Belastingdienst met het formulier Mededeling Artikel 22bis, Invorderingswet 1990. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar de ontvanger van de Belastingdienst. Het adres staat op het formulier.

Besluit ontvanger

U krijgt zo snel mogelijk schriftelijk bericht als de ontvanger besluit dat u:

  • vrij bent om uw rechten veilig te stellen
  • de bodemzaak, waarop een pandhouder of een overige derde een recht heeft, mag verwijderen of verkopen

Binnen 4 weken na deze brief moet u uw recht op de bodemzaak uitoefenen of de bodemzaak verwijderen of verkopen. Doet u dit niet binnen die 4 weken? Dan moet u uw voornemen opnieuw melden bij de ontvanger.

Geen handelingen binnen 4 weken na mededeling

Gedurende 4 weken na uw mededeling aan de ontvanger mag u geen handelingen (laten) verrichten die tot gevolg hebben dat de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak. De termijn van 4 weken kan korter zijn. Dat is het geval als de ontvanger u binnen de termijn van 4 weken meedeelt dat u uw rechten mag veiligstellen of de bodemzaak mag verwijderen of verkopen. De termijn eindigt altijd op de datum van de brief van de ontvanger.

Handelingen zonder toestemming binnen 4 weken na mededeling

Als u binnen 4 weken na de mededeling zonder toestemming van de ontvanger handelingen verricht of laat verrichten waardoor de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak, dan kan de ontvanger de hierdoor geleden schade verhalen op de pandhouder of een overige derde.

De hoogte van het te verhalen bedrag is de executiewaarde van de voormalige bodemzaak op het moment dat deze niet meer als bodemzaak kwalificeert. Dit bedrag gaat tot een maximum van de belastingschuld waarvoor de ontvanger zich op de zaak kon verhalen. De executiewaarde is de geschatte waarde als de bodemzaak executoriaal zou worden verkocht.

Voordat de ontvanger de executiewaarde van de voormalige bodemzaak verhaalt op de pandhouder of een overige derde, zal de ontvanger gegevens opvragen over die executiewaarde. Deze gegevens moeten binnen 14 dagen worden verstrekt.

Beschikking

De ontvanger toetst de opgegeven executiewaarde en stelt deze vast in een beschikking. Hierbij kan de ontvanger de executiewaarde vaststellen op een hoger bedrag dan is opgegeven. In deze beschikking stelt de ontvanger ook het bedrag vast van de betalingsverplichting. De pandhouder of een overige derde die het niet eens is met de beschikking kan hiertegen bezwaar maken.

Betalen

U krijgt van de ontvanger een beschikking met het bedrag van de betalingsverplichting. Betaal binnen 14 dagen na de datum van die beschikking. Doet u dit niet, dan zal de ontvanger het bedrag bij u invorderen. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook bent u dan rente verschuldigd. Betaal dus op tijd.

Op tijd gegevens verstrekken én op tijd betalen

Zijn de gegevens over de executiewaarde op tijd verstrekt én is het vastgestelde bedrag op tijd betaald? Alleen dan mogen pandhouders of overige derden het door hen betaalde bedrag weer verhalen op de belastingschuldige.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.