Herinvesteringsreserve

U mag de boekwinst op bedrijfsmiddelen opnemen in de herinvesteringsreserve. U hoeft dan niet direct belasting te betalen over de boekwinst. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel.

En het moet gaan om bedrijfsmiddelen die u hebt ‘vervreemd’. Daarvan is sprake als u een bedrijfsmiddel verkoopt. Maar ook als u een bedrijfsmiddel verliest, of als het beschadigd raakt.

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel

De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst.

Bij verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel

Ontvangt u een vergoeding voor het verlies of de beschadiging? Dan komt die als opbrengst in uw boekhouding te staan. Het verschil tussen deze opbrengst en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel is de boekwinst. Die mag u opnemen in de herinvesteringsreserve,

Afboeken herinvesteringsreserve

Gaat u herinvesteren? Boek dan de gereserveerde boekwinst als een 1e afboeking op de aanschafprijs van het aangeschafte bedrijfsmiddel. Door de afboeking mag de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel niet lager worden dan de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel op het moment van vervreemding. Het restant van de reserve kunt u afboeken op een eventuele volgende investering die u binnen de herinvesteringstermijn doet.

De afboeking verlaagt de afschrijvingsbasis van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Voorbeeld

De hoogte van de herinvesteringsreserve is € 5.000. U investeert voor € 30.000 in een nieuw bedrijfsmiddel. De restwaarde van dit bedrijfsmiddel is € 10.000. De afschrijving is 20% per jaar. De afschrijving per jaar bedraagt dan:

  • zonder 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 10.000) = € 4.000
  • met 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 5.000 - € 10.000) = € 3.000

Op het verplicht afboeken van de herinvesteringsreserve bestaat een uitzondering. De herinvesteringsreserve die ontstaat door de vervreemding van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft, of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft, hoeft u namelijk pas af te boeken als u een bedrijfsmiddel aanschaft met eenzelfde economische functie als het vervreemde bedrijfsmiddel. U bent bijvoorbeeld niet verplicht de herinvesteringsreserve van een verkocht bedrijfspand af te boeken op de aanschaffingskosten van een computer. Maar het mag wel.

Er geldt wel een verplichting als u een herinvesteringsreserve wilt afboeken op de aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft, of waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft. U mag op deze investering alleen een herinvesteringsreserve afboeken die is ontstaan door de vervreemding van een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie als het aangeschafte bedrijfsmiddel. U mag dus niet de gereserveerde boekwinst op bijvoorbeeld een computer afboeken op de aanschaffingskosten van een pand.

Vrijval herinvesteringsreserve

U moet de herinvesteringsreserve (of het restant daarvan) toevoegen aan de winst op het moment dat u niet meer van plan bent om te herinvesteren. Zo vindt alsnog belastingheffing over de boekwinst plaats.

De reserve (of het restant daarvan) valt ook vrij als er 3 jaar verstreken zijn na het boekjaar waarin u de reserve hebt gevormd, en u nog niet een herinvestering hebt gedaan. Deze termijn van 3 jaar kan alleen worden verlengd als:

  • voor de herinvestering een langer tijdvak vereist is, in verband met de aard van de bedrijfsmiddelen die u wilt aanschaffen of voortbrengen
  • de herinvestering door bijzondere omstandigheden is vertraagd. Voorwaarde hierbij is dat de uitvoering van de aanschaf of voortbrenging al is gestart.

Let op!

De coronacrisis wordt in dit verband beschouwd als een bijzondere omstandigheid.

Samenwerkingsverband

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband? Dan moet u de wijziging in de herinvesteringsreserve opgeven in verhouding tot uw aandeel in het samenwerkingsverband.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.