Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI haar doelstelling bereikt. Het plan mag een meerjarig beleidsplan zijn.

Wij adviseren u het beleidsplan te publiceren op de internetsite van de ANBI. Zo informeert u sympathisanten en donateurs, en voldoet u mogelijk meteen aan de publicatieplicht die geldt voor ANBI’s.

Wat vermeldt u in het beleidsplan van de ANBI?

Vermeld in uw beleidsplan de zakelijke gegevens van uw instelling, zoals:

 • de naam
 • het RSIN / fiscaal nummer
 • het post- of vestigingsadres
 • een telefoonnummer of e-mailadres
 • eventueel het nummer van de Kamer van Koophandel
 • eventueel de gegevens van de bankrekening

Besteed aandacht aan het beleid en de strategie

Beschrijf de aanleiding voor de oprichting van de instelling. Leg uit wat het doel is en wat uw instelling wil bereiken. Doe dit niet in algemene bewoordingen, maar wees zo specifiek mogelijk.

Beschrijf ook specifiek welke activiteiten de instelling ontplooit om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld het slaan of laten slaan van waterputten in Afrika.

Zet uw instelling zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep? Baken deze doelgroep dan zo goed mogelijk af.

Erg belangrijk is ook dat u ingaat op de manier waarop de instelling geld werft, hoe die het vermogen beheert en hoe dat besteed wordt.

Noem de bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Bijvoorbeeld:

 • voorzitter: naam
 • penningmeester: naam
 • secretaris: naam
 • algemeen bestuurslid (indien van toepassing): naam

Geef verder weer wat het beloningsbeleid is voor het bestuur of het beleidsbepalende orgaan.

Beschrijf hoe in de dagelijkse praktijk is geregeld dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de instelling, bijvoorbeeld door in te gaan op handelingsbevoegdheden van de bestuursleden en aan te geven hoe die zijn vastgelegd.

Is er een Raad van Toezicht? Vertel dan precies wat de rol is van die Raad van Toezicht.

Vermeld de financiële gegevens van de instelling

Neem een zo gedetailleerd mogelijk cijfermatig overzicht op van alle inkomsten en uitgaven, te weten een begroting of meerjarige prognose. Het verdient de voorkeur om een prognose van drie jaren op te stellen.

Denk bij het opstellen van het financieel overzicht aan de volgende posten:

 • inkomsten
 • uitgaven
 • giften/donaties
 • fondsenwervende activiteiten
  zoals via collectes of een sponsorloop. Geef ook aan hoeveel u verwacht op te halen bij dergelijke activiteiten.
 • kantoorartikelen
 • overige kosten
  zoals huur, beloning of beheerskosten

Vermeld ook voorgenomen voorzieningen en reserveringen, met name continuïteitsreserveringen en eventueel aan te houden stamvermogen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.