Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven, maar ook individuen en kleine ondernemers de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

Vooroverleg

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Zo kunt u als belastingplichtige vooraf zekerheid krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen.

Wilt u vooroverleg? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor. Gaat het om de erfbelasting, schenkbelasting of overdrachtsbelasting? Stuur uw verzoek dan naar hun postadres.

Waaraan moet uw verzoek om vooroverleg voldoen?

Uw verzoek moet een duidelijke analyse bevatten van het toepasselijke recht waarmee uw standpunt, zienswijze of conclusie wordt onderbouwd. Een standpunt bepalen kan pas als de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken uit uw verzoek.

Zet daarom in uw verzoek:

 • de namen van de betrokken (rechts)personen
 • de burgerservicenummers (bsn) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummers (RSIN) van de betrokken (rechts)personen
 • het onderwerp waarover u een standpunt vraagt
 • alle relevante feiten en omstandigheden
 • de fiscale gevolgen van uw toekomstige handelingen

U kunt ook het standaardformulier 'Verzoek vooroverleg' gebruiken.

Nadere informatie voor een aantal specifieke verzoeken:

 1. Internationale aspecten
  Heeft uw verzoek om vooroverleg internationale aspecten? Vul dan de 'Template exchange rulings' in. Daarnaast vindt u in het 'Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter - vragen en antwoorden' een algemene voorlichting over vooroverleg.
 2. Gebruikelijk loon
  Bent u van plan een verzoek in te dienen voor vooroverleg over het gebruikelijk loon van artikel 12a Wet LB 1964? Lees dan de 'Checklist vooroverleg gebruikelijk loon'. Daarin staat informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg.
 3. Bedrijfsopvolgingsregeling
  Gaat uw verzoek om vooroverleg over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling? Lees dan (let op: u moet zich eerst voor het forum registreren) de 'Checklist vooroverleg bedrijfsovername'. Daarin staat informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg.
 4. Waarde onroerende zaak
  Gaat uw verzoek om vooroverleg over de waarde van een onroerende zaak? Lees dan de 'Checklist vooroverleg onroerende zaak'. Daarin staat informatie die nodig is voor de behandeling van uw verzoek om vooroverleg. 

  Het vooroverleg is niet bedoeld voor de waardering van een onroerende zaak als:
  • u van plan bent de onroerende zaak te verkopen aan een derde (een niet-gelieerde partij)
  • bij het bepalen van de belasting een vaste waarde geldt voor de onroerende zaak (bijvoorbeeld de WOZ-waarde)

Wanneer gaan wij niet in op een verzoek tot vooroverleg?

Wij kunnen afzien van vooroverleg als toepassing van het recht rechtstreeks volgt uit openbare bronnen.

Vooroverleg is niet bedoeld om belastingadviezen te geven. Een voorbeeld is dat u verschillende situaties uitwerkt en per situatie vraagt wat de gevolgen zijn.

De inspecteur stopt het vooroverleg aIs sprake is van fiscale grensverkenning of 'strijd met de goede trouw'. Bijvoorbeeld als de inspecteur betrokkenheid vermoedt bij witwassen, steekpenningen, ernstige vermogensdelicten of terrorisme-financiering.

Is een belastingbesparende constructie het doorslaggevende doel van de voorgenomen rechtshandeling? Dan wijst de inspecteur uw standpunt af. Een voorbeeld is het miskennen van doel en strekking van fiscale regels en verdragen.

Handboek Vooroverleg

In het Handboek Vooroverleg worden de kaders voor het vooroverleg verder uitgewerkt zoals deze zijn vastgesteld in het 'Besluit fiscaal bestuursrecht' (BFB). Het handboek moet helpen eenheid te krijgen in de uitvoering van het vooroverleg. Is er tegenstrijdigheid tussen het BFB en het handboek? Dan geldt altijd het BFB.

Ruling

Als we zekerheid vooraf geven, hebben we het bij internationaal opererende bedrijven over 'rulings'. Vaak gaat het om zekerheid vooraf over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van Advance Pricing Agreements (APA's) en Advance Tax Rulings (ATR's).

Advance Pricing Agreements

Een APA geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde organisaties en bedrijven, of tussen onderdelen van eenzelfde organisatie of bedrijf. Dit gebeurt op basis van de OESO-transfer pricing richtlijnen.

Advance Tax Rulings

Een ATR geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties in een internationale context. Het gaat om de toepassing van de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie bij een specifieke organisatie of bedrijf. Voorbeeld: het al dan niet van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling. Daarbij kunnen er inhoudelijke discussies plaatsvinden met de Belastingdienst over de uitwerking van de wet- en regelgeving op de voorgelegde feiten en omstandigheden.

Ruling zorgt voor zekerheid vooraf en wijkt niet af van de wet

De uitleg van fiscale wet- en regelgeving voor belastingplichtigen is altijd gelijk. Het maakt daarbij niet uit of u vooraf wel of geen afspraken maakt met een APA of ATR. De waarde van een ruling is zekerheid vooraf. Of wij ons oordeel over een zaak vooraf of achteraf geven: de Belastingdienst volgt altijd de wet. Buitenwettelijke afspraken over bijvoorbeeld tarieven of vrijstellingen worden nooit gemaakt.

Een ruling komt tot stand aan de hand van het 'Basismodel vaststellingsovereenkomst' (VSO).

Meer informatie

Meer informatie leest u in de Factsheet rulings.

APA of ATR aanvragen

Wilt u vooraf zekerheid over de heffing van vennootschapsbelasting aanvragen in de vorm van APA of een ATR? Stuur uw verzoek naar uw belastinginspecteur (zie: Adressen belastingkantoren en douanekantoren).

Vul ook een 'Template exchange rulings' in en stuur een kopie van uw APA- of ATR-aanvraag naar:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen Internationaal
Behandelteam IFZ
Postbus 30206
2500 GE Den Haag

Behandelde ruling-aanvragen en gemaakte afspraken

Wij publiceren samenvattingen van aanvragen die wij hebben behandeld en van afspraken die wij hebben gemaakt met internationaal opererende bedrijven. Dit doen we geanonimiseerd en per soort aanvraag of per soort afspraak.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.