Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven, maar ook individuen en kleine ondernemers, de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

Vooroverleg

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Belastingplichtige kan via vooroverleg zekerheid vooraf krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen.

Waar moet een verzoek tot vooroverleg aan voldoen?

Wilt u vooroverleg? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor. Gaat het om een overleg voor de erf- of schenkbelasting? Stuur uw verzoek dan naar het speciale postadres voor de erf- of schenkbelasting.

Uw verzoek moet een duidelijke analyse bevatten van het toepasselijke recht waarmee uw standpunt, zienswijze of conclusie wordt onderbouwd. Een standpuntbepaling is pas mogelijk als uit het verzoek de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken.

Zet daarom in uw verzoek:

 • de namen van de betrokken (rechts)personen
 • de burgerservicenummers (BSN) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummers (RSIN) van de betrokken (rechts)personen
 • de kwestie waarover u een standpunt vraagt
 • alle relevante feiten en omstandigheden
 • de fiscale gevolgen van uw toekomstige handelingen

U kunt ook het standaardformulier Verzoek om vooroverleg gebruiken.

Nadere informatie voor een aantal specifieke verzoeken:

 1. Internationale aspecten
  Heeft uw verzoek om vooroverleg internationale aspecten? Vul dan een concept Template exchange rulings in.

 2. Gebruikelijk loon
  Bent u van plan een verzoek in te dienen voor vooroverleg over het gebruikelijk loon van artikel 12a Wet LB 1964? Bekijk dan de checklist verzoeken gebruikelijk loon met een overzicht van de informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg. Op dit moment passen we de checklist aan, we publiceren de nieuwe checklist zo snel mogelijk.

 3. Bedrijfsopvolgingsregeling
  Gaat uw verzoek om vooroverleg over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling? Bekijk dan de checklist met een overzicht van de informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg. Op dit moment passen we de checklist aan, we publiceren de nieuwe checklist zo snel mogelijk.

 4. Waarde onroerende zaak
  Gaat uw verzoek om vooroverleg over de waarde van een onroerende zaak? Bekijk dan de checklist vooroverleg onroerende zaak met een overzicht van informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg. Op dit moment passen we de checklist aan, we publiceren de nieuwe checklist zo snel mogelijk.

  Het vooroverleg is niet bedoeld voor de waardering van een onroerende zaak:
  • wanneer u van plan bent de onroerende zaak te verkopen aan een derde (een niet gelieerde partij)
  • bij het bepalen van de belasting een vaste waarde voor de onroerende zaak geldt (bijvoorbeeld de WOZ-waarde).

Wanneer gaan wij niet in op een verzoek tot vooroverleg?

Indien de toepassing van het recht rechtsreeks volgt uit openbare bronnen kunnen wij afzien van vooroverleg.

Het vooroverleg is niet bedoeld om belastingadviezen te geven. Een voorbeeld hiervan is dat u verschillende situaties uitwerkt en vraagt wat de gevolgen zijn per situatie.

Is sprake van fiscale grensverkenning of 'strijd met de goede trouw'? Dan stopt de inspecteur het vooroverleg. Voorbeeld van 'strijd met de goede trouw' is als de inspecteur betrokkenheid vermoedt bij witwassen, steekpenningen, ernstige vermogensdelicten of terrorisme-financiering.

Is een belastingbesparende constructie het doorslaggevende doel van de voorgenomen rechtshandeling? Dan wijst de inspecteur uw standpunt af. Voorbeeld: het miskennen van doel en strekking van fiscale regels en verdragen.

Meer informatie

In het Handboek Vooroverleg vindt u uitgebreide informatie over de kaders die gelden voor het vooroverleg en over de manier waarop wij verzoeken behandelen.

Ruling

Bij internationaal opererende bedrijven wordt, wanneer we zekerheid vooraf geven, veelal gesproken van rulings. Vaak bedoelt men dan zekerheid vooraf over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van:

 • Advance Pricing Agreements (APA), en
 • Advance Tax Rulings (ATR)

Advance Pricing Agreements (APA)

Een APA geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde organisaties en bedrijven, of tussen onderdelen van eenzelfde organisatie of bedrijf. Dit gebeurt op basis van de OESO-transfer pricing richtlijnen.

Advance Tax Rulings (ATR)

Een ATR geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties in een internationale context. Het gaat om de toepassing van de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie bij een specifieke organisatie of bedrijf. Voorbeeld: het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling. Daarbij kunnen er inhoudelijke discussies plaatsvinden met de Belastingdienst over de uitwerking van de wet- en regelgeving op de voorgelegde feiten en omstandigheden.

Ruling zorgt voor zekerheid vooraf, en wijkt niet af van wet

De uitleg van fiscale wet- en regelgeving voor belastingplichtigen is altijd gelijk. Het maakt daarbij niet uit of u nu wel of niet met een APA of ATR vooraf afspraken maakt. De waarde van een ruling is zekerheid vooraf. Of wij ons oordeel over een zaak nu vooraf of achteraf geven, de Belastingdienst volgt altijd de wet. Buitenwettelijke afspraken over bijvoorbeeld tarieven of vrijstellingen worden nooit gemaakt.

Meer (achtergrond)informatie

Meer informatie over rulings leest u in de Factsheet Rulings

APA of ATR aanvragen

Wilt u vooraf zekerheid over de heffing van vennootschapsbelasting aanvragen in de vorm van APA of een ATR? Stuur uw verzoek voor een APA of een ATR dan naar uw belastinginspecteur (zie Adressen belasting- en douanekantoren). 

Vul ook een concept Template exchange rulings in. 

Stuur daarnaast een kopie van uw aanvraag voor een APA of een ATR naar:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen Internationaal/behandelteam IFZ
Postbus 50 961
3007 BC Rotterdam
Nederland

Behandelde ruling-aanvragen en gemaakte afspraken

Wij publiceren samenvattingen van de aanvragen die wij hebben behandeld en de afspraken die wij hebben gemaakt met internationaal opererende bedrijven. Dit doen we geanonimiseerd en per soort aanvraag of per soort afspraak:

 • APA (advance pricing agreements)
 • ATR (advance tax rulings)
 • Rulings in het kader van de innovatiebox
 • Overige rulings met een internationaal karakter

De APA's en rulings zijn nog niet beschikbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.