Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In het belastingrecht gelden regels. Deze regels maken het voor u, maar ook voor ons, niet altijd duidelijk. Dat komt omdat de regels vaak erg ingewikkeld zijn. Het is niet handig om voor alle geschillen naar de rechter te gaan. Dit duurt erg lang, kost geld en biedt nog geen zekerheid op korte termijn. Sinds jaar en dag maken wij afspraken met belastingplichtigen om daarmee onzekerheid en geschillen over de belastingheffing te voorkomen of te beëindigen.

Een vaststellingsovereenkomst (vso) is een overeenkomst waarbij u en wij kunnen vaststellen welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie. Vaak wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt als een bindende regeling om een bestaand geschil op te lossen of een geschil te voorkomen. Zowel u als wij zijn gebonden aan wat in de overeenkomst is vastgesteld.

Wat kunt u regelen in een vaststellingsovereenkomst?

Vaak betreft een vaststellingsovereenkomst kwesties die feitelijk van aard zijn, zoals de waarde van een pand, de afschrijvingstermijn van een bedrijfsmiddel of de hoogte van het salaris dat een directeur-grootaandeelhouder minimaal moet verdienen. De afspraak kan ook betrekking hebben op feiten die zich in de toekomst zullen afspelen.

Er mag geen uitruil van boete en rente tegen belasting plaatsvinden. U mag dus in een vaststellingsovereenkomst hierover geen afspraak maken. 
Een vaststellingsovereenkomst mag ook niet de bedoeling hebben om af te wijken van de belastingwet. Zo kunt u niet afspreken dat u de belasting voor een ander gaat betalen of dat er een afwijkend belastingtarief geldt.

Wanneer geldt een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst geldt als zowel u als wij deze hebben ondertekend.

Een vaststellingsovereenkomst geldt ook als er zaken in geregeld worden die afwijken van wettelijke regelingen, tenzij de overeenkomst 'zo zeer' in strijd is met geldende wettelijke regelingen, dat je er niet op mag rekenen dat deze overeenkomst wordt nagekomen. Partijen zijn niet gebonden aan de overeenkomst als er sprake is van dwang, dwaling of bedrog bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Opvallend voor de vaststellingsovereenkomst is dat er normaal gesproken in staat dat u of wij de overeenkomst niet kunnen ontbinden. Dit ook in verband met het 'zekere' karakter van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst zal wel worden beëindigd als de regelgeving of de rechtspraak over het betreffende onderwerp wijzigt.

Gevolg vaststellingsovereenkomst

Wij moeten bij de vaststelling van de belastingschuld met de vaststellingsovereenkomst rekening houden. Ook u moet zich houden aan de vaststellingsovereenkomst. U moet uw aangifte zoals afgesproken in deze overeenkomst indienen.

Gang naar de rechter

U en wij zijn gebonden aan de vaststellingsovereenkomst. Hierdoor kan de rechter de kwestie waarover de overeenkomst is gesloten, niet meer toetsen. In de vaststellingsovereenkomst zal normaal gesproken nadrukkelijk staan dat u geen gebruik maakt van het recht van bezwaar en/of beroep of dat u uw bezwaar- of beroepschrift intrekt.

Mediation

Vaststellingsovereenkomsten kunnen ook worden gesloten tijdens een mediation-procedure. Daar gebeurt dit via bemiddeling door een onafhankelijke derde. Vaststellingsovereenkomsten kunnen niet zomaar buiten u en uw gemachtigden om worden gesloten. Wij moeten ons altijd goed op de hoogte stellen of de gemachtigde namens u mag handelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.