Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI haar doelstelling wil bereiken. Het plan mag een meerjarig beleidsplan zijn, maar het moet in ieder geval inzicht geven in het komende jaar.

Wij adviseren u het beleidsplan te publiceren op de website van uw ANBI. Zo informeert u sympathisanten en donateurs en voldoet u mogelijk meteen aan de publicatieplicht die geldt voor ANBI’s. Het publiceren van het beleidsplan is niet verplicht. U moet wel een aantal gegevens uit het beleidsplan belichten op uw website.

Wat vermeldt u in het beleidsplan van de ANBI?

U bent als ANBI verplicht om een beleidsplan te hebben. U bent daarnaast verplicht om de volgende gegevens op te nemen en toe te lichten in het beleidsplan:

 • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
 • de wijze van verwerving van inkomsten
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Omschrijf in het beleidsplan zo specifiek mogelijk wat de instelling wil bereiken, in de vorm van een heldere doelstelling.

Geef daarnaast aan hoe u uitvoering geeft aan de doelstelling, zoals welke activiteiten de instelling uitvoert en gaat uitvoeren om het gestelde doel te bereiken. Een voorbeeld kan zijn: het verstrekken van noodhulp bij rampen of het stichten van scholen in ontwikkelingslanden.

Zet uw instelling zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep? Beschrijf deze doelgroep dan zo helder mogelijk.

De wijze van verwerving van inkomsten

Omschrijf in het beleidsplan hoe de ANBI inkomsten gaat werven.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Omschrijf tot slot in het beleidsplan hoe het vermogen wordt beheerd. Dit verschilt per instelling. Licht niet alleen het beheer van het vermogen toe, maar ook de besteding van de ingezamelde gelden en goederen. Als geld wordt gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren, dan moet dit toegelicht worden in het beleidsplan.

Optionele gegevens

Een beleidsplan is, naast het verwerken van eerder genoemde gegevens, vormvrij. U bent vrij om in het beleidsplan nadere informatie op te nemen waardoor uw transparantie richting sympathisanten en donateurs wordt vergroot, zoals:

 • de naam het RSIN of fiscaal nummer
 • het post- of vestigingsadres
 • een telefoonnummer of e-mailadres
 • eventueel het nummer van de Kamer van Koophandel
 • eventueel de gegevens van de bankrekening
 • bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders en beleidsbepalers
 • een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen
  De instelling kan daar een prognose voor de komende jaren aan toevoegen.
 • het beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.