Mededelingsplicht over zekerstelling van een recht op een bodemzaak

U bent bezitloos pandhouder of eigenaar van de bodemzaak en u wilt uw recht veilig (laten) stellen? Dan mag u de zaken niet direct weghalen bij de pandgever of houder van de bodemzaak of maatregelen (laten) treffen waardoor de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak.

Een bodemzaak is een roerende zaak die zich op de bodem van een belastingschuldige bevindt en die dient tot stoffering. Onder stoffering vallen al die zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van de bodem. Dit kan bijvoorbeeld zijn de inventaris van een bedrijfsruimte of een machine.

Op deze bodemzaak kan een derde een bezitloos pandrecht gevestigd hebben of een eigendomsrecht hebben zoals bij huurkoop, financial lease of levering onder eigendomsvoorbehoud.

Mededeling door de bezitloos pandhouder of eigenaar van de bodemzaak

U bent bezitloos pandhouder of eigenaar van de bodemzaak en u wilt uw recht veilig (laten) stellen? Dan mag u de zaken niet direct weghalen bij de pandgever of houder van de bodemzaak of maatregelen (laten) treffen waardoor de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak.

U bent verplicht uw voornemen eerst te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. Hiervoor moet u dit formulier gebruiken. Het ingevulde formulier stuurt u naar de ontvanger van de Belastingdienst. Het adres staat op het formulier.

Besluit ontvanger

Gedurende 4 weken na uw mededeling mag u geen handelingen (laten) verrichten die tot gevolg hebben dat de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak. Als de ontvanger na de mededeling besluit om u in de gelegenheid te stellen om uw rechten veilig te stellen, dan zal hij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk meedelen. U moet dan binnen 4 weken na deze brief uw recht op de bodemzaak uitoefenen. Als u dit niet doet dan hebt u na verloop van die 4 weken opnieuw een mededelingsplicht.

Geen handelingen verrichten binnen 4 weken na mededeling

Als u binnen 4 weken na de mededeling zonder toestemming van de ontvanger handelingen verricht of laat verrichten waardoor de zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak, dan kan de ontvanger de schade die hij hierdoor geleden heeft op u verhalen. De hoogte van het op u te verhalen bedrag is de executiewaarde van de voormalige bodemzaak toen u uw recht veilig stelde of liet stellen, tot een maximum van de belastingschuld waarvoor de ontvanger zich op de zaak kon verhalen. De executiewaarde is de geschatte waarde als de bodemzaak executoriaal verkocht zou worden.

De termijn van 4 weken kan korter zijn. Als de ontvanger u binnen de termijn van 4 weken meedeelt dat u uw rechten mag veiligstellen, dan eindigt die termijn op de dagtekening van zijn brief.

Gegevens executiewaarde verstrekken

Voordat de ontvanger de executiewaarde van de voormalige bodemzaak op u verhaalt zal hij eerst bij u gegevens opvragen over die executiewaarde. Deze gegevens moet u binnen 14 dagen verstrekken.

Beschikking

De ontvanger toetst de opgegeven executiewaarde en stelt deze vast in een beschikking. Hierbij kan de ontvanger de executiewaarde vaststellen op een hoger bedrag dan door u opgegeven is. In deze beschikking stelt de ontvanger ook het bedrag van uw betalingsverplichting vast. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Betalen

U hebt van de ontvanger een beschikking ontvangen met het bedrag van de betalingsverplichting? Betaal dan binnen 14 dagen na dagtekening van die brief. Als u dit niet doet, zal de ontvanger het bedrag bij u invorderen. Voor de invordering brengt hij bij u kosten in rekening. Ook bent u dan rente verschuldigd. Betaal dus op tijd.

Tijdig gegevens verstrekken én tijdig betalen

Zorg ervoor dat u de gegevens over de executiewaarde tijdig verstrekt én dat u het vastgestelde bedrag tijdig betaalt. Alleen dan mag u het door u betaalde bedrag weer verhalen op de belastingschuldige.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.